قیمت مرغ

قیمت مرغ در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از بازار مرغ و همچنین از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. متوسط قیمت مرغ ملاک قرار می گیرد. تمامی قیمت های مرغ به تومان می باشد.
جستجو نوع مرغ...قیمت (تومان)
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 9,200
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 10,900
مغز ران با پوست 12,000
مغز ران بدون پوست 12,800
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق 11,800
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 12,900
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال 11,000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 11,800
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 11,900
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 9,900
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 11,400
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 9,800
بال کبابی زعفرانی- بدون نوک بال 9,800
بازوی کبابی ساده 10,400
بازوی کبابی زعفرانی 10,400
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 10,100
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 10,100
فیله مرغ 17,000
فیله مرغ زعفرانی 17,000
گردن مرغ بدون پوست 3,000
شنیتسل بدون آرد 15,100
شنیتسل با آرد 13,400
جوجه چینی 15,500
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 16,600
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی 16,600
جوجه کباب بااستخوان ساده 12,000
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 12,000
پا چینی 10 عددی مرغ 11,300
مرغ کنتاکی 11,300
سینه مرغ سوخاری 11,300
دل مرغ پاک کرده 6,650
جگر مرغ 4,300
سنگدان مرغ 4,300
پای مرغ 4,900
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 16,000
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 13,000
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 8,200
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 15,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 12,200
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 7,700
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 20,000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 19,000
کبک منجمدبسته1000گرمی 30,000
کبک منجمدبسته800گرمی 24,500
کبک منجمدبسته500گرمی 15,500
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی 29,000
کبک کامل تازه بسته500گرمی 14,500
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) 5,700
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) 6,770
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 7,570
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی شکم خالی 6,890
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه ای 6,970
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 7,770
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 7,090
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه 9,700
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک 8,600
بوقلمون ساق با پوست 18,900
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) 17,600
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان 24,500
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان 16,200
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان 20,300
بوقلمون فیله 24,000
بوقلمون بازو 8,700
بوقلمون بال (بدون نوک بال) 6,300
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم 8,100
بوقلمون جگر پاک شده هر کیلوگرم 7,200
بوقلمون دل پاک شده هر کیلوگرم 8,100
بوقلمون سنگدان پاک شده هر کیلوگرم 6,200
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم 12,500
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) 15,700
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان 14,600
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان 13,100
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم 12,100
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر) 19,400
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 3,600
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 4,050
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 3,100
تخم مرغ غیر بسته بندی هر کیلوگرم 6,200
تخم مرغ فله تنظیم بازار 30 عددی 4,000
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار 30 عددی 8,300
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 12,600
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 12,700
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 6,500
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,000
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی pet 6,700
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 9,200
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,400
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی pet 9,700
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 5,900
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,200
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی pet 6,100
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 4,600
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 5,200
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی pet 4,800
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 3,150
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 3,350
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی pet 3,650
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 12,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 12,200
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 9,300
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,600
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,800
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی بسته بندی pet 8,100
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 6,300
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی بسته بندی pet 6,800
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,700
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی بسته بندی pet 5,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 3,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 3,200
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی بسته بندی pet 3,500
تخم مرغ فله تنظیم بازار بسته بندی شانه 30 عددی هر کیلوگرم 3,950
تخم مرغ فله تنظیم بازار بسته بندی شانه 30 عددی هر شانه 8,250
تخم مرغ(پوست قهوه ای) غیر بسته بندی (هر کیلو) 7,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 16,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 16,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 12,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 12,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی عددی بسته بندی pet 12,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 9,300
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی عددی بسته بندی pet 9,800
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,400
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,600
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی عددی بسته بندی pet 7,900
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 5,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 5,700
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی عددی بسته بندی pet 6,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 3,700
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 3,900
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی عددی بسته بندی pet 4,200
تخم کبک 6 عددی 5,400
تخم کبک 4 عددی 3,800
تخم کبک بسته بندی 12 عددی هر کیلو گرم 10,000
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت 1,800
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی 2,100
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت 3,400
تخم بلدرچین 24عددی بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی 3,800


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی