قیمت نهال و بذر

قیمت نهال و بذر در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از فروشندگان معتبرمی باشد ، قیمت تک فروشی از یک 1 الی 300 نهال و همچنین قیمت عمده از 300 نهال به بیشتر می باشد. قیمت نهال و بذر به تومان می باشد.
جستجو نام نهالتوضیحاتقیمت تکیقیمت عمده
نهال گلدن و رد ( لبنان)یک ساله و دو ساله - اصلاح شده 5,000 3,000
نهال سیب گرانی اسمیت(سبز)یک ساله و دو ساله - اصلاح شده 8,000 4,000
نهال سیب استارکینگ فرانسه (رد و گلدن)یک ساله و دو ساله - اصلاح شده 6,000 3,000
نهال سیب گلاب (تابستانی)یک ساله - صلاح شده 10,000 5,000
نهال سیب رد چیفدو ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال سیب زعفرانییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال سیب رد لاو (تو سرخ)یک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال شلیل رد گلد مغانیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال شلیل انجیرییک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال شلیل شبرنگ مغانیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال شلیل شمس و رفعتییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو زعفرانییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو انجیرییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو آلبرتایک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو پیشرسیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو کارتییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو شابلون کالیفرنیایک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو شابلون اخترییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو شابلون پفکییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو شابلون انجیرییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو سانتاروزایک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال گوجه سبز سردرودیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال گوجه سبز شهریاریک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال بادام منقا دیرگل (آذر، شکوفه، فرانسه)یک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال بادام سنگی مامایی یک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال توت سفید و قرمزدو الی سه سال 10,000 7,000
نهال شاه توت پیوندییک ساله و دوساله 15,000 10,000
نهال توت موزییک ساله 20,000 15,000
نهال توت مجنون پیوندیدو ساله 10,000 7,000
نهال گلابی بیروتییک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی شاه میوهیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی اسپادانایک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی دوشسیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی آنجویک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال گلابی جنگلییک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی مشویک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی درگزییک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی سردرودیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی ناشییک ساله - اصلاح شده 20,000 15,000
نهال گیلاس تک دانه مشهدیک ساله - اصلاح شده 10,000 8,000
نهال گیلاس قرمز ارومیهیک ساله - اصلاح شده 10,000 8,000
نهال آلبالو گیسییک ساله - اصلاح شده 10,000 8,000
نهال آلبالو مجارستانیک ساله - اصلاح شده 10,000 8,000
نهال آلبالو محلییک ساله - اصلاح شده 10,000 8,000
نهال به اصفهانیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال به ترش آذربایجانیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال به ایتالیایییک ساله - اصلاح شده 15,000 8,000
نهال سنجدیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال زردآلوی شاهرودییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال زردآلوی نصیرییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال زردآلوی عسگرآبادیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال انجیر سه فصلیک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال انجیر سفیدیک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال بید مجنون – بید فر(زرد)- بید مشکیک ساله و دو - اصلاح شده 15,000 8,000
نهال انواع انگوریک ساله و دو ساله 10,000 5,000
نهال عنابیک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال خرمالو ژاپنییک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال خرمالو ایرانییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال خرمالو موزییک ساله - اصلاح شده 30,000 25,000
نهال گردوی مراغه ایدو ساله اصلاح شده 40,000 30,000
نهال گردوی چندلر (پیوندی)دو ساله اصلاح شده 50,000 40,000
نهال گردوی کاناداییدو ساله اصلاح شده 35,000 30,000
نهال گردوی تویسرکاندو ساله 25,000 18,000
نهال گردوی خو شه ای فرانسویدو ساله 25,000 20,000
نهال گردوی اسراییلی خوشه ایدو ساله 20,000 15,000
نهال گردوی اسراییلی کاغذیدو ساله 20,000 15,000
نهال گردوی دماونددو ساله 20,000 15,000
نهال گردوی محلیدو ساله 15,000 8,000
نهال صنوبریک الی سه سال 6,000 2,500
انواع نهال سرو و کاجتماس تلفنی00


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز