قیمت گوشت

قیمت گوشت در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های گوشت به تومان می باشد.
جستجو در انواع گوشت ...قیمت
خورشتی بی استخوان گوسفند 48,500
راسته با استخوان گوسفند 38,000
راسته بی استخوان گوسفند 59,000
ران پاک کرده با استخوان گوسفند 46,400
ران کامل ممتاز گوسفند 46,400
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند 38,300
کف دست با ماهیچه گوسفند 45,700
کف دست بدون ماهیچه گوسفند 44,700
قلوه گاه با استخوان گوسفند 23,000
قلوه گاه بی استخوان گوسفند 24,400
گردن گوسفند 36,000
ماهیچه گوسفند 48,000
ماهیچه پلویی گوسفند 43,000
خورشتی گوساله 35,500
راسته پاک کرده گوساله 37,000
ران پاک کرده گوساله 35,700
دنبالچه گوساله 21,000
سردست پاک کرده گوساله 33,000
قلوه گاه گوساله 23,000
گردن گوساله 31,000
قلم گوساله 2,700
ماهیچه گوساله 35,000
چرخکرده مخلوط 26,000
دنبالچه گوسفندی 19,000
چرخکره گوساله 27,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 38,000
راسته با استخوان گوسفند 36,000
ران کامل ممتاز گوسفند 44,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند 36,300
کف دست با ماهیچه گوسفند 43,700
کف دست بدون ماهیچه گوسفند 42,700
قلوه گاه با استخوان گوسفند 21,000
قلوه گاه بی استخوان گوسفند 22,400
گردن گوسفند 34,000
ماهیچه گوسفند 46,000
شقه گوسفند 35,500
فیله پاک کرده گوساله 62,000
دنبالچه گوسفندی 20,000
دنده و سرسینه گوسفندی 8,500
راسته بی استخوان گوسفندی 57,000
راسته شاندیزی گوسفندی 49,800
سرسینه گوساله 75,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 36,000
سفیدران گوساله منجمد برزیلی 24,000
مغز ران گوساله منجمد برزیلی 23,700
ران گوساله منجمد برزیلی 23,300
سردست گوساله منجمد برزیلی 23,000
راسته گوساله منجمد برزیلی 34,000
گردن گوساله منجمد برزیلی 23,000
قلوه گاه گوساله بدون استخوان منجمد برزیلی 22,000
ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی 31,000
ران گوسفندی منجمد وارداتی 30,000
راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 29,000
ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی 33,000
سردست کامل گوسفندی منجمد وارداتی 27,000
سردست گوسفندی منجمد وارداتی 27,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 25,000
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی 20,000
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل 35,000
کله پاچه گوسفندی نیم دست 25,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) 9,000
پاچه گوسفندی 6 عددی 20,500
پاچه گوسفند4عددی 14,000
زبان گوسفند3عددی 29,000
مغز گوسفند3عددی 19,500
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل 9,000
جگر سیاه گوسفندی 51,000
دل و قلوه گوسفندی 51,000
سیراب و شیردان گوساله 8,500
پاچه گوساله هر عدد 9,500
مغز گوساله هر عدد 9,500
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو 36,000
دل و قلوه گوساله هر کیلو 30,000
جگر سیاه گوساله 30,000
ران گوساله منجمد داخلی 24,000
سردست گوساله منجمد داخلی 23,000
راسته منجمد گوساله داخلی 28,000
گردن گوساله منجمد داخلی 23,000
قلوه گاه منجمد گوساله داخلی 18,000
دنبالچه منجمد گوساله داخلی 13,500
ران کامل گوسفندی منجمد داخلی 32,000
ران گوسفندی منجمد داخلی 31,000
سردست کامل گوسفندی منجمد داخلی 29,000
سردست گوسفندی منجمدداخلی 28,000
راسته گوسفندی با استخوان داخلی 30,000
ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی 32,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی 25,000
قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی 20,000
چرخکرده مخلوط منجمد 21,000
چرخکرده مخلوط منجمد بسته 400 گرمی 8,600


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز