قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

قیمت روز انواع آهن آلات

جستجو در نوع آهن آلات... قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 745,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 1,020,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 1,125,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 1,320,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 1,515,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 1,760,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 2,045,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 2,330,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 3,800,000
هر کیلو میلگرد 6.5 5,200
هر کیلو میلگرد 8 قزوین 5,150
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 4,910
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 4,910
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 5,000
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 5,000
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 5,000
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 5,000
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 5,000
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 5,000
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 5,000
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 5,160
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی 6,950
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی 7,050
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی 7,050
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی 7,050
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی 7,000
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی 7,000
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی 7,000
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی 6,950
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی 6,950
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی 6,950
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی 6,950
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی 6,950
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی 6,950
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی 6,950
هر کیلو ناودانی 6.5 5,500
هر کیلو ناودانی 8 5,500
هر کیلو ناودانی 10 5,500
هر کیلو ناودانی 12 5,500
هر کیلو ناودانی 14 5,600
هر کیلو ناودانی 16 5,600
هر کیلو ناودانی 18 6,400
هر کیلو ناودانی 20 6,400
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه 7,300
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه 7,300
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه 7,300
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه 7,300
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 7,500
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 7,500
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 5,500
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 5,500
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 5,500
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 5,500
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 5,500
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 5,500
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 5,500
هر کیلو ورق سیاه 2 7,150
هر کیلو ورق سیاه 3 7,450
هر کیلو ورق سیاه 4 7,750
هر کیلو ورق سیاه 5 7,600
هر کیلو ورق سیاه 6 7,600
هر کیلو ورق سیاه 8 7,320
هر کیلو ورق سیاه 10 7,400
هر کیلو ورق سیاه 12 7,400
هر کیلو ورق سیاه 15 7,400
هر کیلو ورق سیاه 20 7,500
هر کیلو ورق سیاه 25 7,500
هر کیلو ورق سیاه 30 7,300
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 5,300
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 5,300
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 5,300
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 5,300
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 5,300
هرکیلو مفتول حرارتی 5,250
هرکیلو مفتول زیگزاگ 5,250
هرکیلو مفتول سیم فابریک 1.5 6,550
هرکیلو مفتول سیم فابریک 2.5 6,550
هرکیلو مفتول سیم تسمه 1.5 6,350
هرکیلو مفتول سیم تسمه 2.5 6,350
هر کیلو خاموت 8 5,800
هر کیلو خاموت 10 5,400
8 هر کیلو خاموت مهندسی 5,900
10 هر کیلو خاموت مهندسی 5,500
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 5,850
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 5,500
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 10,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 9,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 9,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 9,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 8,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 8,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 8,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 8,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 9,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 9,300

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی