قیمت ارز

استعلام قیمت لحظه ای دلار آمریکا
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۷۶۱ ۳۷۷۶ ۳۷۵۸ ۳۷۷۳

صرافی المپیک

۳۷۶۵ ۳۷۸۰ ۳۷۶۳ ۳۷۷۸

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - ۳۷۵۸ ۳۷۸۲

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۳۷۶۰ ۳۷۸۳ ۳۷۶۰ ۳۷۸۲
میانگین ۳۷۶۲ ۳۷۸۰ ۳۷۶۰ ۳۷۷۹

استعلام قیمت لحظه ای یورو
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۰۵۰ ۴۰۷۰ ۴۰۳۵ ۴۰۶۰

صرافی المپیک

۴۰۴۵ ۴۰۷۰ ۴۰۴۰ ۴۰۶۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - ۴۰۵۵ ۴۰۸۵

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۴۰۳۰ ۴۰۷۵ ۴۰۴۰ ۴۰۶۸
میانگین ۴۰۴۲ ۴۰۷۲ ۴۰۴۳ ۴۰۶۸

استعلام قیمت لحظه ای درهم امارات
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۰۴۶ ۱۰۵۴ ۱۰۴۳ ۱۰۵۱

صرافی المپیک

۱۰۴۷ ۱۰۶۰ ۱۰۴۴ ۱۰۵۳

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - ۱۰۳۹ ۱۰۵۷

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۱۰۴۰ ۱۰۵۴ ۱۰۴۰ ۱۰۵۳
میانگین ۱۰۴۴ ۱۰۵۶ ۱۰۴۲ ۱۰۵۴

استعلام قیمت لحظه ای پوند انگلستان
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۷۸۰ ۴۸۲۰ ۴۷۵۵ ۴۸۰۵

صرافی المپیک

۴۷۸۰ ۴۸۳۰ ۴۷۸۰ ۴۸۳۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - - -

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۴۷۵۰ ۴۸۱۵ ۴۷۵۰ ۴۸۱۰
میانگین ۴۷۷۰ ۴۸۲۲ ۴۷۶۲ ۴۸۱۵

استعلام قیمت لحظه ای دلار کانادا
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۲۹۶۰ ۲۹۸۰ ۲۹۶۰ ۲۹۸۵

صرافی المپیک

۲۹۶۰ ۲۹۸۵ ۲۹۶۰ ۲۹۸۸

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - ۲۹۶۵ ۳۰۰۵

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۲۹۶۰ ۲۹۹۵ ۲۹۵۰ ۲۹۹۰
میانگین ۲۹۶۰ ۲۹۸۷ ۲۹۵۹ ۲۹۹۲

استعلام قیمت لحظه ای دلار استرالیا
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۲۹۷۵ ۳۰۰۵ ۲۹۷۰ ۳۰۰۰

صرافی المپیک

۲۹۷۰ ۳۰۰۰ ۲۹۷۰ ۲۹۹۵

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - ۲۹۶۵ ۳۰۱۵

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۲۹۷۰ ۳۰۱۰ ۲۹۷۰ ۳۰۰۰
میانگین ۲۹۷۲ ۳۰۰۵ ۲۹۶۹ ۳۰۰۳

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (جدید)
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۲۰۴۰۰۰ ۱۲۱۹۰۰۰ ۱۱۹۷۰۰۰ ۱۲۱۲۰۰۰

صرافی المپیک

۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - ۱۱۵۳۰۰۰ ۱۱۷۲۰۰۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۱۹۰۰۰ ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۱۲۰۰۰
میانگین ۱۲۰۱۳۳۳ ۱۲۱۶۰۰۰ ۱۱۸۶۲۵۰ ۱۲۰۱۵۰۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (قدیم)
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۲۰۴۰۰۰ ۱۲۱۹۰۰۰ ۱۱۹۷۰۰۰ ۱۲۱۲۰۰۰

صرافی المپیک

۱۱۷۵۰۰۰ ۱۱۸۵۰۰۰ ۱۱۷۵۰۰۰ ۱۱۸۵۰۰۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - ۱۱۹۴۰۰۰ ۱۲۱۳۰۰۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

- - - -
میانگین ۱۱۸۹۵۰۰ ۱۲۰۲۰۰۰ ۱۱۸۸۶۶۷ ۱۲۰۳۳۳۳

استعلام قیمت لحظه ای نیم سکه بهار آزادی
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۶۷۵۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰ ۶۷۵۰۰۰

صرافی المپیک

۶۶۸۰۰۰ ۶۷۸۰۰۰ ۶۶۸۰۰۰ ۶۷۸۰۰۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - ۶۴۳۰۰۰ ۶۶۲۰۰۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۶۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۷۰۰۰۰
میانگین ۶۷۱۰۰۰ ۶۸۶۰۰۰ ۶۵۵۲۵۰ ۶۷۱۲۵۰

استعلام قیمت لحظه ای ربع سکه بهار آزادی
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۷۵۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۳۷۵۰۰۰

صرافی المپیک

۳۷۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - ۳۵۱۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۳۶۵۰۰۰ ۳۸۵۰۰۰ ۳۵۵۰۰۰ ۳۷۵۰۰۰
میانگین ۳۷۰۰۰۰ ۳۸۵۰۰۰ ۳۵۹۰۰۰ ۳۷۵۰۰۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه یک گرمی‌
نام صرافی یکشنبه‌ ۸ اسفند ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۲۰۴۰۰ ۱۲۱۹۰۰ ۱۱۹۷۰۰ ۱۲۱۲۰۰

صرافی المپیک

۲۲۳۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۲۲۳۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰

صرافی جوان

- - - -

صرافی کاسپین

- - ۲۱۱۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰

صرافی جام جم

- - - -

صرافی رویال

۲۲۰۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰ ۲۲۸۰۰۰
میانگین ۱۸۷۸۰۰ ۱۹۵۶۳۳ ۱۹۲۱۷۵ ۲۰۲۳۰۰هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز