قیمت گوشت

قیمت گوشت در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های گوشت به تومان می باشد.

جستجو در انواع گوشت ... قیمت (تومان)
خورشتی بی استخوان گوسفند 99,800
راسته با استخوان گوسفند 85,000
راسته بی استخوان گوسفند 128,000
ران پاک کرده با استخوان گوسفند 118,000
ران کامل ممتاز گوسفند 96,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند 81,000
کف دست با ماهیچه گوسفند 98,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند 95,000
قلوه گاه با استخوان گوسفند 53,000
قلوه گاه بی استخوان گوسفند 55,000
گردن گوسفند 80,000
ماهیچه گوسفند 110,000
ماهیچه پلویی گوسفند 117,000
دمبالیچه گوسفند 51,000
خورشتی گوسفندی 115,000
خورشتی گوساله 83,000
راسته پاک کرده گوساله 75,000
ران پاک کرده گوساله 70,000
دمبالیچه گوساله 45,000
سردست پاک کرده گوساله 70,000
شقه گوساله 85,000
قلوه گاه گوساله 50,000
گردن گوساله 81,000
قلم گوساله 7,500
ماهیچه گوساله 70,000
چرخکرده مخلوط 60,000
دنبالچه گوسفندی 54,000
چرخکره گوساله 60,000
نیم شقه سردست گوسفندی 96,000
نیم شقه ران گوسفندی 98,500
سردست گوسفندی 97,000
شقه - لاشه گوسفندی 97,500
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی 152,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 118,000
شقه ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
شقه ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
راسته با استخوان گوسفند (گرم) 97,000
ران کامل ممتاز گوسفند (گرم) 94,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند (گرم) 95,000
کف دست با ماهیچه گوسفند (گرم) 113,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند (گرم) -
قلوه گاه با استخوان گوسفند (گرم) 50,000
قلوه گاه بی استخوان گوسفند (گرم) 50,000
گردن گوسفند (گرم) 99,000
ماهیچه گوسفند (گرم) 118,000
شقه گوسفند 85,000
شقه گوسفند وارداتی -
راسته پاک کرده گوساله (گرم) 99,000
ران پاک کرده گوساله (گرم) 95,000
سردست پاک کرده گوساله (گرم) 92,000
فیله پاک کرده گوساله (گرم) 100,000
قلم گوساله 6,800
گردن گوساله (گرم) 66,000
ماهیچه گوساله (گرم) 71,000
دنبالچه گوساله (گرم) 55,000
دنبالچه گوسفندی (گرم) 52,000
دنده و سرسینه گوسفندی (گرم) -
راسته بی استخوان ممتاز گوسفندی (گرم) 128,000
راسته شاندیزی گوسفندی 128,000
سرسینه گوساله (گرم) -
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 99,000
شقه - لاشه گوسفند وارداتی 85,000
شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) -
شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) -
شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) -
نیم شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 86,000
نیم شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 86,000
شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی (گرم) -
سفید ران گوساله منجمد برزیلی -
مغز ران گوساله منجمد برزیلی -
ران گوساله منجمد برزیلی 53,000
سردست گوساله منجمد برزیلی 51,000
راسته گوساله منجمد برزیلی -
گردن گوساله منجمد برزیلی 51,000
قلوه گاه گوساله بدون استخوان منجمد برزیلی 45,000
چرخکرده منجمد وارداتی 43,000
ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی 76,000
ران گوسفندی منجمد وارداتی -
راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 73,000
ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی -
کف دست کامل گوسفندی منجمد وارداتی 75,000
سردست گوسفندی منجمد وارداتی -
گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 73,000
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی 56,000
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی شرکتی 113,000
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی شرکتی 79,000
کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی شرکتی 41,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی شرکتی 21,000
پاچه گوسفندی هر عدد 5,500
پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی شرکتی 71,000
پاچه گوسفند 4 عددی بسته بندی شرکتی 47,000
زبان گوسفندی هرعدد 15,000
زبان گوسفند 3عددی بسته بندی شرکتی 76,000
مغز گوسفندی هر عدد 8,500
مغز گوسفند3عددی بسته بندی شرکتی 65,000
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی شرکتی 32,000
دل و جگر گوسفندی دست کامل هر کیلوگرم 42,000
جگر سفید گوسفندی هر عدد 8,000
جگر سیاه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی 127,000
دل و قلوه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی 127,000
سیراب و شیردان گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 32,000
پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 14,000
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی 26,000
مغز گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی 32,000
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی شرکتی 70,000
دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 86,000
جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 86,000
ران گوساله منجمد داخلی -
سردست گوساله منجمد داخلی -
راسته منجمد گوساله داخلی -
گردن گوساله منجمد داخلی -
قلوه گاه منجمد گوساله داخلی -
دنبالچه منجمد گوساله داخلی -
ران کامل گوسفندی منجمد داخلی -
ران گوسفندی منجمد داخلی -
کف دست کامل گوسفندی منجمد داخلی -
سردست گوسفندی منجمد داخلی -
راسته گوسفندی با استخوان داخلی -
ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی -
گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی -
قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی -
چرخکرده مخلوط منجمد وارداتی -
چرخکرده مخلوط منجمد بسته 400 گرمی -
دام زنده (هرکیلو) 42,500
شتر مرغ ران بی استخوان 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ ران بی استخوان 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 98,000
شتر مرغ ماهیچه 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ ماهیچه 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 102,000
شتر مرغ فیله 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ فیله 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 104,000
شتر مرغ گردن 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ گردن 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 45,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 39,000
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 58,000
شتر مرغ سنگدان 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ سنگدان 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 37,000
شتر مرغ چربی جامد 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ چربی جامد 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 22,000
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی 500 گرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی 1000 گرم بسته بندی شرکتی 6,000
شتر مرغ آبگوشتی 500 گرم بسته بندی بشقابی بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ آبگوشتی 1000 گرم بسته بندی بشقابی بسته بندی شرکتی 80,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ چربی جامد هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ دل و جگر پاک شده هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ ران بدون استخوان هر کیلوگرم بسته بندی در محل 98,000
شتر مرغ سنگدان هر کیلوگرم بسته بندی در محل 37,000
شتر مرغ فیله هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ گردن هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ ماهیچه هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ قلم هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ آبگوشتی هر کیلوگرم بسته بندی در محل 80,000
ران شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 51,000
ران شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 100,000
شتر ماهیجه 500 گرمی هر کیلوگرم 51,000
شتر ماهیجه 1000 گرمی هر کیلوگرم 100,000
شتر سردست 500 گرمی هر کیلوگرم 50,000
شتر سردست 1000 گرمی هر کیلوگرم 98,000
فیله شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 58,000
فیله شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 112,000
راسته شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 48,000
راسته شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 95,000
گردن شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 50,000
گردن شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 98,000
قلوه گاه شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 37,000
قلوه گاه شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 72,000
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 21,000
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 60,000
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 30,000
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 59,000
قلم شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 23,000
قلم شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 45,000
کوهان سفید شتر (چربی)هر کیلوگرم -
کوهان قرمز شتر (70% گوشت) هر کیلوگرم -
شتر جگر هرکیلوگرم -
شتر دل و قلوه هر کیلوگرم -
راسته گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
ران گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
سردست گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
چرخ کرده مخلوط تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
فیله گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 94,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 95,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 77,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 78,000
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 52,000
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 51,000
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 53,000
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 52,000
راسته با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 78,000
راسته با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 79,000
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 94,000
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 93,000
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 92,000
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله -
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 103,000
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله -
گردن گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 77,000
گردن گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 76,000

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی