قیمت گوشت

قیمت گوشت در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های گوشت به تومان می باشد.

جستجو در انواع گوشت ... قیمت (تومان)
خورشتی بی استخوان گوسفند 99,800
راسته با استخوان گوسفند 98,000
راسته بی استخوان گوسفند -
ران پاک کرده با استخوان گوسفند 118,000
ران کامل ممتاز گوسفند 96,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند 98,000
کف دست با ماهیچه گوسفند 116,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند -
قلوه گاه با استخوان گوسفند 64,000
قلوه گاه بی استخوان گوسفند 67,000
گردن گوسفند 95,500
ماهیچه گوسفند 119,000
ماهیچه پلویی گوسفند 117,000
دمبالیچه گوسفند 59,000
خورشتی گوسفندی 115,000
خورشتی گوساله 83,000
راسته پاک کرده گوساله 102,000
ران پاک کرده گوساله 84,000
دمبالیچه گوساله 53,000
سردست پاک کرده گوساله 83,000
شقه گوساله 85,000
قلوه گاه گوساله 60,000
گردن گوساله 81,000
قلم گوساله 7,500
قلوه گاه گوساله 94,000
ماهیچه گوساله 84,000
چرخکرده مخلوط 60,000
دنبالچه گوسفندی 54,000
چرخکره گوساله 60,000
نیم شقه سردست گوسفندی 96,000
نیم شقه ران گوسفندی 98,500
سردست گوسفندی 97,000
شقه - لاشه گوسفندی 97,500
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی 152,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 118,000
شقه ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
شقه ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از استرالیا) -
ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
راسته با استخوان گوسفند (گرم) 97,000
ران کامل ممتاز گوسفند (گرم) 94,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند (گرم) 95,000
کف دست با ماهیچه گوسفند (گرم) 113,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند (گرم) -
قلوه گاه با استخوان گوسفند (گرم) 66,000
قلوه گاه بی استخوان گوسفند (گرم) 69,000
گردن گوسفند (گرم) 99,000
ماهیچه گوسفند (گرم) 118,000
شقه گوسفند 85,000
شقه گوسفند وارداتی -
راسته پاک کرده گوساله (گرم) 99,000
ران پاک کرده گوساله (گرم) 95,000
سردست پاک کرده گوساله (گرم) 92,000
فیله پاک کرده گوساله (گرم) 110,000
قلم گوساله 6,800
قلوه گاه گوساله (گرم) 63,000
گردن گوساله (گرم) 83,000
ماهیچه گوساله (گرم) 92,000
دنبالچه گوساله (گرم) 55,000
دنبالچه گوسفندی (گرم) 52,000
دنده و سرسینه گوسفندی (گرم) -
راسته بی استخوان ممتاز گوسفندی (گرم) -
راسته شاندیزی گوسفندی 12,000
سرسینه گوساله (گرم) -
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 99,000
شقه - لاشه گوسفند وارداتی 85,000
شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) -
شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) -
شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) -
نیم شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 86,000
نیم شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 86,000
شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) -
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی (گرم) -
سفید ران گوساله منجمد برزیلی -
مغز ران گوساله منجمد برزیلی -
ران گوساله منجمد برزیلی 55,000
سردست گوساله منجمد برزیلی 51,000
راسته گوساله منجمد برزیلی -
گردن گوساله منجمد برزیلی 52,000
قلوه گاه گوساله بدون استخوان منجمد برزیلی 47,000
چرخکرده منجمد وارداتی 50,000
ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی 80,000
ران گوسفندی منجمد وارداتی -
راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 75,000
ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی -
کف دست کامل گوسفندی منجمد وارداتی 80,000
سردست گوسفندی منجمد وارداتی -
گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 79,000
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی 63,000
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی شرکتی 88,000
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی شرکتی 59,000
کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی شرکتی 35,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی شرکتی 19,000
پاچه گوسفندی هر عدد 5,500
پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی شرکتی 54,000
پاچه گوسفند 4عددی بسته بندی شرکتی 36,000
زبان گوسفندی هرعدد 15,000
زبان گوسفند 3عددی بسته بندی شرکتی 62,000
مغز گوسفندی هر عدد 8,500
مغز گوسفند3عددی بسته بندی شرکتی 52,000
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی شرکتی 25,000
دل و جگر گوسفندی دست کامل هر کیلوگرم 42,000
جگر سفید گوسفندی هر عدد 58,000
جگر سیاه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی 115,000
دل و قلوه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی 115,000
سیراب و شیردان گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 25,000
پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 14,000
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی 20,000
مغز گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی 20,000
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی شرکتی 67,000
دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 77,000
جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 77,000
ران گوساله منجمد داخلی -
سردست گوساله منجمد داخلی -
راسته منجمد گوساله داخلی -
گردن گوساله منجمد داخلی -
قلوه گاه منجمد گوساله داخلی -
دنبالچه منجمد گوساله داخلی -
ران کامل گوسفندی منجمد داخلی -
ران گوسفندی منجمد داخلی -
کف دست کامل گوسفندی منجمد داخلی -
سردست گوسفندی منجمد داخلی -
راسته گوسفندی با استخوان داخلی -
ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی -
گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی -
قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی -
چرخکرده مخلوط منجمد وارداتی 53,000
چرخکرده مخلوط منجمد بسته 400 گرمی -
دام زنده (هرکیلو) 46,000
شتر مرغ ران بی استخوان 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ ران بی استخوان 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 98,000
شتر مرغ ماهیچه 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ ماهیچه 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 102,000
شتر مرغ فیله 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ فیله 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 104,000
شتر مرغ گردن 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ گردن 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 45,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 41,000
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 58,000
شتر مرغ سنگدان 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ سنگدان 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 37,000
شتر مرغ چربی جامد 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ چربی جامد 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 22,000
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی 500 گرم بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی 1000 گرم بسته بندی شرکتی 6,000
شتر مرغ آبگوشتی 500 گرم بسته بندی بشقابی بسته بندی شرکتی -
شتر مرغ آبگوشتی 1000 گرم بسته بندی بشقابی بسته بندی شرکتی 80,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ چربی جامد هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ دل و جگر پاک شده هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ ران بدون استخوان هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ سنگدان هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ فیله هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ گردن هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ ماهیچه هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ قلم هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
شتر مرغ آبگوشتی هر کیلوگرم بسته بندی در محل -
ران شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 51,000
ران شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 100,000
شتر ماهیجه 500 گرمی هر کیلوگرم 51,000
شتر ماهیجه 1000 گرمی هر کیلوگرم 100,000
شتر سردست 500 گرمی هر کیلوگرم 50,000
شتر سردست 1000 گرمی هر کیلوگرم 98,000
فیله شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 58,000
فیله شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 112,000
راسته شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 48,000
راسته شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 95,000
گردن شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 50,000
گردن شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 98,000
قلوه گاه شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 37,000
قلوه گاه شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 72,000
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 21,000
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 60,000
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 30,000
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 59,000
قلم شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 23,000
قلم شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 45,000
کوهان سفید شتر (چربی)هر کیلوگرم -
کوهان قرمز شتر (70% گوشت) هر کیلوگرم -
شتر جگر هرکیلوگرم -
شتر دل و قلوه هر کیلوگرم -
راسته گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
ران گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
سردست گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
چرخ کرده مخلوط تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
فیله گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم -
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 103,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 104,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 88,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 89,000
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 63,000
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 61,000
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 65,000
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 63,000
راسته با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 92,500
راسته با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 93,500
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 103,000
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 102,000
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 101,000
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله -
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 117,000
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله -
گردن گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته 88,000
گردن گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله 85,000

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی