قیمت گوشت

قیمت گوشت در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های مرغ به تومان می باشد.
جستجو در انواع گوشت ...قیمت
خورشتی بی استخوان گوسفند 50,500
راسته با استخوان گوسفند 39,400
راسته بی استخوان گوسفند 61,000
ران پاک کرده با استخوان گوسفند 48,200
ران کامل ممتاز گوسفند 48,200
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند 39,800
کف دست با ماهیچه گوسفند 47,400
کف دست بدون ماهیچه گوسفند 46,400
قلوه گاه با استخوان گوسفند 23,900
قلوه گاه بی استخوان گوسفند 25,300
گردن گوسفند 37,500
ماهیچه گوسفند 50,000
ماهیچه پلویی گوسفند 44,700
خورشتی گوساله 35,500
راسته پاک کرده گوساله 39,000
ران پاک کرده گوساله 36,700
دنبالچه گوساله 22,500
سردست پاک کرده گوساله 34,500
قلوه گاه گوساله 23,400
گردن گوساله 31,900
قلم گوساله 2,700
ماهیچه گوساله 36,700
چرخکرده مخلوط 27,000
دنبالچه گوسفندی 22,500
چرخکره گوساله 27,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 39,500
راسته با استخوان گوسفند 37,400
ران کامل ممتاز گوسفند 46,200
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند 37,800
کف دست با ماهیچه گوسفند 45,400
کف دست بدون ماهیچه گوسفند 44,400
قلوه گاه با استخوان گوسفند 21,900
قلوه گاه بی استخوان گوسفند 23,300
گردن گوسفند 35,500
ماهیچه گوسفند 48,000
شقه گوسفند 36,700
فیله پاک کرده گوساله 64,000
دنبالچه گوسفندی 20,000
دنده و سرسینه گوسفندی 9,000
راسته بی استخوان گوسفندی 59,000
راسته شاندیزی گوسفندی 51,700
سرسینه گوساله 8,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 37,500
سفیدران گوساله منجمد برزیلی 24,500
مغز ران گوساله منجمد برزیلی 24,000
ران گوساله منجمد برزیلی 23,000
سردست گوساله منجمد برزیلی 22,500
راسته گوساله منجمد برزیلی 34,000
گردن گوساله منجمد برزیلی 22,500
قلوه گاه گوساله بدون استخوان منجمد برزیلی 19,500
ران کامل گوسفندی منجمدوارداتی 30,000
ران گوسفندی منجمدوارداتی 29,000
راسته گوسفندی با استخوان منجمدوارداتی 27,000
ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی 32,000
سردست کامل گوسفندی منجمد وارداتی 27,000
سردست گوسفندی منجمدوارداتی 26,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمدوارداتی 25,000
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی 20,000
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل 35,000
کله پاچه گوسفندی نیم دست 25,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) 9,000
پاچه گوسفندی 6 عددی 20,500
پاچه گوسفند4عددی 14,000
زبان گوسفند3عددی 29,000
مغز گوسفند3عددی 19,500
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل 9,000
جگر سیاه گوسفندی 51,000
دل و قلوه گوسفندی 51,000
سیراب و شیردان گوساله 8,500
پاچه گوساله هر عدد 9,500
مغز گوساله هر عدد 9,500
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو 36,000
دل و قلوه گوساله هر کیلو 30,000
جگر سیاه گوساله 30,000
ران گوساله منجمد داخلی 24,000
سردست گوساله منجمد داخلی 23,000
راسته منجمد گوساله داخلی 28,000
گردن گوساله منجمد داخلی 23,000
قلوه گاه منجمد گوساله داخلی 18,000
دنبالچه منجمد گوساله داخلی 13,500
ران کامل گوسفندی منجمدداخلی 28,000
ران گوسفندی منجمدداخلی 27,000
سردست کامل گوسفندی منجمد داخلی 26,000
سردست گوسفندی منجمدداخلی 25,000
راسته گوسفندی با استخوان داخلی 26,000
ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی 31,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمدداخلی 24,000
قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمدداخلی 20,000
چرخکرده مخلوط منجمد 20,000
چرخکرده مخلوط منجمد بسته400گرمی 8,200


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز