قیمت آهن آلات

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

نمودار ماهانه نیکل

نمودار ماهانه مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه آلومینیوم

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن392,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن433,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن512,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن617,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن786,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن912,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن1,073,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,267,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن1,531,000
هر کیلو میلگرد 6.5 2,480
هر کیلو میلگرد 8 قزوین2,220
هر کیلو میلگرد 10 قزوین2,100
هر کیلو میلگرد 12 قزوین2,100
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور2,115
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور2,115
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور2,115
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور2,115
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور2,115
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور2,115
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور2,115
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور2,115
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی3,190
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی3,190
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی3,190
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی3,170
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی3,120
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی3,130
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی3,130
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی3,090
هر کیلو ناودانی 6.5 2,200
هر کیلو ناودانی 8 2,100
هر کیلو ناودانی 10 2,100
هر کیلو ناودانی 12 2,100
هر کیلو ناودانی 14 2,100
هر کیلو ناودانی 16 2,100
هر کیلو ناودانی 18 2,480
هر کیلو ناودانی 20 2,900
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه2,450
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه2,450
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه2,450
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه2,450
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 2,390
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 2,340
هر کیلو نبشی 3 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 4 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 5 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 6 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 8 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 10 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 12 ایرانی2,160
هر کیلو ورق سیاه 2 3,070
هر کیلو ورق سیاه 3 2,820
هر کیلو ورق سیاه 4 2,820
هر کیلو ورق سیاه 5 2,820
هر کیلو ورق سیاه 6 2,490
هر کیلو ورق سیاه 8 2,460
هر کیلو ورق سیاه 10 2,460
هر کیلو ورق سیاه 12 2,480
هر کیلو ورق سیاه 15 2,455
هر کیلو ورق سیاه 20 2,375
هر کیلو ورق سیاه 25 2,310
هر کیلو ورق سیاه 30 2,300
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی1,975
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی1,975
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی1,975
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی1,975
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی1,975
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی4,100
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی3,730
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی3,650
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی3,580
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی3,580
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی3,570
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی3,620
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی3,670
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی3,670
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی3,840
جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن403,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن425,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن512,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن624,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن788,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن914,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن1,074,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,267,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن1,530,000
هر کیلو میلگرد 6.5 2,420
هر کیلو میلگرد 8 قزوین2,235
هر کیلو میلگرد 10 قزوین2,105
هر کیلو میلگرد 12 قزوین2,105
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور2,100
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور2,100
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور2,100
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور2,100
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور2,100
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور2,100
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور2,100
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور2,100
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی3,190
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی3,190
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی3,190
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی3,170
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی3,120
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی3,130
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی3,130
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی3,090
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی3,090
هر کیلو ناودانی 6.5 2,250
هر کیلو ناودانی 8 2,160
هر کیلو ناودانی 10 2,160
هر کیلو ناودانی 12 2,160
هر کیلو ناودانی 14 2,160
هر کیلو ناودانی 16 2,150
هر کیلو ناودانی 18 2,580
هر کیلو ناودانی 20 2,900
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه2,450
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه2,450
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه2,450
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه2,450
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 2,400
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 2,340
هر کیلو نبشی 3 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 4 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 5 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 6 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 8 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 10 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 12 ایرانی2,160
هر کیلو ورق سیاه 2 3,060
هر کیلو ورق سیاه 3 2,820
هر کیلو ورق سیاه 4 2,820
هر کیلو ورق سیاه 5 2,820
هر کیلو ورق سیاه 6 2,475
هر کیلو ورق سیاه 8 2,580
هر کیلو ورق سیاه 10 2,455
هر کیلو ورق سیاه 12 2,490
هر کیلو ورق سیاه 15 2,455
هر کیلو ورق سیاه 20 2,385
هر کیلو ورق سیاه 25 2,310
هر کیلو ورق سیاه 30 2,300
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی1,975
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی1,975
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی1,975
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی1,975
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی1,975
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی3,950
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی3,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی3,630
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی3,540
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی3,550
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی3,540
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی3,580
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی3,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی3,610
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی3,820


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410

[email protected]

شبکه های اجتماعی فرصت امروز