قیمت آهن آلات

نمودار ماهانه نیکل

نمودار ماهانه مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه آلومینیوم

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
میلگرد 5.5 کاشان 2,030
میلگرد 6.5 نطنز 1,980
میلگرد 6.5 کاشان 1,980
میلگرد 8 فولاد سپهر 1,680
میلگرد 8 الیگودرز 1,770
میلگرد 8 کاشان 1,820
میلگرد 8 آذر فولاد امین 1,820
میلگرد 8 هیربد 1,820
میلگرد 8 قزوین 1,720
میلگرد 10 ساده نورد تهران 1,750
میلگرد 10 خرمدشت 1,640
میلگرد 10 آرین 1,670
میلگرد 10 کاشان 1,720
میلگرد 10 امیرکبیر 1,720
میلگرد 10 کلاف کاشان0
میلگرد 10 قزوین 1,620
میلگرد 10 آذر فولاد امین 1,820
میلگرد 12 ساده آیین صنعت 1,930
آهن آلات حیدری @fiahan
میلگرد 12 آرین 1,670
میلگرد 12 اصفهان 1,720
میلگرد 12 ساده نستا
میلگرد 12 نیشابور 1,720
میلگرد 12 ابهر 1,670
میلگرد 12 قزوین 1,620
میلگرد 12 کاشان 1,720
میلگرد 12 پرشین 1,720
میلگرد 12 آذر فولاد امین 1,820
میلگرد 12 شمس 1,670
میلگرد 12 امیرکبیر 1,720
میلگرد 12 تاکستان 1,670
میلگرد 14 ساده آیین صنعت 1,930
میلگرد 14 ساده نستا
میلگرد 14 امیرکبیر 1,690
میلگرد 14 آذر فولاد امین 1,820
میلگرد 14 آریان 1,680
میلگرد 14 کاشان 1,750
میلگرد 14 ابهر 1,680
میلگرد 14 میانه 1,720
میلگرد 14 نیشابور 1,750
میلگرد 14 آریا ذوب 1,660
میلگرد 14 شاهرود 1,680
میلگرد 14 پرشین 1,780
میلگرد 14 زاگرس 1,680
میلگرد 16 زرین میاندوآب 1,740
میلگرد 16 ساده آیین صنعت 1,830
آهن آلات حیدری @fiahan
میلگرد 16 ساده نستا
میلگرد 16 ابهر 1,680
میلگرد 16 کاشان 1,750
میلگرد 16 تبریز 1,680
میلگرد 16 نیشابور 1,750
میلگرد 16 شمس 1,680
میلگرد 16 هیربد 1,780
میلگرد 16 اصفهان 1,760
میلگرد 16 آذر فولاد امین 1,820
میلگرد 16 پرشین 1,780
میلگرد 16 آریا ذوب 1,660
میلگرد 16 شاهرود 1,680
میلگرد 16 امیرکبیر 1,690
میلگرد 18 زرین میاندوآب 1,750
میلگرد 18 ساده آیین صنعت 1,930
میلگرد 18 ساده نستا
میلگرد 18 امیرکبیر 1,690
میلگرد 18 کاشان 1,750
میلگرد 18 هیربد 1,780
میلگرد 18 کوثر 1,690
میلگرد 18 آذر فولاد امین 1,820
میلگرد 18 شاهرود 1,680
میلگرد 18 اصفهان 1,760
میلگرد 18 میانه 1,720
میلگرد 18 یزد 1,680
میلگرد 18 پرشین 1,780
میلگرد 18 زاگرس 1,680
میلگرد 18 نیشابور 1,750
میلگرد 18 آریا ذوب 1,660
میلگرد 20 زرین میاندوآب 1,750
میلگرد 20 ساده آیین صنعت 1,930
آهن آلات حیدری @fiahan
میلگرد 20 ساده نستا
میلگرد 20 آریان 1,680
میلگرد 20 پرشین 1,780
میلگرد 20 اصفهان 1,760
میلگرد 20 نطنز 1,690
میلگرد 20 کوثر 1,690
میلگرد 20 میانه 1,720
میلگرد 20 شاهرود 1,680
میلگرد 20 نیشابور 1,750
میلگرد 20 زاگرس 1,680
میلگرد 20 آریا ذوب 1,660
میلگرد 20 آذر فولاد امین 1,820
میلگرد 20 هیربد 1,780
میلگرد 20 کاشان 1,750
میلگرد 20 امیرکبیر 1,690
میلگرد 22 ساده آیین صنعت 1,930
میلگرد 22 ساده نستا
میلگرد 22 آریان 1,680
میلگرد 22 پرشین 1,780
میلگرد 22 کاشان 1,750
میلگرد 22 اصفهان 1,760
میلگرد 22 آریا ذوب 1,660
میلگرد 22 زاگرس 1,680
میلگرد 22 آذر فولاد امین 1,820
میلگرد 22 میانه 1,720
میلگرد 22 نیشابور 1,750
میلگرد 22 هیربد 1,780
آهن آلات حیدری @fiahan
میلگرد 25 ساده نستا
میلگرد 25 پرشین 1,790
میلگرد 25 امیرکبیر 1,700
میلگرد 25 هیربد 1,790
میلگرد 25 کاشان 1,760
میلگرد 25 آریا ذوب 1,670
میلگرد 25 میانه 1,730
میلگرد 25 اصفهان 1,770
میلگرد 25 نیشابور 1,760
میلگرد 25 آذر فولاد امین 1,840
میلگرد 28 پرشین 1,790
میلگرد 28 کوثر 1,700
میلگرد 28 آذر فولاد امین 1,840
میلگرد 28 نیشابور 1,760
میلگرد 28 کاشان 1,760
میلگرد 32 کاشان 1,760
میلگرد 32 نیشابور 1,760
میلگرد 32 آذر فولاد امین 1,840
میلگرد 32 اصفهان 1,770
تیرآهن 8 ترکیه 165,000
تیرآهن 10 ترکیه 276,000
تیرآهن 10 ترکیه 215,000
تیرآهن 12 اصفهان 250,000
تیرآهن 12 ترکیه 231,000
تیرآهن 12 ترکیه
تیرآهن 14 تبریز 234,000
تیرآهن 14 اهواز
تیرآهن 14 کرمانشاه 234,000
تیرآهن 14 ماهان 234,000
تیرآهن 14 اصفهان 300,000
تیرآهن 16 اهواز 308,000
تیرآهن 16 آرین 338,000
تیرآهن 16 یزد 338,000
تیرآهن 16 تبریز 314,000
تیرآهن 16 اصفهان 368,000
تیرآهن 18 آرین 410,000
تیرآهن 18 ترکیه
تیرآهن 18 اهواز
تیرآهن 18 یزد 408,000
تیرآهن 18 اصفهان 438,000
تیرآهن 20 آرین 503,000
تیرآهن 20 طوس
تیرآهن 20 کره 485,000
تیرآهن 20 ترکیه سبک
تیرآهن 20 ترکیه سنگین
تیرآهن 20 یزد 500,000
تیرآهن 20 اصفهان 672,000
تیرآهن 22 کره 555,000
تیرآهن 22 آرین 560,000
تیرآهن 22 طوس
تیرآهن 22 ترکیه سبک
تیرآهن 22 ترکیه سنگین
تیرآهن 22 اصفهان 750,000
تیرآهن 24 کره 815,000
تیرآهن 24 آرین 750,000
تیرآهن 24 ترکیه سبک
تیرآهن 24 ترکیه سنگین
تیرآهن 24 اصفهان 882,000
تیرآهن 27 کره
تیرآهن 27 طوس
تیرآهن 27 ترکیه سبک 918,000
تیرآهن 27 ترکیه سنگین
تیرآهن 27 اصفهان 1,040,000
تیرآهن 30 ترکیه سنگین 1,185,000
تیرآهن 30 کره 1,155,000
تیرآهن 30 ترکیه سبک 1,055,000
تیرآهن 30 روس 1,042,000
تیرآهن 30 اروپا
تیرآهن 30 اصفهان 1,245,000
نبشی 3 1,920
نبشی 4 1,920
نبشی 5 1,920
نبشی 6 1,920
نبشی 7 2,100
نبشی 8 1,920
نبشی 9 2,000
نبشی 10 1,920
نبشی 12 1,950
نبشی 14 2,600
نبشی 15 2,600
سپری 3 2,000
سپری 4 1,950
سپری 5 1,950
سپری 6 2,000
پروفیل 10×10 ضخامت 1 میل 3,500
پروفیل 10×20 ضخامت 2 میل 2,600
پروفیل 10×25 ضخامت 2 میل 2,600
پروفیل 10×30 ضخامت 2 میل 2,630
پروفیل 10×40 ضخامت 2 میل 2,630
پروفیل 20×20 ضخامت 2 میل 2,550
پروفیل 20×30 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 20×30 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 20×40 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 20×40 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 20×60 ضخامت 2 میل 2,600
پروفیل 20×60 ضخامت 3 میل 2,600
پروفیل 25×25 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 25×25 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 30×30 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 30×30 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 30×40 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 30×40 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 30×50 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 30×50 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 30×50 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 30×60 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 30×60 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 30×60 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 40×40 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 40×40 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 40×40 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 40×50 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 40×50 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 40×50 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 40×60 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 40×60 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 40×60 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 40×70 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 40×70 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 40×70 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 40×80 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 40×80 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 40×80 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 50×50 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 50×50 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 50×50 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 50×60 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 50×60 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 50×60 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 60×60 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 60×60 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 60×60 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 60×80 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 60×80 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 60×80 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 60×100 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 60×100 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 60×100 ضخامت 5 میل 2,650
پروفیل 60×120 ضخامت 3 میل 2,590
پروفیل 60×120 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 60×120 ضخامت 5 میل 2,650
پروفیل 70×70 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 70×70 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 70×70 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 80×80 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 80×80 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 80×80 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 80×100 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 80×100 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 80×120 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 80×120 ضخامت 4 میل 2,590
پروفیل 90×90 ضخامت 2 میل 2,470
پروفیل 90×90 ضخامت 3 میل 2,550
پروفیل 90×90 ضخامت 4 میل 2,590
قوطی 100×100 ضخامت 3 میل 2,550
قوطی 100×100 ضخامت 4 میل 2,590
قوطی 100×100 ضخامت 5 میل 2,650
قوطی 100×100 ضخامت 6 میل 2,800
قوطی 100×100 ضخامت 8 میل 3,100
قوطی 100×100 ضخامت 10 میل 3,400
قوطی 120×120 ضخامت 3 میل 2,550
قوطی 120×120 ضخامت 4 میل 2,590
قوطی 120×120 ضخامت 5 میل 2,650
قوطی 120×120 ضخامت 6 میل 2,800
قوطی 120×120 ضخامت 8 میل 3,100
قوطی 140×140 ضخامت 3 میل 2,550
قوطی 140×140 ضخامت 4 میل 2,590
قوطی 140×140 ضخامت 5 میل 2,650
قوطی 140×140 ضخامت 6 میل 2,800
قوطی 140×140 ضخامت 8 میل 3,100
قوطی 140×140 ضخامت 10 میل 3,400
قوطی 160×160 ضخامت 6 میل 2,800
قوطی 160×160 ضخامت 8 میل 3,100
قوطی 160×160 ضخامت 10 میل 3,400
قوطی 180×180 ضخامت 8 میل 3,100
قوطی 180×180 ضخامت 10 میل 3,400
قوطی 200×200 ضخامت 8 میل 3,100
قوطی 200×200 ضخامت 10 میل 3,400


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز