قیمت گوشت - قیمت روز در فرصت امروز

قیمت گوشت

قیمت گوشت در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های گوشت به تومان می باشد.

جستجو در انواع گوشت ... قیمت (تومان)
خورشتی بی استخوان گوسفند -
راسته با استخوان گوسفند 110,000
راسته بی استخوان گوسفند -
ران پاک کرده با استخوان گوسفند -
ران کامل ممتاز گوسفند 49,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند -
کف دست با ماهیچه گوسفند -
کف دست بدون ماهیچه گوسفند -
قلوه گاه با استخوان گوسفند -
قلوه گاه بی استخوان گوسفند -
گردن گوسفند -
ماهیچه گوسفند -
ماهیچه پلویی گوسفند -
خورشتی گوساله 80,000
راسته پاک کرده گوساله -
ران پاک کرده گوساله 89,000
دمبالیچه گوساله -
سردست پاک کرده گوساله 100,000
شقه گوساله 85,000
قلوه گاه گوساله -
گردن گوساله -
قلم گوساله -
قلوه گاه گوساله -
ماهیچه گوساله -
چرخکرده مخلوط -
دنبالچه گوسفندی -
چرخکره گوساله -
نیم شقه ران گوسفندی -
سردست گوسفندی 110,000
شقه - لاشه گوسفندی -
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی -
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی -
شقه ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
شقه ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
راسته با استخوان گوسفند (گرم) -
ران کامل ممتاز گوسفند (گرم) -
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند (گرم) -
کف دست با ماهیچه گوسفند (گرم) -
کف دست بدون ماهیچه گوسفند (گرم) -
قلوه گاه با استخوان گوسفند (گرم) -
قلوه گاه بی استخوان گوسفند (گرم) -
گردن گوسفند (گرم) -
ماهیچه گوسفند (گرم) -
شقه گوسفند 95,000
شقه گوسفند وارداتی -
راسته پاک کرده گوساله (گرم) 110,000
ران پاک کرده گوساله (گرم) -
سردست پاک کرده گوساله (گرم) -
فیله پاک کرده گوساله (گرم) -
قلم گوساله -
قلوه گاه گوساله (گرم) -
گردن گوساله (گرم) -
ماهیچه گوساله (گرم) -
دنبالچه گوساله (گرم) -
دنبالچه گوسفندی (گرم) -
دنده و سرسینه گوسفندی (گرم) -
راسته بی استخوان ممتاز گوسفندی (گرم) -
راسته شاندیزی گوسفندی -
سرسینه گوساله (گرم) -
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی -
شقه - لاشه گوسفند وارداتی -
شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) -
شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) -
شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) -
نیم شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
نیم شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی (گرم) 59,500
سفید ران گوساله منجمد برزیلی 32,000
مغز ران گوساله منجمد برزیلی 31,000
ران گوساله منجمد برزیلی 29,500
سردست گوساله منجمد برزیلی 29,000
راسته گوساله منجمد برزیلی 46,000
گردن گوساله منجمد برزیلی 29,000
قلوه گاه گوساله بدون استخوان منجمد برزیلی 24,500
ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی 40,000
ران گوسفندی منجمد وارداتی 0
راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 37,000
ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی 41,000
کف دست کامل گوسفندی منجمد وارداتی 36,000
سردست گوسفندی منجمد وارداتی 39,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 35,500
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی 26,500
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی شرکتی 73,000
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی شرکتی 48,000
کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی شرکتی 28,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی شرکتی 18,000
پاچه گوسفندی هر عدد 5,500
پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی شرکتی 43,000
پاچه گوسفند 4عددی بسته بندی شرکتی 29,000
زبان گوسفندی هرعدد 15,000
زبان گوسفند 3عددی بسته بندی شرکتی 49,000
مغز گوسفندی هر عدد 8,500
مغز گوسفند3عددی بسته بندی شرکتی 41,000
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی شرکتی 21,000
دل و جگر گوسفندی دست کامل هر کیلوگرم 42,000
جگر سفید گوسفندی هر عدد 3,500
جگر سیاه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی 88,000
دل و قلوه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی 88,000
سیراب و شیردان گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 31,000
پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 7,000
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی 19,000
مغز گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی 16,000
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی شرکتی 52,000
دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 58,000
جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 58,000
ران گوساله منجمد داخلی 32,000
سردست گوساله منجمد داخلی 30,000
راسته منجمد گوساله داخلی 42,000
گردن گوساله منجمد داخلی 30,000
قلوه گاه منجمد گوساله داخلی 22,000
دنبالچه منجمد گوساله داخلی 26,000
ران کامل گوسفندی منجمد داخلی 34,000
ران گوسفندی منجمد داخلی 0
کف دست کامل گوسفندی منجمد داخلی 33,000
سردست گوسفندی منجمدداخلی 32,000
راسته گوسفندی با استخوان داخلی 33,000
ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی 39,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی 32,000
قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی 24,000
چرخکرده مخلوط منجمد 24,000
چرخکرده مخلوط منجمد بسته 400 گرمی 9,600
دام زنده (هرکیلو) 45,000
شتر مرغ ران بی استخوان 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 41,000
شتر مرغ ران بی استخوان 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 80,000
شتر مرغ ماهیچه 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 43,000
شتر مرغ ماهیچه 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 84,000
شتر مرغ فیله 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 44,000
شتر مرغ فیله 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 84,000
شتر مرغ گردن 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 16,000
شتر مرغ گردن 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 32,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 21,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 41,000
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 29,000
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 57,000
شتر مرغ سنگدان 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 19,500
شتر مرغ سنگدان 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 36,000
شتر مرغ چربی جامد 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 12,000
شتر مرغ چربی جامد 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 22,000
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی 500 گرم بسته بندی شرکتی 3,000
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی 1000 گرم بسته بندی شرکتی 5,500
شتر مرغ آبگوشتی 500 گرم بسته بندی بشقابی بسته بندی شرکتی 32,000
شتر مرغ آبگوشتی 1000 گرم بسته بندی بشقابی بسته بندی شرکتی 62,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ چربی جامد هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ دل و جگر پاک شده هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ ران بدون استخوان هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ سنگدان هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ فیله هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ گردن هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ ماهیچه هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ قلم هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ آبگوشتی هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
ران شتر 500 گرمی هر کیلوگرم -
ران شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 76,000
شتر ماهیجه 500 گرمی هر کیلوگرم -
شتر ماهیجه 1000 گرمی هر کیلوگرم 78,000
شتر سردست 500 گرمی هر کیلوگرم -
شتر سردست 1000 گرمی هر کیلوگرم 74,000
فیله شتر 500 گرمی هر کیلوگرم -
فیله شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 85,000
راسته شتر 500 گرمی هر کیلوگرم -
راسته شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 80,000
گردن شتر 500 گرمی هر کیلوگرم -
گردن شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 74,000
قلوه گاه شتر 500 گرمی هر کیلوگرم -
قلوه گاه شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 42,000
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم -
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم -
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم -
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم -
قلم شتر 500 گرمی هر کیلوگرم -
قلم شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 35,000
کوهان سفید شتر (چربی)هر کیلوگرم 25,000
کوهان قرمز شتر (70% گوشت) هر کیلوگرم 39,000
شتر جگر هرکیلوگرم 28,000
شتر دل و قلوه هر کیلوگرم 32,000
راسته گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
ران گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
سردست گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
چرخ کرده مخلوط تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
فیله گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 52,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 50,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 39,500
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 51,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 50,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 33,000
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 28,000
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 25,600
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 20,000
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 30,700
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 29,700
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 28,000
راسته با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 49,300
راسته با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 46,300
راسته با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 32,600
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 42,500
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 39,500
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 39,200
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 41,500
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 38,500
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 38,100
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 44,800
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 41,800
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 41,400
گردن گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 48,600
گردن گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 45,600
گردن گوسفندی هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 39,600

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی