قیمت نهال و بذر

قیمت نهال و بذر در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از فروشندگان معتبرمی باشد ، قیمت تک فروشی از یک 1 الی 300 نهال و همچنین قیمت عمده از 300 نهال به بیشتر می باشد. قیمت نهال و بذر به تومان می باشد.
جستجو نام نهالتوضیحاتقیمت تکیقیمت عمده
نهال گلدن و رد ( لبنان)یک ساله و دو ساله - اصلاح شده 8,000 4,000
نهال سیب گرانی اسمیت(سبز)یک ساله و دو ساله - اصلاح شده 8,000 4,000
نهال سیب استارکینگ فرانسه (رد و گلدن)یک ساله و دو ساله - اصلاح شده 8,000 4,000
نهال سیب گلاب (تابستانی)یک ساله - صلاح شده 10,000 6,000
نهال سیب رد چیفدو ساله - اصلاح شده 8,000 4,000
نهال سیب زعفرانییک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال سیب گلدن دلیشز یا زرد لبنانیک ساله - اصلاح شده 10,000 2,000
نهال سیب گلدن دلیشز یا سیب قرمز لبنانیک ساله - اصلاح شده 10,000 2,000
نهال سیب ردچیفیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال سیب رد لاو (تو سرخ)یک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال سیب کاکس ارنج یا سیب زعفرانییک ساله - اصلاح شده 15,000 6,000
نهال سیب گلاب کهنزیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال سیب سوپرچفیک ساله - اصلاح شده 10,000 4,000
نهال سیب رداستارکینگ یا قرمز فرانسهیک ساله - اصلاح شده 10,000 3,000
سیب میراکل (سیاه)یک ساله - اصلاح شده 15,000 1,000
سیب جرومین سیاهیک ساله - اصلاح شده 15,000 8,000
سیب رندرز(سفید ماتیکی)یک ساله - اصلاح شده 25,000 20,000
نهال سیب ارقام کمیابیک ساله - اصلاح شده 20,000 15,000
نهال شلیل رد گلد مغانیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال شلیل انجیرییک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال شلیل شبرنگ مغانیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال شلیل شمس و رفعتییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال شلیل ردگلد یا شلیل مغانیک ساله - اصلاح شده 10,000 5,000
نهال شلیل شبرنگ سان گلد مغانیک ساله - اصلاح شده 10,000 5,000
شلیل مغان پیش رس - دیر رسیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
شلیل انجیرییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
شلیل شبرنگیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
شلیل کیوتایک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو زعفرانییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو انجیرییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو آلبرتایک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو پیشرسیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو کارتییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال هلو خونییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
هلو انجیری عسلی – زعفرانی - خونییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
هلو انجیری تایگریک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
هلو آلبرتایک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
هلو پیشرس 60 روزهیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
هلو کارتییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
هلو دو بار فرانسهیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو شابلون کالیفرنیایک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو شابلون اخترییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو شابلون پفکییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو شابلون انجیرییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو سانتاروزایک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلو بخارایک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
آلو خرمایییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
آلو خونییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
آلو قطره طلایک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
آلو آنجلایک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
آلو یلو ایگیک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال گوجه سبز سردرودیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال گوجه سبز شهریاریک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال بادام منقا دیرگل (آذر، شکوفه، فرانسه)یک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال بادام سنگی مامایی یک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
بادام کاغذی شکوفه دیرگلیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
بادام کاغذی آذر دیرگلیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
بادام فرانیس دیرکلیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
بادام سنگی مامایییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
بادام کاغذی معمولییک ساله - اصلاح شده 10,000 4,000
نهال توت سفید و قرمزدو الی سه سال 10,000 6,000
نهال شاه توت پیوندییک ساله و دوساله 15,000 10,000
نهال توت موزییک ساله 20,000 15,000
نهال توت مجنون پیوندیدو ساله 15,000 8,000
نهال توت سفید هراتیک ساله - اصلاح شده 15,000 4,000
نهال تمشکیک ساله - اصلاح شده 20,000 10,000
نهال گلابی بیروتییک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی شاه میوهیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی اسپادانایک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی دوشسیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی آنجویک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال گلابی جنگلییک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال گلابی مشویک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی درگزییک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی سردرودیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گلابی ناشییک ساله - اصلاح شده 25,000 20,000
نهال گلابی نطنزیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
گلابی سیبرییک ساله - اصلاح شده 15,000 10,000
نهال گیلاس تک دانه مشهدیک ساله - اصلاح شده 12,000 8,000
نهال گیلاس قرمز ارومیهیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال گیلاس سیاهیک ساله - اصلاح شده 15,000 6,000
نهال گیلاس زرد ارومیهیک ساله - اصلاح شده 15,000 6,000
نهال آلبالو گیسی مجارستانیک ساله - اصلاح شده 10,000 7,000
نهال گیلاس قرمز ارومیهیک ساله - اصلاح شده 10,000 5,000
نهال آلبالو گیسییک ساله - اصلاح شده 10,000 8,000
نهال آلبالو محلییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال آلبالو مجارستانیک ساله - اصلاح شده 10,000 8,000
نهال آلبالو محلییک ساله - اصلاح شده 10,000 8,000
نهال به اصفهانیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال به ترش آذربایجانیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال به ایتالیایییک ساله - اصلاح شده 15,000 8,000
نهال به محلی وحشییک ساله - اصلاح شده 8,000 5,000
نهال سنجدیک ساله - اصلاح شده 10,000 5,000
نهال زردآلوی شاهرودییک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال زردآلوی نصیرییک ساله - اصلاح شده 10,000 3,000
نهال زردآلوی عسگرآبادیک ساله - اصلاح شده 10,000 6,000
نهال انجیر سه فصلیک ساله - اصلاح شده 20,000 5,000
نهال انجیر سفیدیک ساله - اصلاح شده 20,000 5,000
نهال بید مجنون – بید فر(زرد)- بید مشکیک ساله و دو - اصلاح شده 10,000 8,000
نهال انواع انگوریک ساله و دو ساله 10,000 5,000
نهال انگور سفید کشمشییک ساله و دو ساله 10,000 2,500
نهال انگور خلیلییک ساله - اصلاح شده 15,000 6,000
نهال انگور قزل اوزومیک ساله - اصلاح شده 15,000 6,000
نهال انگور سیاه شانییک ساله - اصلاح شده 10,000 3,000
نهال انگور سیاه سردشتی دیمیک ساله - اصلاح شده 15,000 3,000
نهال انگور صاحبییک ساله - اصلاح شده 15,000 6,000
نهال انگور فخرییک ساله - اصلاح شده 15,000 6,000
نهال انگور لعل حسنییک ساله - اصلاح شده 15,000 6,000
انگور سفید بی دانه یک ساله - اصلاح شده 8,000 4,000
انگور قرمز بی دانهیک ساله - اصلاح شده 8,000 4,000
انگور سیاه شانی – سردشتی (رشه دیم)یک ساله - اصلاح شده 8,000 4,000
انگور فخری – لعل – ریش بابایک ساله - اصلاح شده 10,000 8,000
انگور فیلم و بلک سیدلس - ترکمن 4یک ساله - اصلاح شده 150,000 8,000
نهال عنابیک ساله - اصلاح شده 15,000 8,000
نهال خرمالو ژاپنییک ساله - اصلاح شده 20,000 10,000
نهال خرمالو ایرانییک ساله - اصلاح شده 15,000 7,000
نهال خرمالو موزییک ساله - اصلاح شده 30,000 25,000
نهال خرمالو ایتالیایییک ساله - اصلاح شده 20,000 10,000
نهال خرمالو موزییک ساله - اصلاح شده 30,000 20,000
نهال گردوی مراغه ایدو ساله اصلاح شده 60,000 25,000
نهال گردوی چندلر (پیوندی)دو ساله اصلاح شده 50,000 25,000
نهال گردوی کاناداییدو ساله اصلاح شده 35,000 30,000
نهال گردوی تویسرکاندو ساله 25,000 18,000
نهال گردوی خو شه ای فرانسویدو ساله 25,000 20,000
نهال گردوی اسراییلی خوشه ایدو ساله 50,000 15,000
نهال گردوی اسراییلی کاغذیدو ساله 20,000 15,000
نهال گردوی دماونددو ساله 20,000 15,000
نهال گردوی محلیدو ساله 15,000 8,000
نهال گردوی پدرودو ساله 50,000 25,000
نهال گردوی فرانکوتدو ساله 50,000 25,000
گردو چندلر پیوندی دیرگل اصلاح شده 50,000
گردو فرنور پیوندی دیرگل اصلاح شده 50,000
گردو فرانکوت و روند پیوندیاصلاح شده 50,000
گردو ژنوتیپ برتر مراغهزود بازده 35,000 40,000
گردوخوشه ای درشت ژنوتیپ برتر فرانسه 30,000 35,000
گردو شیلی پوست نازک 30,000 35,000
گردوی ژنوتیپ برترمعروف به کانادایی 25,000 30,000
گردو ژنوتیپ برتر نقده 25,000 30,000
گردو پکان گرمسیری آمریکایی 25,000 30,000
گردوی تویسرکان 20,000 25,000
گردو خوشه ای محلی (معروف به اسراییلی) 20,000 25,000
گردو محلی درشت (معروف به اسراییلی) 15,000 20,000
گردوی دماوند 10,000 20,000
گردوی پوست کاغذی (معمولی) محلی 8,000 15,000
گردوی محلی سنگی 5,000 8,000
نهال صنوبریک الی سه سال 6,000 2,500
انواع نهال سرو و کاجتماس تلفنی00
نهال نرک پسته 5,000 1,500
نهال پسته احمدآقایی00
نهال پسته اکبری 6,000 3,000
نهال پسته کله قوچی00
نهال بنه یا پسته کوهی00
پسته بادامی نرک یک ساله 5,000 2,000
پسته دوساله 10,000 7,000

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی