قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط اتوبوس در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور و مصوبه سال 1397 اعلام شده است.
تمامی قیمت های اعلام شده بلیط اتوبوس از مبدا تهران و به ریال می باشد. شما همچنین برای دیدن اخبار معتبرترین آژانسها و تور استانبول می توانید به سایت سفر باتو مراجعه کنید.

استفاده از بخش قیمت بلیط اتوبوس تنها با ذکر نام و لینک روزنامه فرصت امروز بلامانع است.

مبدامقصدترمینالشروع قیمت
تهراناستانبولغرب (آزادی) 1,350,000
مشهدکرمانشاهامام رضا 648,000
مشهداردبیلامام رضا 648,000
شیرازکرجکاراندیش 510,000
شیرازتهرانکاراندیش 492,000
شیرازتهرانکاراندیش 492,000
تهرانبندرعباسجنوب (خزانه) 742,000
کرجشیرازشهید کلانتری 500,000
تهرانبیرجندجنوب (خزانه) 399,000
تهرانآبادانجنوب (خزانه) 644,000
تهرانماهشهرجنوب (خزانه) 608,000
تهرانایروانغرب (آزادی) 1,530,000
تهراندیلمجنوب (خزانه) 602,000
تهرانگچسارانجنوب (خزانه) 602,000
تهرانگناوهجنوب (خزانه) 602,000
تهرانزاهدانجنوب (خزانه) 772,500
مشهدچابهارامام رضا 636,350
کنگانتهرانکنگان 750,000
تهراناهوازجنوب (خزانه) 510,000
تهرانسیرجانجنوب (خزانه) 574,000
تهرانکرمانجنوب (خزانه) 350,000
تهرانیاسوججنوب (خزانه) 574,000
تهرانشیرازجنوب (خزانه) 432,000
تهرانمشهدجنوب (خزانه) 384,000
تبریزاهوازتبریز (مرکزی) 858,000
قممشهدقم 300,000
تهرانبندرامام خمینیجنوب (خزانه) 690,000
تهرانشهر بابکجنوب (خزانه) 532,000
مشهدقمامام رضا 433,350
تبریزمشهدتبریز (مرکزی) 616,250
تهرانعسلویهجنوب (خزانه) 880,000
مشهدشیرازامام رضا 534,600
مشهدایرانشهرامام رضا 915,300
ارومیهمشهدارومیه 1,198,500
مشهدهمدانامام رضا 456,000
قمشیرازقم 490,000
مشهدرشتامام رضا 502,200
مشهدبندرانزلیامام رضا 530,550
تهرانتفلیسغرب (آزادی) 800,000
تهرانبوشهرجنوب (خزانه) 792,000
مشهدرامسرامام رضا 445,500
تهرانتبریزغرب (آزادی) 357,500
مشهدرفسنجانامام رضا 437,400
مشهدکاشانامام رضا 486,000
مشهدلنگرودامام رضا 453,600
تهراندارابجنوب (خزانه) 752,000
کنگاناصفهانکنگان 532,800
مشهدتنکابنامام رضا 421,200
تهرانفساجنوب (خزانه) 736,000
تهرانکازرونجنوب (خزانه) 736,000
کرجیزدشهید کلانتری 273,750
اهواززنجاناهواز 720,000
تبریزکرمانشاهتبریز (مرکزی) 540,000
قمخرمشهرقم 350,000
مشهدخمینی شهرامام رضا 502,200
تهرانیزدجنوب (خزانه) 350,000
تهرانارومیهغرب (آزادی) 525,000
تهرانایلامغرب (آزادی) 378,000
مشهداصفهانامام رضا 490,050
مشهداصفهانامام رضا 490,050
مشهدنجف آبادامام رضا 486,000
اهوازکرجاهواز 680,000
اهوازتهراناهواز 552,000
ارومیهاهوازارومیه 731,000
تبریزتهرانتبریز (مرکزی) 385,000
تهرانسنندجغرب (آزادی) 385,000
تهرانکرمانشاهغرب (آزادی) 320,000
مشهدشهریارامام رضا 396,900
تهرانمسجدسلیمانجنوب (خزانه) 400,000
مشهدچالوسامام رضا 368,550
مشهدکرجامام رضا 409,050
مشهدبابلامام رضا 299,700
اهوازرشتاهواز 632,000
مشهدزاهدانامام رضا 324,000
لاهیجانمشهدلاهیجان 575,000
تهرانشوشترجنوب (خزانه) 608,000
مشهداردکانامام رضا 490,000
مشهدتهرانامام رضا 639,900
مشهدتهرانامام رضا 639,900
مشهدتهرانامام رضا 388,800
مشهدیزدامام رضا 396,900
شوشترعسلویهشوشتر 600,000
مشهدشهرکردامام رضا 475,000
مشهدکرمانامام رضا 392,850
تهرانیزدغرب (آزادی) 315,000
کنگانآبادانکنگان 216,000
کنگانشیرازکنگان 100,000
مشهدساریامام رضا 291,600
تبریزرشتتبریز (مرکزی) 423,750
رشتشیرازرشت 799,000
کرمانشاهمشهدکرمانشاه 900,000
ارومیهتهرانارومیه 420,000
مشهدگرگانامام رضا 243,000
مشهدزابلامام رضا 324,000
تهراندزفولجنوب (خزانه) 456,000
دزفولعسلویهدزفول 544,000
قمماهشهرقم 765,000
مشهدمحمودآبادامام رضا 344,250
مشهدبابلسرامام رضا 311,850
مشهدمیبدامام رضا 409,050
اهوازشیرازاهواز 520,000
اهوازشیرازاهواز 520,000
قمتبریزقم 467,500
مشهدآملامام رضا 311,850
اهوازاصفهاناهواز 516,000
اهوازاصفهاناهواز 450,000
تهرانخویغرب (آزادی) 304,000
تهرانمشگین شهرغرب (آزادی) 512,000
مشهدبندرعباسامام رضا 542,700
مشهدارومیهامام رضا 1,283,100
اهوازکرمانشاهاهواز 504,000
تهراناردبیلغرب (آزادی) 442,000
کاشمرتهرانکاشمر 496,000
تهرانشبسترغرب (آزادی) 488,000
تهرانهمدانغرب (آزادی) 256,000
شبسترتهرانشبستر 480,000
مرندتهرانمرند 350,000
خویتهرانخوی 353,400
تهرانمهرانغرب (آزادی) 460,000
قماهوازقم 360,000
تهرانشوشجنوب (خزانه) 448,000
خویقمخوی 588,000
بجنوردکرجبجنورد 633,250
رشتمشهدرشت 990,000
کرجکرمانشاهشهید کلانتری 440,000
کرمانشاهکرمانکرمانشاه 972,000
بجنوردتهرانبجنورد 390,000
بجنوردتهرانبجنورد 603,500
اردبیلتهراناردبیل 374,000
ارومیهقمارومیه 595,000
قمشوشقم 595,000
مشهداراکامام رضا 445,500
تبریزسنندجتبریز (مرکزی) 382,500
تهرانسنقرغرب (آزادی) 416,000
اهوازشهرکرداهواز 380,000
مشهدقزوینامام رضا 437,400
تهراناندیمشکجنوب (خزانه) 513,000
تهرانپارس آبادغرب (آزادی) 378,000
تهرانشیروانشرق (تهران پارس) 400,000
تهرانگرمیغرب (آزادی) 378,000
دزفولتهراندزفول 578,000
قوچانتهرانقوچان 578,000
کرجمشهدشهید کلانتری 404,000
مشهدسیرجانامام رضا 429,300
تهراناصفهانغرب (آزادی) 300,000
کرمانشاهبندرعباسکرمانشاه 900,000
تبریزرودسرتبریز (مرکزی) 520,800
مشهدبیرجندامام رضا 178,600
تویسرکانتهرانتویسرکان 252,000
اردبیلاصفهاناردبیل 552,500
شوشتراصفهانشوشتر 552,500
قماندیمشکقم 552,500
بجنورداصفهانبجنورد 864,000
تهرانسلماسغرب (آزادی) 544,000
سلماستهرانسلماس 544,000
تبریزقمتبریز (مرکزی) 530,000
قمبندرعباسقم 855,000
کرمانشاهشیرازکرمانشاه 720,000
مشهدشهرضاامام رضا 567,600
تهرانکوهدشتجنوب (خزانه) 306,000
تهراننقدهغرب (آزادی) 518,500
تهرانخمینجنوب (خزانه) 200,000
تهرانشاهین دژغرب (آزادی) 360,000
قمبوشهرقم 810,000
کرمانشاهگرگانکرمانشاه 468,000
کرمانشاهساریکرمانشاه 774,000
دزفولاصفهاندزفول 484,500
همدانکرمانهمدان 765,000
مشهدزرندامام رضا 360,450
رشتتبریزرشت 471,750
تهرانتبریزجنوب (خزانه) 467,500
تهرانمشهدغرب (آزادی) 729,000
تهرانمشهدبیهقی (آرژانتین) 729,000
تهراناصفهانجنوب (خزانه) 320,000
قمجهرمقم 720,000
اردبیلتهراناردبیل 396,000
بابلاهوازبابل 702,000
شوشترکرجشوشتر 702,000
مشهدقاینامام رضا 180,000
تهرانتایبادجنوب (خزانه) 433,500
تهرانخرم آبادجنوب (خزانه) 288,000
زاهدانچابهارانقلاب 246,500
تهرانگلپایگانجنوب (خزانه) 220,000
ملایراصفهانملایر 315,000
شوشترتهرانشوشتر 675,000
قمآبادانقم 540,000
قمپایانه مرزی مهرانقم 425,000
تهرانکاشمرجنوب (خزانه) 440,000
تهراناقلیدجنوب (خزانه) 288,000
کرمانشاهتبریزکرمانشاه 540,000
ملایرتهرانملایر 240,000
اهوازمهاباداهواز 630,000
تهرانپیرانشهرغرب (آزادی) 630,000
تهرانتویسرکانغرب (آزادی) 280,000
تهرانماکوغرب (آزادی) 612,000
تهرانبجنوردشرق (تهران پارس) 342,000
قوچانکرجقوچان 374,000
ارومیهکرمانشاهارومیه 450,000
کرمانشاهآبادانکرمانشاه 468,000
همدانشیرازهمدان 495,000
تهرانمریوانغرب (آزادی) 576,000
لاهیجاناصفهانلاهیجان 576,000
لاهیجاناصفهانلاهیجان 360,000
کرمانشاهارومیهکرمانشاه 459,000
تهرانمرندغرب (آزادی) 360,000
تهرانمهابادغرب (آزادی) 360,000
تهراناصفهانجنوب (خزانه) 340,000
تهرانملایرجنوب (خزانه) 240,000
قمکرمانقم 540,000
تهرانقوچانشرق (تهران پارس) 522,000
تهرانبرداسکنجنوب (خزانه) 420,000
کرمانشاهاصفهانکرمانشاه 504,000
کرمانشاهاصفهانکرمانشاه 306,000
زاهدانبیرجندانقلاب 150,000
تهرانسرابغرب (آزادی) 495,000
تهرانلاهرودجنوب (خزانه) 495,000
کرمانشاهتهرانکرمانشاه 495,000
کرمانشاهتهرانکرمانشاه 306,000
کرمانشاهیزدکرمانشاه 495,000
تبریزلنگرودتبریز (مرکزی) 297,500
ملایرکرجملایر 225,000
اسلامشهراردبیلاسلامشهر 468,000
تهراناردبیلجنوب (خزانه) 380,000
تهراننمینغرب (آزادی) 468,000
تهراننیرجنوب (خزانه) 380,000
تهرانسمیرمجنوب (خزانه) 459,000
تهرانگنبدکاووسشرق (تهران پارس) 310,000
اردبیلساریاردبیل 285,600
تویسرکانکرجتویسرکان 200,000
تهرانآستاراغرب (آزادی) 378,000
تهرانشازندجنوب (خزانه) 200,000
شاهین دژتهرانشاهین دژ 360,000
کرمانشاهاهوازکرمانشاه 360,000
کرمانشاهرشتکرمانشاه 450,000
اسلامشهرسراباسلامشهر 423,000
تهرانسرابجنوب (خزانه) 423,000
تهرانگرگانشرق (تهران پارس) 234,000
بابلتهرانبابل 255,000
کرمانشاهآستاراکرمانشاه 405,000
همداناصفهانهمدان 350,000
تهراناراکجنوب (خزانه) 144,500
کرمانشاهقمکرمانشاه 288,000
بابلتهرانبابل 233,750
تهرانبروجردبیهقی (آرژانتین) 360,000
لاهیجانتهرانلاهیجان 342,000
تهرانرحیم آبادغرب (آزادی) 333,000
زاهدانبندرعباسانقلاب 333,000
لاهیجانتهرانلاهیجان 198,000
تهرانبروجردجنوب (خزانه) 204,000
تهرانسبزوارشرق (تهران پارس) 324,000
قمامیدیهقم 665,000
همدانمشهدهمدان 665,000
رشتتهرانرشت 215,000
اهوازبروجرداهواز 297,000
رشتاصفهانرشت 327,750
تهرانکوهپایه (اصفهان )جنوب (خزانه) 279,000
تهراننایینبیهقی (آرژانتین) 279,000
اهوازبوشهراهواز 270,000
شبسترتهرانشبستر 570,000
فرمهینتهرانفرمهین 170,000
قمکرمانشاهقم 234,000
همدانیزدهمدان 570,000
دامغانتهراندامغان 153,000
قمخرم آبادقم 475,000
همداناهوازهمدان 475,000
تهرانابهرغرب (آزادی) 120,000
همدانتهرانهمدان 270,000
خویتبریزخوی 102,300
آزادشهراصفهانآزادشهر 500,000
آزادشهرتهرانآزادشهر 310,000
آزادشهررشتآزادشهر 330,000
آزادشهرزابلآزادشهر 550,000
آزادشهرزاهدانآزادشهر 550,000
آزادشهرسبزوارآزادشهر 260,000
آزادشهرکاشمرآزادشهر 300,000
آزادشهرکرجآزادشهر 340,000
آزادشهرمشهدآزادشهر 300,000
آستانه اشرفیهاسلامشهرآستانه اشرفیه 250,000
آستانه اشرفیهالوندآستانه اشرفیه 160,000
آستانه اشرفیهپایانه بیهقی (آرژانتین)آستانه اشرفیه 370,000
آستانه اشرفیهتبریزآستانه اشرفیه 550,000
آستانه اشرفیهتهرانآستانه اشرفیه 220,000
آستانه اشرفیهسلطان آبادآستانه اشرفیه 250,000
آستانه اشرفیهقرچکآستانه اشرفیه 300,000
آستانه اشرفیهقلعه حسن خانآستانه اشرفیه 250,000
آستانه اشرفیهمشهدآستانه اشرفیه 550,000
اراکتهرانمرکزی 140,000
اراکشیرازمرکزی 650,000
اراککرجمرکزی 220,000
اراککرمانشاهمرکزی 270,000
اراکمشهدمرکزی 550,000
اردبیلاسلامشهراردبیل 330,000
اردبیلاصفهاناردبیل 650,000
اردبیلتبریزاردبیل 120,000
اردبیلتهراناردبیل 440,000
اردبیلقرچکاردبیل 440,000
اردبیلقماردبیل 400,000
ارومیهاربیلارومیه 400,000
ارومیهاصفهانارومیه 900,000
ارومیهپلدشتارومیه 130,000
ارومیهپیرانشهرارومیه 110,000
ارومیهتهرانارومیه 700,000
ارومیهچالدرانارومیه 130,000
ارومیهخرم آبادارومیه 650,000
ارومیهخویارومیه 80,000
ارومیهساریارومیه 780,000
ارومیهسردشتارومیه 180,000
ارومیهشاهین دژارومیه 120,000
ارومیهشبسترارومیه 100,000
ارومیهقره ضیاءالدینارومیه 110,000
ارومیهگرگانارومیه 930,000
ارومیهلنگرودارومیه 620,000
ارومیهماکوارومیه 130,000
ارومیهمرگن لرارومیه 130,000
ارومیهمهابادارومیه 90,000
ارومیهیزدارومیه 1,150,000
اسلامشهراملشاسلامشهر 250,000
اسلامشهرتبریزاسلامشهر 480,000
اسلامشهررودسراسلامشهر 250,000
اسلامشهرشیرواناسلامشهر 680,000
اسلامشهرگرگاناسلامشهر 300,000
اسلامشهرگرمیاسلامشهر 570,000
اصفهانآبادانصفه 720,000
اصفهانآبادانکاوه 720,000
اصفهانآملکاوه 654,000
اصفهانآملصفه 654,000
اصفهانابرکوهصفه 186,000
اصفهاناردبیلصفه 750,000
اصفهاناردبیلکاوه 750,000
اصفهاناهوازکاوه 648,000
اصفهاناهوازصفه 648,000
اصفهانبابلسرصفه 660,000
اصفهانبابلسرکاوه 660,000
اصفهانبندرانزلیکاوه 654,000
اصفهانبندرانزلیصفه 654,000
اصفهانبندرعباسصفه 720,000
اصفهانبندرعباسکاوه 720,000
اصفهانبوشهرکاوه 618,000
اصفهانبوشهرصفه 618,000
اصفهانتبریزصفه 786,000
اصفهانتبریزکاوه 786,000
اصفهانتنکابنکاوه 720,000
اصفهانتنکابنصفه 720,000
اصفهانتهرانصفه 246,000
اصفهانتهرانکاوه 395,000
اصفهانچالوسکاوه 660,000
اصفهانچالوسصفه 660,000
اصفهانخرم آبادصفه 402,000
اصفهانخرم آبادکاوه 402,000
اصفهاندزفولکاوه 576,000
اصفهاندزفولصفه 576,000
اصفهانرامسرصفه 720,000
اصفهانرامسرکاوه 720,000
اصفهانرشتصفه 636,000
اصفهانزاهدانکاوه 516,000
اصفهانزنجانکاوه 444,000
اصفهانزنجانصفه 444,000
اصفهانساریصفه 660,000
اصفهانساریکاوه 660,000
اصفهانسلطان آبادکاوه 395,000
اصفهانسنندجکاوه 624,000
اصفهانسنندجصفه 624,000
اصفهانشیرازصفه 430,000
اصفهانشیرازکاوه 430,000
اصفهانعسلویهکاوه 720,000
اصفهانعسلویهصفه 720,000
اصفهانکرجصفه 420,000
اصفهانکرجکاوه 420,000
اصفهانکرمانکاوه 588,000
اصفهانکرمانصفه 336,000
اصفهانکرمانشاهصفه 564,000
اصفهانکرمانشاهکاوه 564,000
اصفهانکنگانکاوه 684,000
اصفهانگرگانکاوه 760,000
اصفهانگرگانصفه 762,000
اصفهانماهشهرصفه 732,000
اصفهانماهشهرکاوه 732,000
اصفهانمشهدکاوه 936,000
اصفهانمشهدصفه 936,000
اصفهانیزدصفه 200,000
اصفهانیزدکاوه 200,000
اندیمشکاصفهاناندیمشک 570,000
اندیمشکتبریزاندیمشک 830,000
اندیمشکتهراناندیمشک 680,000
اندیمشکرشتاندیمشک 850,000
اندیمشکسنندجاندیمشک 550,000
اندیمشکشیرازاندیمشک 650,000
اندیمشککرجاندیمشک 710,000
اندیمشکهمداناندیمشک 540,000
اهرتهراناهر 500,000
اهوازارومیهاهواز 860,000
اهوازاصفهاناهواز 500,000
اهوازبندرعباساهواز 620,000
اهوازتبریزاهواز 1,120,000
اهوازتهراناهواز 840,000
اهوازخرم آباداهواز 260,000
اهوازسنندجاهواز 700,000
اهوازشیرازاهواز 650,000
اهوازعسلویهاهواز 720,000
اهوازقزویناهواز 840,000
اهوازکاشاناهواز 690,000
اهوازکرماناهواز 1,050,000
اهوازگرگاناهواز 780,000
اهوازمیاندوآباهواز 690,000
اهوازهمداناهواز 550,000
اهوازیاسوجاهواز 450,000
اهوازیزداهواز 1,010,000
بابلاردبیلبابل 390,000
بابلارومیهبابل 780,000
بابلاسلامشهربابل 250,000
بابلاصفهانبابل 320,000
بابلتبریزبابل 780,000
بابلتهرانبابل 170,000
بابلشهرکردبابل 640,000
بابلشیرازبابل 580,000
بابلشیرازبابل 580,000
بابلقمبابل 280,000
بابلکاشانبابل 480,000
بابلکرجبابل 230,000
بابلکرمانبابل 630,000
بابلکرمانشاهبابل 490,000
بابلمشهدبابل 370,000
بابلسراصفهانبابلسر 650,000
بابلسرتهرانبابلسر 350,000
بابلسرمشهدبابلسر 650,000
بجستانتهرانبجستان 810,000
بجستانمشهدبجستان 150,000
بجنوردسبزواربجنورد 100,000
بجنوردمشهدبجنورد 120,000
بدرهتهرانبدره 460,000
برداسکنتهرانبرداسکن 570,000
برداسکنگرگانبرداسکن 295,000
بوشهرآبادانبوشهر 240,000
بوشهراراکبوشهر 800,000
بوشهراصفهانبوشهر 350,000
بوشهراهوازبوشهر 300,000
بوشهربندرعباسبوشهر 420,000
بوشهرتهرانبوشهر 550,000
بوشهرشهرکردبوشهر 600,000
بوشهرشیرازبوشهر 180,000
بوشهرکازرونبوشهر 120,000
بوشهرکرجبوشهر 850,000
بوشهرکرمانشاهبوشهر 800,000
بوشهرهمدانبوشهر 700,000
بوشهریزدبوشهر 600,000
بوکانتهرانبوکان 320,000
پارس آبادتبریزپارس آباد 185,000
پارس آبادتهرانپارس آباد 350,000
تبریزآذرشهرتبریز (مرکزی) 35,000
تبریزاردبیلتبریز (مرکزی) 120,000
تبریزارومیهتبریز (مرکزی) 110,000
تبریزاستانبولتبریز (مرکزی) 1,800,000
تبریزاسلامشهرتبریز (مرکزی) 590,000
تبریزاصفهانتبریز (مرکزی) 700,000
تبریزاصفهانتبریز (مرکزی) 720,000
تبریزاصفهانتبریز (مرکزی) 600,000
تبریزاهرتبریز (مرکزی) 60,000
تبریزبانهتبریز (مرکزی) 185,000
تبریزبوکانتبریز (مرکزی) 125,000
تبریزپارس آبادتبریز (مرکزی) 220,000
تبریزپلدشتتبریز (مرکزی) 160,000
تبریزتسوجتبریز (مرکزی) 60,000
تبریزتهرانتبریز (مرکزی) 500,000
تبریزتهرانتبریز (مرکزی) 550,000
تبریزخامنهتبریز (مرکزی) 30,000
تبریزخویتبریز (مرکزی) 110,000
تبریززنجانتبریز (مرکزی) 175,000
تبریزساریتبریز (مرکزی) 750,000
تبریزسقزتبریز (مرکزی) 145,000
تبریزسلطان آبادتبریز (مرکزی) 590,000
تبریزسلماستبریز (مرکزی) 95,000
تبریزشاهین دژتبریز (مرکزی) 125,000
تبریزشیرازتبریز (مرکزی) 1,000,000
تبریزشیرازتبریز (مرکزی) 1,000,000
تبریزقرچکتبریز (مرکزی) 505,000
تبریزقره ضیاءالدینتبریز (مرکزی) 125,000
تبریزگرگانتبریز (مرکزی) 900,000
تبریزگنبدکاووستبریز (مرکزی) 900,000
تبریزماکوتبریز (مرکزی) 160,000
تبریزمراغهتبریز (مرکزی) 70,000
تبریزمشگین شهرتبریز (مرکزی) 110,000
تبریزمهابادتبریز (مرکزی) 125,000
تبریزمیاندوآبتبریز (مرکزی) 100,000
تبریزمیانهتبریز (مرکزی) 110,000
تبریزنقدهتبریز (مرکزی) 125,000
تبریزنوشهرتبریز (مرکزی) 780,000
تبریزهمدانتبریز (مرکزی) 530,000
تبریزیزدتبریز (مرکزی) 860,000
تویسرکانتهرانتویسرکان 250,000
تهرانآبدانانجنوب (خزانه) 450,000
تهرانآذرشهرغرب (آزادی) 550,000
تهرانآستانهجنوب (خزانه) 200,000
تهرانآشتیانجنوب (خزانه) 140,000
تهرانآنکاراغرب (آزادی) 1,800,000
تهراناراکبیهقی (آرژانتین) 290,000
تهراناراکشرق (تهران پارس) 170,000
تهراناربیلغرب (آزادی) 1,250,000
تهرانارومیهبیهقی (آرژانتین) 700,000
تهراناسفراینجنوب (خزانه) 380,000
تهراناشنویهغرب (آزادی) 700,000
تهراناصفهانغرب (آزادی) 400,000
تهراناصفهانشرق (تهران پارس) 320,000
تهراناصفهانبیهقی (آرژانتین) 400,000
تهراناصفهانجنوب (خزانه) 320,000
تهرانالشترجنوب (خزانه) 310,000
تهرانالیگودرزجنوب (خزانه) 240,000
تهرانامیدیهجنوب (خزانه) 860,000
تهراناهرغرب (آزادی) 500,000
تهراناهوازبیهقی (آرژانتین) 820,000
تهرانایذهجنوب (خزانه) 510,000
تهرانایوانغرب (آزادی) 400,000
تهرانبابلشرق (تهران پارس) 170,000
تهرانبابلسربیهقی (آرژانتین) 350,000
تهرانباتومیغرب (آزادی) 1,800,000
تهرانباخزرجنوب (خزانه) 520,000
تهرانبانهغرب (آزادی) 320,000
تهرانبدرهجنوب (خزانه) 430,000
تهرانبروجنبیهقی (آرژانتین) 560,000
تهرانبمجنوب (خزانه) 570,000
تهرانبندر ترکمنشرق (تهران پارس) 250,000
تهرانبندرانزلیغرب (آزادی) 320,000
تهرانبندرانزلیبیهقی (آرژانتین) 400,000
تهرانبوشهربیهقی (آرژانتین) 990,000
تهرانبوکانغرب (آزادی) 320,000
تهرانبهبهانجنوب (خزانه) 560,000
تهرانبیجارغرب (آزادی) 220,000
تهرانپاوهغرب (آزادی) 380,000
تهرانپلدشتغرب (آزادی) 700,000
تهرانتبریزبیهقی (آرژانتین) 550,000
تهرانتفرشغرب (آزادی) 100,000
تهرانتکابغرب (آزادی) 290,000
تهرانتنکابنغرب (آزادی) 250,000
تهرانتیلغرب (آزادی) 610,000
تهرانجوانرودغرب (آزادی) 350,000
تهرانجهرمبیهقی (آرژانتین) 860,000
تهرانجهرمجنوب (خزانه) 860,000
تهرانچالوسبیهقی (آرژانتین) 380,000
تهرانخامنهغرب (آزادی) 600,000
تهرانخدابندهغرب (آزادی) 170,000
تهرانخرم آبادبیهقی (آرژانتین) 510,000
تهرانخلخالغرب (آزادی) 310,000
تهرانخمینی شهرجنوب (خزانه) 420,000
تهرانخندابجنوب (خزانه) 220,000
تهرانخوانسارجنوب (خزانه) 240,000
تهراندامغانجنوب (خزانه) 180,000
تهراندرگزشرق (تهران پارس) 810,000
تهراندره شهرجنوب (خزانه) 390,000
تهراندورودجنوب (خزانه) 350,000
تهرانرامسرغرب (آزادی) 430,000
تهرانرشتغرب (آزادی) 200,000
تهرانرشتبیهقی (آرژانتین) 350,000
تهرانرفسنجانجنوب (خزانه) 760,000
تهرانرودسرغرب (آزادی) 350,000
تهرانرومشکانجنوب (خزانه) 350,000
تهرانزنجانغرب (آزادی) 250,000
تهرانساریبیهقی (آرژانتین) 350,000
تهرانساریشرق (تهران پارس) 200,000
تهرانساوهغرب (آزادی) 110,000
تهرانسبزوارجنوب (خزانه) 360,000
تهرانسرپل ذهابغرب (آزادی) 450,000
تهرانسردشتغرب (آزادی) 380,000
تهرانسقزغرب (آزادی) 500,000
تهرانسمنانجنوب (خزانه) 170,000
تهرانسنندجبیهقی (آرژانتین) 550,000
تهرانشاهرودبیهقی (آرژانتین) 380,000
تهرانشبستربیهقی (آرژانتین) 610,000
تهرانشهرضابیهقی (آرژانتین) 480,000
تهرانشهرکردبیهقی (آرژانتین) 480,000
تهرانشهرکردجنوب (خزانه) 400,000
تهرانشهمیرزادجنوب (خزانه) 200,000
تهرانشیرازجنوب (خزانه) 810,000
تهرانشیرازبیهقی (آرژانتین) 810,000
تهرانشیرازغرب (آزادی) 810,000
تهرانصومعه سراغرب (آزادی) 220,000
تهرانفرمهینجنوب (خزانه) 200,000
تهرانفریدونشهرجنوب (خزانه) 290,000
تهرانقره ضیاءالدینغرب (آزادی) 570,000
تهرانکاشانجنوب (خزانه) 190,000
تهرانکامیارانغرب (آزادی) 310,000
تهرانکرمانبیهقی (آرژانتین) 820,000
تهرانکرمانشاهبیهقی (آرژانتین) 550,000
تهرانکلاچایغرب (آزادی) 250,000
تهرانکلاچایبیهقی (آرژانتین) 420,000
تهرانکلالهشرق (تهران پارس) 310,000
تهرانکلیبرغرب (آزادی) 630,000
تهرانکمیجانجنوب (خزانه) 240,000
تهرانگرگانبیهقی (آرژانتین) 470,000
تهرانگلپایگانشرق (تهران پارس) 220,000
تهرانگلپایگانبیهقی (آرژانتین) 300,000
تهرانگنبدکاووسبیهقی (آرژانتین) 510,000
تهرانگیلانغربغرب (آزادی) 680,000
تهرانلاهیجانغرب (آزادی) 380,000
تهرانلاهیجانبیهقی (آرژانتین) 380,000
تهرانلنگرودغرب (آزادی) 240,000
تهرانمحلاتجنوب (خزانه) 250,000
تهرانمحمودآبادبیهقی (آرژانتین) 320,000
تهرانمراغهغرب (آزادی) 310,000
تهرانمشهدشرق (تهران پارس) 810,000
تهرانمهریزغرب (آزادی) 350,000
تهرانمیاندوآبغرب (آزادی) 320,000
تهرانمیانهغرب (آزادی) 370,000
تهراننایینجنوب (خزانه) 310,000
تهراننجف آبادجنوب (خزانه) 260,000
تهراننورآبادجنوب (خزانه) 310,000
تهراننهاوندجنوب (خزانه) 420,000
تهرانهادیشهرغرب (آزادی) 550,000
تهرانهشترودجنوب (خزانه) 290,000
تهرانهمدانبیهقی (آرژانتین) 360,000
تهرانیزدشرق (تهران پارس) 350,000
تهرانیزدبیهقی (آرژانتین) 590,000
جلفاارومیهجلفا 135,000
چالوساصفهانچالوس 660,000
چالوستبریزچالوس 790,000
چالوسمشهدچالوس 870,000
خرم آبادتهرانخرم آباد 515,000
خرم آبادکرجخرم آباد 335,000
خوانساراصفهانخوانسار 86,400
خوانسارتهرانخوانسار 240,000
خوانسارتهرانخوانسار 240,000
خورموجشیرازخورموج 200,000
خویپلدشتخوی 75,000
خویماکوخوی 65,000
خویوانخوی 400,000
دامغانکرجدامغان 230,000
دشتستانبندرعباسدشتستان 420,000
دشتستانتهراندشتستان 750,000
دشتستانشیرازدشتستان 170,000
دشتستانهمداندشتستان 750,000
رشتارومیهرشت 615,000
رشتاصفهانرشت 635,000
رشتاهوازرشت 700,000
رشتتهرانرشت 345,000
رشتتهرانرشت 345,000
رشتسقزرشت 340,000
رشتشیرازرشت 940,000
رشتقمرشت 390,000
زاهداناصفهانانقلاب 450,000
زاهدانتربت جامانقلاب 440,000
زاهدانتهرانانقلاب 610,000
زاهدانسراوانانقلاب 170,000
زاهدانسورانانقلاب 200,000
زاهدانشیرازانقلاب 340,000
زاهدانکرمانانقلاب 250,000
زاهدانگرگانانقلاب 610,000
زاهدانگنبدکاووسانقلاب 560,000
زاهدانمشهدانقلاب 470,000
زاهدانمیبدانقلاب 550,000
زاهدانیزدانقلاب 250,000
ساریاصفهاندولت 660,000
ساریتبریزدولت 820,000
ساریتهراندولت 350,000
ساریرشتدولت 480,000
ساریشهرکرددولت 650,000
ساریمشهددولت 350,000
ساوهتهرانساوه 100,000
ساوهکلاچایساوه 258,000
سرابتهرانسراب 500,000
سرعینتهرانسرعین 680,000
سلطان آباداردبیلسلطان آباد 380,000
سلطان آبادتبریزسلطان آباد 350,000
سلطان آبادتکابسلطان آباد 300,000
سلطان آبادخلخالسلطان آباد 300,000
سلطان آبادرودسرسلطان آباد 250,000
سلطان آبادسرابسلطان آباد 350,000
سلطان آبادقره آغاجسلطان آباد 300,000
سلطان آبادکاغذکنانسلطان آباد 250,000
سلطان آبادکلاچایسلطان آباد 250,000
سلطان آبادگرگانسلطان آباد 300,000
سلطان آبادگرمیسلطان آباد 420,000
سلطان آبادلنگرودسلطان آباد 330,000
سلطان آبادمشگین شهرسلطان آباد 550,000
سلطان آبادمهربانسلطان آباد 460,000
سلطان آبادمیانهسلطان آباد 280,000
سلطان آبادهشترودسلطان آباد 300,000
سمنانبابلسمنان 160,000
سمنانبهشهرسمنان 185,000
سمنانتهرانسمنان 170,000
سمنانساریسمنان 160,000
سمنانگرگانسمنان 220,000
سنقرتهرانسنقر 400,000
سنقرقرچکسنقر 360,000
سیاهکلتهرانسیاهکل 225,000
سیاهکلقزوینسیاهکل 175,000
شاهین دژارومیهشاهین دژ 120,000
شاهین دژتبریزشاهین دژ 120,000
شاهین شهراردبیلشاهین شهر 750,000
شاهین شهراهوازشاهین شهر 648,000
شاهین شهربوشهرشاهین شهر 618,000
شاهین شهرتبریزشاهین شهر 786,000
شاهین شهرتهرانشاهین شهر 395,000
شاهین شهررامسرشاهین شهر 720,000
شاهین شهررشتشاهین شهر 636,000
شاهین شهرشیرازشاهین شهر 432,000
شاهین شهرکرجشاهین شهر 420,000
شاهین شهرگرگانشاهین شهر 760,000
شبسترارومیهشبستر 95,000
شوشاصفهانشوش 580,000
شوشاهوازشوش 110,000
شوشتهرانشوش 430,000
شوششیرازشوش 360,000
شوشعسلویهشوش 700,000
شوشترشیرازشوشتر 360,000
شیرازآبادانامیرکبیر 650,000
شیرازآبادانکاراندیش 650,000
شیرازاراککاراندیش 660,000
شیرازاصفهانکاراندیش 430,000
شیرازاهوازکاراندیش 650,000
شیرازاهوازامیرکبیر 650,000
شیرازبندرعباسکاراندیش 530,000
شیرازبوشهرامیرکبیر 185,000
شیرازتبریزکاراندیش 1,150,000
شیرازتهرانکاراندیش 820,000
شیرازدزفولکاراندیش 370,000
شیرازدیلمامیرکبیر 220,000
شیرازرشتکاراندیش 940,000
شیرازقزوینکاراندیش 780,000
شیرازکازرونامیرکبیر 95,000
شیرازکرمانکاراندیش 500,000
شیرازکرمانشاهکاراندیش 950,000
شیرازکنگانکاراندیش 360,000
شیرازگناوهامیرکبیر 180,000
شیرازمشهدکاراندیش 1,150,000
شیروانتهرانشیروان 395,000
شیروانکرجشیروان 425,000
عسلویهاصفهانعسلویه 700,000
عسلویهاهوازعسلویه 500,000
عسلویهایذهعسلویه 600,000
عسلویهبندرعباسعسلویه 300,000
عسلویهتهرانعسلویه 1,000,000
عسلویهشهرکردعسلویه 450,000
عسلویهشیرازعسلویه 360,000
عسلویهکرمانشاهعسلویه 1,100,000
قایم شهراصفهاندولت 660,000
قایم شهرتبریزدولت 810,000
قایم شهرتهراندولت 320,000
قایم شهررشتدولت 240,000
قایم شهرسمناندولت 160,000
قایم شهرکرمانشاهدولت 510,000
قایم شهرمشهددولت 360,000
قرچکتبریزقرچک 450,000
قرچکترکقرچک 400,000
قرچکلنگرودقرچک 320,000
قزویناصفهانقزوین 220,000
قزویناهوازقزوین 650,000
قزوینشیرازقزوین 840,000
قزوینقمقزوین 220,000
قزوینکرمانشاهقزوین 260,000
قزوینمشهدقزوین 500,000
قمارومیهقم 900,000
قمخویقم 350,000
قمرودسرقم 350,000
قمزنجانقم 310,000
قمساریقم 300,000
قمقزوینقم 220,000
قمگرگانقم 350,000
قممراغهقم 250,000
قممهرانقم 500,000
قممیاندوآبقم 400,000
قمهمدانقم 220,000
کاشمرگرگانکاشمر 300,000
کاشمرمشهدکاشمر 115,000
کرجآستاراشهید کلانتری 420,000
کرجاردبیلشهید کلانتری 635,000
کرجارومیهشهید کلانتری 710,000
کرجاسلام آباد غربشهید کلانتری 360,000
کرجاصفهانشهید کلانتری 340,000
کرجالیگودرزشهید کلانتری 260,000
کرجاهوازشهید کلانتری 840,000
کرجبروجردشهید کلانتری 260,000
کرجبندرانزلیشهید کلانتری 400,000
کرجبندرعباسشهید کلانتری 1,080,000
کرجتایبادشهید کلانتری 540,000
کرجتویسرکانشهید کلانتری 300,000
کرجخرم آبادشهید کلانتری 335,000
کرجدورودشهید کلانتری 270,000
کرجرودسرشهید کلانتری 420,000
کرجشهرکردشهید کلانتری 500,000
کرجشیرازشهید کلانتری 840,000
کرجکرمانشهید کلانتری 840,000
کرجکلاچایشهید کلانتری 420,000
کرجکلالهشهید کلانتری 350,000
کرجگرگانشهید کلانتری 530,000
کرجماهشهرشهید کلانتری 935,000
کرجملایرشهید کلانتری 260,000
کرجنهاوندشهید کلانتری 270,000
کرجهمدانشهید کلانتری 320,000
کرماناصفهانآدینه 590,000
کرمانایرانشهرآدینه 260,000
کرمانتهرانآدینه 500,000
کرمانشاهاراککرمانشاه 280,000
کرمانشاهبانهکرمانشاه 290,000
کرمانشاهبروجردکرمانشاه 160,000
کرمانشاهبندرماهشهرکرمانشاه 720,000
کرمانشاهبوشهرکرمانشاه 980,000
کرمانشاهچالوسکرمانشاه 860,000
کرمانشاهشهرکردکرمانشاه 500,000
کرمانشاهعسلویهکرمانشاه 1,260,000
کرمانشاهقرچککرمانشاه 490,000
کرمانشاهلنگرودکرمانشاه 650,000
کلاچایتهرانکلاچای 400,000
کلاچایتهرانکلاچای 400,000
کنگاناصفهانکنگان 680,000
کنگاناهوازکنگان 600,000
کنگانایذهکنگان 500,000
کنگانبندرعباسکنگان 360,000
کنگانخرم آبادکنگان 500,000
کنگانرشتکنگان 1,350,000
کنگانکرمانشاهکنگان 950,000
کوهدشتکرجهجرت 230,000
کوهدشتکرجهجرت 340,000
کیاشهرتهرانکیاشهر 225,000
گرگاناصفهانگرگان 740,000
گرگانبجنوردگرگان 200,000
گرگانتهرانگرگان 260,000
گرگانرشتگرگان 530,000
گرگانزنجانگرگان 650,000
گرگانکرجگرگان 420,000
گرگانکرمانشاهگرگان 530,000
گرگانمشهدگرگان 310,000
گلپایگاناصفهانگلپایگان 90,000
گلپایگانپایانه جنوب (خزانه)گلپایگان 300,000
گنابادتهرانگناباد 750,000
گنابادمشهدگناباد 140,000
گناوهاصفهانگناوه 550,000
گناوهتهرانگناوه 850,000
گناوهتهرانگناوه 850,000
گناوهشیرازگناوه 180,000
گنبدکاووساصفهانگنبدکاووس 500,000
گنبدکاووستبریزگنبدکاووس 1,000,000
گنبدکاووستهرانگنبدکاووس 310,000
گنبدکاووستهرانگنبدکاووس 510,000
گنبدکاووستهرانگنبدکاووس 310,000
گنبدکاووسرشتگنبدکاووس 330,000
گنبدکاووسکرجگنبدکاووس0
گنبدکاووسمشهدگنبدکاووس 300,000
لاهیجانارومیهلاهیجان 620,000
لاهیجانالوندلاهیجان 170,000
لاهیجاناهوازلاهیجان 1,020,000
لاهیجانتبریزلاهیجان 335,000
لاهیجانتهرانلاهیجان 380,000
لاهیجانساریلاهیجان 215,000
لاهیجانسلطان آبادلاهیجان 250,000
لاهیجانسنندجلاهیجان 360,000
لاهیجانشیرازلاهیجان 950,000
لاهیجانقرچکلاهیجان 320,000
لاهیجانقزوینلاهیجان 160,000
لاهیجانقملاهیجان 410,000
لاهیجانکاشانلاهیجان 580,000
لاهیجانکرجلاهیجان 290,000
لاهیجانکرمانشاهلاهیجان 620,000
لاهیجانگرگانلاهیجان 285,000
لاهیجانهمدانلاهیجان 490,000
لاهیجانیزدلاهیجان 960,000
ماکوارومیهماکو 130,000
ماکوتبریزماکو 145,000
ماکوتهرانماکو 680,000
مرندارومیهمرند 120,000
مشگین شهرتبریزمشگین شهر 110,000
مشگین شهرتهرانمشگین شهر 550,000
مشگین شهرقرچکمشگین شهر 350,000
مشهدبرداسکنامام رضا 120,000
مشهدبشرویهامام رضا 220,000
مشهدبمامام رضا 500,000
مشهدتبریزامام رضا 805,000
مشهدتربت جامامام رضا 92,000
مشهدتربت حیدریهامام رضا 85,000
مشهدجاجرمامام رضا 220,000
مشهدحاجی آباد قاینامام رضا 240,000
مشهدخلیل آبادامام رضا 110,000
مشهدخوافامام رضا 125,000
مشهدریوشامام رضا 114,000
مشهدزنجانامام رضا 570,000
مشهدسبزوارامام رضا 100,000
مشهدسراوانامام رضا 1,140,000
مشهدطبسامام رضا 245,000
مشهدفردوسامام رضا 170,000
مشهدقایناتامام رضا 325,000
مشهدکاشمرامام رضا 110,000
مشهدگنابادامام رضا 240,000
مشهدگنبدکاووسامام رضا 300,000
مشهدنیشابورامام رضا 50,000
مهابادتبریزمهاباد 120,000
مهابادتهرانمهاباد 360,000
نسیم شهرتبریزنسیم شهر 500,000
نسیم شهرسرابنسیم شهر 350,000
نسیم شهرمیانهنسیم شهر 250,000
نسیم شهرنیرنسیم شهر 380,000
نسیم شهرهریسنسیم شهر 400,000
نسیم شهرهشترودنسیم شهر 300,000
نهاونداصفهاننهاوند 350,000
نهاوندتهراننهاوند 300,000
نهاوندکرجنهاوند 250,000
هادیشهرارومیههادیشهر 135,000
هادیشهرتبریزهادیشهر 85,000
هادیشهرتهرانهادیشهر 550,000
هشتروداسلامشهرهشترود 350,000
همدانآبادانهمدان 700,000
همدانبندرانزلیهمدان 300,000
همدانبوشهرهمدان 500,000
همدانتبریزهمدان 600,000
همدانتهرانهمدان 300,000
همدانتهرانهمدان 310,000
همدانچالوسهمدان 650,000
همدانزنجانهمدان 300,000
همدانعسلویههمدان 700,000
همدانکرجهمدان 270,000
همدانلنگرودهمدان 300,000
همدانورامینهمدان 330,000
یزدآبادهالغدیر 140,000
یزداراکالغدیر 600,000
یزدارومیهالغدیر 1,200,000
یزداصفهانالغدیر 250,000
یزداهوازالغدیر 850,000
یزدایرانشهرالغدیر 350,000
یزدبندرعباسالغدیر 350,000
یزدبوشهرالغدیر 570,000
یزدبیرجندالغدیر 350,000
یزدتبریزالغدیر 1,000,000
یزدتهرانالغدیر 350,000
یزدتهرانالغدیر 600,000
یزدتهرانالغدیر 450,000
یزدچابهارالغدیر 570,000
یزدخرم آبادالغدیر 450,000
یزدرشتالغدیر 700,000
یزدسنندجالغدیر 820,000
یزدسیرجانالغدیر 210,000
یزدشهرکردالغدیر 250,000
یزدشیرازالغدیر 300,000
یزدطبسالغدیر 220,000
یزدقشمالغدیر 670,000
یزدکرجالغدیر 360,000
یزدکرمانالغدیر 190,000
یزدگرگانالغدیر 520,000
یزدگنبدکاووسالغدیر 850,000
یزدمشهدالغدیر 490,000
یزدملایرالغدیر 630,000
یزدمینابالغدیر 370,000
یزدنی ریزالغدیر 220,000
یزدهمدانالغدیر 630,000

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی