قیمت ارز

استعلام قیمت لحظه ای دلار آمریکا
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

- - ۳۷۵۰ ۳۷۷۰

صرافی المپیک

۳۸۱۰ ۳۸۳۵ ۳۷۹۰ ۳۸۳۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - - -

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

- - - -
میانگین ۳۸۱۰ ۳۸۳۵ ۳۷۷۰ ۳۸۰۰

استعلام قیمت لحظه ای یورو
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۲۰۰ ۴۲۴۰ ۴۲۰۰ ۴۲۵۰

صرافی المپیک

۴۲۰۰ ۴۲۴۰ ۴۲۰۰ ۴۲۳۵

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

۴۱۹۵ ۴۲۴۰ ۴۲۰۵ ۴۲۷۵

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۴۱۸۰ ۴۲۳۰ ۴۲۳۰ ۴۲۷۰
میانگین ۴۱۹۴ ۴۲۳۸ ۴۲۰۹ ۴۲۵۸

استعلام قیمت لحظه ای درهم امارات
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۰۶۰ ۱۰۸۰ ۱۰۶۰ ۱۰۸۰

صرافی المپیک

۱۰۵۵ ۱۰۸۰ ۱۰۶۰ ۱۰۸۵

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

۱۰۵۵ ۱۰۸۵ ۱۰۵۵ ۱۰۹۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۱۰۶۰ ۱۰۸۰ ۱۰۷۰ ۱۰۸۵
میانگین ۱۰۵۸ ۱۰۸۱ ۱۰۶۱ ۱۰۸۵

استعلام قیمت لحظه ای پوند انگلستان
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۷۵۰ ۴۸۱۰ ۴۷۵۰ ۴۸۱۰

صرافی المپیک

۴۷۶۰ ۴۸۲۰ ۴۷۵۰ ۴۸۳۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - - -

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۴۷۰۰ ۴۷۸۰ ۴۷۵۰ ۴۸۲۰
میانگین ۴۷۳۷ ۴۸۰۳ ۴۷۵۰ ۴۸۲۰

استعلام قیمت لحظه ای دلار کانادا
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۲۹۶۰ ۳۰۴۰ ۳۰۰۰ ۳۰۴۰

صرافی المپیک

۲۹۸۰ ۳۰۲۵ ۲۹۸۰ ۳۰۲۵

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

۲۹۹۵ ۳۰۲۵ ۳۰۴۵ ۳۱۰۵

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۲۹۵۰ ۳۰۱۰ ۳۰۵۰ ۳۱۰۰
میانگین ۲۹۷۱ ۳۰۲۵ ۳۰۱۹ ۳۰۶۸

استعلام قیمت لحظه ای دلار استرالیا
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۲۸۶۰ ۲۹۲۰ ۲۸۵۰ ۲۹۰۰

صرافی المپیک

۲۸۸۰ ۲۹۲۵ ۲۸۵۰ ۲۹۱۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

۲۸۴۵ ۲۹۰۵ ۲۸۷۵ ۲۹۳۵

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۲۸۵۰ ۲۹۰۰ ۲۸۷۰ ۲۹۲۵
میانگین ۲۸۵۹ ۲۹۱۳ ۲۸۶۱ ۲۹۱۸

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (جدید)
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۱۶۳۰۰۰ ۱۱۷۸۰۰۰ ۱۱۶۶۰۰۰ ۱۱۸۱۰۰۰

صرافی المپیک

۱۱۶۸۰۰۰ ۱۱۷۳۰۰۰ ۱۱۶۵۰۰۰ ۱۱۷۵۰۰۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

۱۱۱۹۰۰۰ ۱۱۳۴۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰ ۱۱۳۹۰۰۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۱۱۶۵۰۰۰ ۱۱۷۸۰۰۰ ۱۱۶۵۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰۰
میانگین ۱۱۵۳۷۵۰ ۱۱۶۵۷۵۰ ۱۱۵۴۰۰۰ ۱۱۶۸۷۵۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (قدیم)
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۱۶۳۰۰۰ ۱۱۷۸۰۰۰ ۱۱۶۶۰۰۰ ۱۱۸۱۰۰۰

صرافی المپیک

۱۱۳۰۰۰۰ ۱۱۳۵۰۰۰ ۱۱۲۵۰۰۰ ۱۱۳۵۰۰۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

۱۱۵۷۰۰۰ ۱۱۷۶۰۰۰ ۱۱۶۸۰۰۰ ۱۱۸۷۰۰۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

- - - -
میانگین ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۱۶۳۰۰۰ ۱۱۵۳۰۰۰ ۱۱۶۷۶۶۷

استعلام قیمت لحظه ای نیم سکه بهار آزادی
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۵۸۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۵۸۷۰۰۰ ۶۰۲۰۰۰

صرافی المپیک

۵۸۷۰۰۰ ۵۹۵۰۰۰ ۵۸۷۰۰۰ ۵۹۷۰۰۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

۵۷۶۰۰۰ ۵۹۵۰۰۰ ۵۷۸۰۰۰ ۵۹۷۰۰۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۵۸۰۰۰۰ ۵۹۸۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
میانگین ۵۸۲۰۰۰ ۵۹۷۰۰۰ ۵۸۴۲۵۰ ۵۹۹۰۰۰

استعلام قیمت لحظه ای ربع سکه بهار آزادی
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۰۸۰۰۰ ۳۲۳۰۰۰ ۳۰۸۰۰۰ ۳۲۳۰۰۰

صرافی المپیک

۳۱۰۰۰۰ ۳۱۶۰۰۰ ۳۰۷۰۰۰ ۳۱۷۰۰۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

۳۰۶۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۳۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۰۵۰۰۰ ۳۲۲۰۰۰
میانگین ۳۰۶۰۰۰ ۳۲۱۰۰۰ ۳۰۶۵۰۰ ۳۲۱۷۵۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه یک گرمی‌
نام صرافی یکشنبه‌ ۳ بهمن ۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۱۶۳۰۰ ۱۱۷۸۰۰ ۱۱۶۶۰۰ ۱۱۸۱۰۰

صرافی المپیک

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

۱۹۱۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۱۹۱۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۱۹۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰
میانگین ۱۷۵۵۷۵ ۱۸۶۲۰۰ ۱۷۵۶۵۰ ۱۸۶۲۷۵هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز