قیمت گوشت

قیمت گوشت در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های گوشت به تومان می باشد.
جستجو در انواع گوشت ...قیمت
خورشتی بی استخوان گوسفند 42,000
راسته با استخوان گوسفند 35,000
راسته بی استخوان گوسفند 61,000
ران پاک کرده با استخوان گوسفند 43,000
ران کامل ممتاز گوسفند 43,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند 39,100
کف دست با ماهیچه گوسفند 42,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند 46,400
قلوه گاه با استخوان گوسفند 23,000
قلوه گاه بی استخوان گوسفند 25,000
گردن گوسفند 35,000
ماهیچه گوسفند 42,000
ماهیچه پلویی گوسفند 42,000
خورشتی گوساله 40,200
راسته پاک کرده گوساله 44,200
ران پاک کرده گوساله 41,500
دنبالچه گوساله 24,500
سردست پاک کرده گوساله 39,100
قلوه گاه گوساله 26,400
گردن گوساله 36,100
قلم گوساله 3,000
قلوه گاه گوساله 24,400
ماهیچه گوساله 41,500
چرخکرده مخلوط 27,000
دنبالچه گوسفندی 22,500
چرخکره گوساله 27,000
نیم شقه ران گوسفندی 34,000
نیم شقه سردست گوسفندی 32,000
شقه - لاشه گوسفندی 33,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 38,000
شقه ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) 34,000
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از استرالیا) 32,000
شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از استرالیا) 33,000
شقه ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 31,500
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 29,500
شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 30,500
ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) 43,290
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از استرالیا) 42,790
ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 39,500
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 38,500
راسته با استخوان گوسفند 37,500
ران کامل ممتاز گوسفند 45,200
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند 38,000
کف دست با ماهیچه گوسفند 44,500
کف دست بدون ماهیچه گوسفند 43,400
قلوه گاه با استخوان گوسفند 21,000
قلوه گاه بی استخوان گوسفند 22,500
گردن گوسفند 35,500
ماهیچه گوسفند 48,000
شقه گوسفند 37,500
شقه گوسفند وارداتی 31,500
راسته پاک کرده گوساله 38,000
ران پاک کرده گوساله 37,000
سردست پاک کرده گوساله 34,000
فیله پاک کرده گوساله 62,000
قلم گوساله 2,700
قلوه گاه گوساله 23,500
گردن گوساله 31,000
ماهیچه گوساله 37,000
دنبالچه گوساله 21,500
دنبالچه گوسفندی 19,500
دنده و سرسینه گوسفندی 8,500
راسته بی استخوان گوسفندی 58,000
راسته شاندیزی گوسفندی 51,700
سرسینه گوساله 75,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 37,800
شقه - لاشه گوسفند وارداتی 31,500
شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) 34,000
شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) 32,000
شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) 33,000
شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 31,500
شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 29,500
شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 30,500
سفیدران گوساله منجمد برزیلی 24,000
مغز ران گوساله منجمد برزیلی 23,700
ران گوساله منجمد برزیلی 23,100
سردست گوساله منجمد برزیلی 22,850
راسته گوساله منجمد برزیلی 34,000
گردن گوساله منجمد برزیلی 22,850
قلوه گاه گوساله بدون استخوان منجمد برزیلی 21,000
ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی 31,000
ران گوسفندی منجمد وارداتی 30,000
راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 29,000
ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی 33,000
سردست کامل گوسفندی منجمد وارداتی 28,000
سردست گوسفندی منجمد وارداتی 27,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 25,000
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی 20,000
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی شرکتی 38,000
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی در محل 37,000
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی شرکتی 28,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی شرکتی 1,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی در محل 9,000
پاچه گوسفندی هر عدد 3,500
پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی شرکتی 24,000
پاچه گوسفند4عددی بسته بندی شرکتی 16,000
زبان گوسفندی هرعدد 11,000
زبان گوسفند3عددی بسته بندی شرکتی 34,000
مغز گوسفندی هر عدد 6,000
مغز گوسفند3عددی بسته بندی شرکتی 19,000
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی شرکتی 10,500
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی در محل 9,500
دل و جگر گوسفندی دست کامل هر کیلوگرم 35,000
جگر سفید گوسفندی هر عدد 2,500
جگر سیاه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی 55,000
جگر سیاه گوسفندی هر کیلو بسته بندی در محل 53,000
دل و قلوه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی 55,000
دل و قلوه گوسفندی هر کیلو بسته بندی در محل 53,000
سیراب و شیردان گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 10,000
سیراب و شیردان گوساله هر کیلو بسته بندی در محل 9,000
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی 10,500
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی در محل 9,000
مغز گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی 12,000
مغز گوساله هر عدد بسته بندی در محل 10,000
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی شرکتی 37,000
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی در محل 35,000
دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 35,000
دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی در محل 34,000
جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 35,000
جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی در محل 34,000
ران گوساله منجمد داخلی 24,000
سردست گوساله منجمد داخلی 23,000
راسته منجمد گوساله داخلی 28,000
گردن گوساله منجمد داخلی 23,000
قلوه گاه منجمد گوساله داخلی 18,000
دنبالچه منجمد گوساله داخلی 15,000
ران کامل گوسفندی منجمد داخلی 32,000
ران گوسفندی منجمد داخلی 31,000
سردست کامل گوسفندی منجمد داخلی 29,000
سردست گوسفندی منجمدداخلی 28,000
راسته گوسفندی با استخوان داخلی 31,000
ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی 34,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی 26,000
قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی 21,000
چرخکرده مخلوط منجمد 21,000
چرخکرده مخلوط منجمد بسته 400 گرمی 8,600
دام زنده (هرکیلو) 18,500
شتر مرغ ران بی استخوان 500 گرمی هر کیلوگرم 21,000
شتر مرغ ران بی استخوان 1000 گرمی هر کیلوگرم 41,000
شتر مرغ ماهیچه 500 گرمی هر کیلوگرم 21,000
شتر مرغ ماهیچه 1000 گرمی هر کیلوگرم 41,000
شتر مرغ فیله 500 گرمی هر کیلوگرم 22,000
شتر مرغ فیله 1000 گرمی هر کیلوگرم 43,000
شتر مرغ گردن 500 گرمی هر کیلوگرم 7,000
شتر مرغ گردن 1000 گرمی هر کیلوگرم 13,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 500 گرمی هر کیلوگرم 7,500
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 1000 گرمی هر کیلوگرم 14,000
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 500 گرمی هر کیلوگرم 14,000
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 1000 گرمی هر کیلوگرم 27,000
شتر مرغ سنگدان 500 گرمی هر کیلوگرم 6,000
شتر مرغ سنگدان 1000 گرمی هر کیلوگرم 11,000
شتر مرغ چربی جامد 500 گرمی هر کیلوگرم 5,500
شتر مرغ چربی جامد 1000 گرمی هر کیلوگرم 10,000
ران شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 18,000
ران شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 35,000
شتر ماهیجه 500 گرمی هر کیلوگرم 18,000
شتر ماهیجه 1000 گرمی هر کیلوگرم 35,000
شتر سردست 500 گرمی هر کیلوگرم 17,000
شتر سردست 1000 گرمی هر کیلوگرم 33,000
فیله شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 20,000
فیله شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 39,000
راسته شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 19,000
راسته شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 37,000
گردن شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 16,000
گردن شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 31,000
قلوه گاه شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 13,000
قلوه گاه شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 25,000
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 14,200
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 27,500
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 13,200
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 26,000
قلم شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 900
قلم شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 1,600
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 43,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 40,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 39,500
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 35,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 32,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 33,000
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 21,600
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 18,600
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 20,000
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 22,700
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 19,700
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 21,000
راسته با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 35,300
راسته با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 32,300
راسته با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 32,600
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 42,500
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 39,500
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 39,200
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 41,500
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 38,500
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 38,100
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 44,800
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 41,800
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 41,400
گردن گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 33,600
گردن گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 30,600
گردن گوسفندی هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 30,600


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410

[email protected]

شبکه های اجتماعی فرصت امروز