قیمت مرغ

قیمت مرغ در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های مرغ به تومان می باشد.
جستجو نوع مرغ...قیمت (تومان)
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 7,500
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 10,100
مغز ران با پوست 11,250
مغز ران بدون پوست 12,000
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق 11,000
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 12,150
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال 10,300
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 11,000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 11,200
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 9,200
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 10,600
بال کبابی ساده -بدون نوک بال 8,900
بال کبابی زعفرانی-بدون نوک بال 8,900
بازوی کبابی ساده 10,200
بازوی کبابی زعفرانی 10,200
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 9,550
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 9,550
فیله مرغ 16,100
فیله مرغ زعفرانی 16,100
گردن مرغ بدون پوست 2,900
شنیتسل بدون آرد 14,300
شنیتسل با آرد 12,700
جوجه چینی 14,700
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 15,700
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی 15,700
جوجه کباب بااستخوان ساده 11,250
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 11,250
پا چینی 10 عددی مرغ 9,150
مرغ کنتاکی 9,100
سینه مرغ سوخاری 9,150
دل مرغ پاک کرده 7,000
جگر مرغ 4,400
سنگدان مرغ 4,400
پای مرغ 3,700
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 15,200
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 12,100
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 7,800
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 14,700
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 11,900
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 7,400
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 18,500
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 18,000
کبک منجمدبسته1000گرمی 31,000
کبک منجمدبسته800گرمی 25,000
کبک منجمدبسته500گرمی 16,000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی 30,000
کبک کامل تازه بسته500گرمی 15,500
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) 5,700
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) 6,640
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 7,700
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی شکم خالی 6,760
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه ای 6,840
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 7,900
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 6,960
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه 9,400
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک 8,450
بوقلمون ساق با پوست 21,900
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) 20,350
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان 28,400
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان 18,600
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان 23,450
بوقلمون فیله 27,900
بوقلمون بازو 9,800
بوقلمون بال (بدون نوک بال) 6,900
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم 9,100
بوقلمون جگر پاک شده هر کیلوگرم 8,250
بوقلمون دل پاک شده هر کیلوگرم 9,300
بوقلمون سنگدان پاک شده هر کیلوگرم 7,200
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم 15,400
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) 18,100
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان 16,800
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان 15,100
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم 14,500
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر) 22,400
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 4,100
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 4,650
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 3,600
تخم مرغ غیر بسته بندی هر کیلوگرم 4,700
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 9,800
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,900
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 5,000
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 5,200
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی pet 5,500
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 7,250
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,450
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی pet 7,750
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 4,600
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,800
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی pet 5,100
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 3,600
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 3,800
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی pet 4,100
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 2,500
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 2,700
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی pet 3,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 12,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 12,200
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 9,300
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,600
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,800
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی بسته بندی pet 8,100
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 6,300
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی بسته بندی pet 6,800
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,700
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی بسته بندی pet 5,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 3,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 3,200
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی بسته بندی pet 3,500
تخم مرغ فله تنظیم بازار بسته بندی شانه 30 عددی هر کیلوگرم 3,950
تخم مرغ فله تنظیم بازار بسته بندی شانه 30 عددی هر شانه 8,250
تخم مرغ(پوست قهوه ای) غیر بسته بندی (هر کیلو) 7,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 15,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 15,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 11,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 11,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی عددی بسته بندی pet 11,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 8,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 8,700
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی عددی بسته بندی pet 9,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی عددی بسته بندی pet 7,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 5,300
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 5,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی عددی بسته بندی pet 5,800
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 3,600
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 3,800
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی عددی بسته بندی pet 4,100
تخم کبک 6 عددی 5,700
تخم کبک 4 عددی 4,000
تخم کبک بسته بندی 12 عددی هر کیلو گرم 11,000
تخم بلدرچین 12عددی 1,900
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی 3,200


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز