قیمت آهن آلات

نمودار ماهانه نیکل

نمودار ماهانه مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه آلومینیوم

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن411,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن431,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن490,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن625,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن78,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن908,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن1,060,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,260,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن1,480,000
هر کیلو میلگرد 6.5 2,310
هر کیلو میلگرد 8 قزوین2,250
هر کیلو میلگرد 10 قزوین2,100
هر کیلو میلگرد 12 قزوین2,100
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور2,120
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور2,120
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور2,120
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور2,120
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور2,120
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور2,120
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور2,120
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور2,120
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی2,880
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی2,970
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی2,970
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی2,970
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی2,980
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی2,920
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی2,920
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی2,880
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی2,880
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی2,880
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی2,880
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی2,900
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی2,880
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی2,880
هر کیلو ناودانی 6.5 2,340
هر کیلو ناودانی 8 2,150
هر کیلو ناودانی 10 2,150
هر کیلو ناودانی 12 2,150
هر کیلو ناودانی 14 2,150
هر کیلو ناودانی 16 2,155
هر کیلو ناودانی 18 2,580
هر کیلو ناودانی 20 2,580
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه2,470
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه2,470
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه2,470
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه2,470
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 238
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 2,360
هر کیلو نبشی 3 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 4 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 5 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 6 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 8 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 10 ایرانی2,160
هر کیلو نبشی 12 ایرانی2,160
هر کیلو ورق سیاه 2 2,840
هر کیلو ورق سیاه 3 2,660
هر کیلو ورق سیاه 4 2,660
هر کیلو ورق سیاه 5 2,660
هر کیلو ورق سیاه 6 2,500
هر کیلو ورق سیاه 8 2,500
هر کیلو ورق سیاه 10 2,500
هر کیلو ورق سیاه 12 2,500
هر کیلو ورق سیاه 15 2,500
هر کیلو ورق سیاه 20 2,410
هر کیلو ورق سیاه 25 2,380
هر کیلو ورق سیاه 30 2,380
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی2,050
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی2,050
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی2,050
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی2,050
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی2,050
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی3,740
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی3,540
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی3,500
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی3,390
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی3,410
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی3,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی3,350
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی3,380
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی3,380
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی3,630


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز