قیمت مصالح ساختمانی

قیمت مصالح ساختمانی در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحاديه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی اعلام شده است. تمامی قیمت های مصالح ساختمانی به تومان می باشد.
جستجتو نام محصولنوع بسته بندی توضیحاتقیمت
سیمان تهران نوع 2 - کیسه ایپاكت 50 كیلوئیتحویل درب کارخانه 7,300
سیمان تهران نوع 5 - کیسه ایپاکت 50 کیلوئیتحویل درب کارخانه 7,500
سیمان تهران پوزولانی - کیسه ایپاكت 50 كیلوئیتحویل درب کارخانه 7,100
سیمان تهران 325-1 - کیسه ایپاکت 50 کیلوئیتحویل درب کارخانه0
سیمان آبیك نوع 2 - کیسه ایپاكت 50 كیلوئیتحویل درب کارخانه0
سیمان آبیک 325-1 - کیسه ایپاکت 50 کیلوئیتحویل درب کارخانه0
سیمان ساوه نوع 2 - کیسه ایپاکت 50 کیلوئیتحویل درب کارخانه 6,800
سیمان ساوه 325-1 - کیسه ایپاکت 50 کیلوئیتحویل درب کارخانه0
سیمان ساوه پوزولان - کیسه ایپاکت 50 کیلوئیتحویل درب کارخانه 6,600
سیمان شمال(جاجرود) نوع 2 - کیسه ایپاكت 50 كیلوئیتحویل درب کارخانه0
سیمان فیروزكوه نوع 2 - کیسه ایپاكت 50 كیلوئیتحویل درب کارخانه 6,500
سیمان سبزوار نوع 2 - کیسه ایپاكت 50 كیلوئیتحویل درب کارخانه0
سیمان جوین نوع 2 - کیسه ایپاكت 50 كیلوئیتحویل درب کارخانه 5,500
سیمان تهران فله - تنیفله نوع 2تحویل درب کارخانه 130,000
سیمان تهران نوع 5 - تنیفله نوع 5تحویل درب کارخانه 132,000
سیمان تهران 325-1 - تنیفله 325-1تحویل درب کارخانه0
سیمان شمال - تنیفله نوع 2تحویل درب کارخانه0
سیمان آبیك - تنیفله نوع 2تحویل درب کارخانه0
سیمان آبیک 325-1 - تنیفله 325-1تحویل درب کارخانه0
سیمان ساوه فله - تنیفله تیپ 2تحویل درب کارخانه 121,000
سیمان فیروز كوه - تنیفله نوع 2تحویل درب کارخانه 117,000
سیمان سفید ساوه - کیسه ایپاكت 50 كیلوئیتحویل درب کارخانه 123,000
سیمان سفید بنوید - کیسه ایپاكت 50 كیلوئیتحویل درب کارخانه 65,000
سیمان سفید بنوید - کیسه ایپاکت 40 کیلوئیتحویل درب کارخانه 12,000
سیمان سفید بنوید - کیسه ایپاکت 25 کیلوئیتحویل درب کارخانه 9,800
سیمان سفید شرق - کیسه ایپاکت 50 کیلوئیتحویل درب کارخانه 6,500
سیمان سفید شرق - کیسه ایپاکت 25 کیلوئیتحویل درب کارخانه 10,800
سیمان سفید ارومیه - کیسه ایپاکت 50 کیلوئیتحویل درب کارخانه 9,000
سیمان سفید شمال - کیسه ایپاكت 50 كیلوئیتحویل درب کارخانه 10,400
گچ سمنان نوع 1 - کیسه ایكیسه 40كیلوئیتحویل درب کارخانه 1,900
گچ سمنان زمرد - کیسه ایپاکت 40 کیلوئیتحویل درب کارخانه 1,750
گچ سمنان جام - کیسه ایكیسه 40كیلوئیتحویل درب کارخانه0
گچ سمنان حریر - کیسه ایكیسه 40 كیلوئیتحویل درب کارخانه0
گچ سفید كاری جبل - کیسه ایكیسه 33 كیلوئیتحویل درب کارخانه 2,600
گچ سفید كاری ساوه - کیسه ایكیسه 33 كیلوئیتحویل درب کارخانه 2,000
گچ سفید كاری - کیسه ایجبل متین ، 33 كیلوئیتحویل درب کارخانه0
گچ ابزارزنی جبل - کیسه ایكیسه 33 كیلوئیتحویل درب کارخانه 3,100
گچ گیپتون ایران - کیسه ایکیسه 30 کیلوئیتحویل درب کارخانه 8,200
دیوار گچی ایران - متریهر 3 قالب 1 مترمربع میباشدتحویل درب کارخانه 7,400
سیمان سفید اکباتان - کیسه ایپاکت 50 کیلوئیتحویل درب کارخانه 10,300
سیمان سفید اکباتان - کیسه ایپاکت 25 کیلوئیتحویل درب کارخانه 5,800
سیمان نائین تیپ 2 - کیسه ایپاکت 50کیلوئیتحویل درب کارخانه 5,000
سیمان نائین تیپ 2 - تنیفله 2تحویل درب کارخانه 80,000


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز