قیمت آهن - قیمت روز در فرصت امروز

قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

قیمت روز انواع آهن آلات

جستجو در نوع آهن آلات... قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 700,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 818,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 840,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 1,000,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 1,345,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 1,438,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 1,640,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 1,850,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 2,970,000
هر کیلو میلگرد 6.5 5,900
هر کیلو میلگرد 8 قزوین 4,930
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 4,780
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 4,780
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 4,810
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 4,810
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 4,810
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 4,810
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 4,810
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 4,810
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 4,810
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 4,910
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی 6,350
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی 6,350
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی 6,350
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی 6,300
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی 6,300
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی 6,300
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی 6,360
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی 6,250
هر کیلو ناودانی 6.5 4,920
هر کیلو ناودانی 8 4,920
هر کیلو ناودانی 10 4,920
هر کیلو ناودانی 12 4,920
هر کیلو ناودانی 14 4,920
هر کیلو ناودانی 16 4,920
هر کیلو ناودانی 18 6,100
هر کیلو ناودانی 20 6,100
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه 6,150
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه 6,150
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه 6,150
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه 6,150
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 5,800
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 5,800
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 4,900
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 4,900
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 4,900
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 4,900
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 4,900
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 4,900
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 4,900
هر کیلو ورق سیاه 2 5,900
هر کیلو ورق سیاه 3 5,800
هر کیلو ورق سیاه 4 5,800
هر کیلو ورق سیاه 5 5,750
هر کیلو ورق سیاه 6 5,800
هر کیلو ورق سیاه 8 5,800
هر کیلو ورق سیاه 10 5,800
هر کیلو ورق سیاه 12 5,800
هر کیلو ورق سیاه 15 5,800
هر کیلو ورق سیاه 20 5,400
هر کیلو ورق سیاه 25 5,400
هر کیلو ورق سیاه 30 5,400
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 5,220
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 5,220
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 5,220
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 5,220
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 5,220
هرکیلو مفتول حرارتی 6,000
هرکیلو مفتول زیگزاگ 6,150
هرکیلو مفتول سیم فابریک 1.5 6,850
هرکیلو مفتول سیم فابریک 2.5 6,850
هرکیلو مفتول سیم تسمه 1.5 6,750
هرکیلو مفتول سیم تسمه 2.5 6,750
هر کیلو خاموت 8 5,300
هر کیلو خاموت 10 5,000
8 هر کیلو خاموت مهندسی 5,400
10 هر کیلو خاموت مهندسی 5,050
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 5,400
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 5,050
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 10,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 9,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 8,750
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 8,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 8,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 8,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 8,250
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 8,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 8,250
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 8,350

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی