چهارشنبه, ۹ اسفند(۱۲) ۱۴۰۲ / Wed, 28 Feb(2) 2024 /
           
فرصت امروز

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی - قیمت روز ماهی

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه ماهی فروشان و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت روز ماهی به تومان می باشد.

استفاده از بخش قیمت ماهی تنها با ذکر منبع به صورت forsatnet.ir بلامانع است.

عنوان وزن قیمت

ماهی اردک - شمال

بالای 700 گرم هرکیلو

0

ماهی سفید دریایی - شمال

بالای 800 گرم هرکیلو

270,000

ماهی سفید دریایی - شمال

بین 500 تا 800 گرم هرکیلو

250,000

ماهی سوف - شمال

بالای 800 گرم هرکیلو

250,000

ماهی سوف - شمال

بین 400 تا 800 گرم هرکیلو

230,000

ماهی سیم - شمال

هرکیلو

0

ماهی کفال - شمال

بالای 800 گرم هرکیلو

240,000

ماهی کفال - شمال

بین 400 تا 800 گرم هرکیلو

230,000

ماهی کیلکا - شمال

هرکیلو

50,000

ماهی پرورشی آمور

بالای 1500 گرم هرکیلو

145,000

ماهی پرورشی آمور

بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو

140,000

ماهی پرورشی بیگ هد

بالای 3000 گرم هرکیلو

105,000

ماهی پرورشی بیگ هد

بین 2000تا 3000 گرم هرکیلو

95,000

ماهی پرورشی فیتوفاگ

بالای 1500 گرم هرکیلو

95,000

ماهی پرورشی فیتوفاگ

زیر 1500 گرم هرکیلو

90,000

ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان

بالای 300 گرم هرکیلو

185,000

ماهی پرورشی کپور

بالای 1500 گرم هرکیلو

145,000

ماهی پرورشی کپور

بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو

135,000

ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم

بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو

260,000

ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم

بین 700تا 1000 گرم هرکیلو

245,000

ماهی بیاح

بالای 200 گرم هرکیلو

80,000

ماهی حلوا سیاه

بالای 1000 گرم هرکیلو

280,000

ماهی حلوا سیاه

بین 500تا 1000 گرم هرکیلو

260,000

ماهی راشکو

بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو

330,000

ماهی راشکو

بالای 3000 گرم هرکیلو

320,000

ماهی خامه ماهی - زیبا

بالای 3000 گرم هرکیلو

80,000

ماهی خامه ماهی - زیبا

بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو

90,000

ماهی سارم

بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو

88,000

ماهی سارم

بین 3000تا 5000 گرم هرکیلو

78,000

ماهی سرخو اصل

بالای 3000 گرم هرکیلو

0

ماهی سرخو اصل

بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو

0

ماهی سکن با سر و دم

بالای 2000 گرم هرکیلو

185,000

ماهی سنگسر طلایی

بالای 1000 گرم

220,000

ماهی سنگسر طلایی

بین 700تا 1000 گرم هرکیلو

210,000

ماهی سنگسر (انواع مختلف)

هرکیلو

190,000

ماهی سی بس

بالای 1000 گرم

255,000

ماهی شانک

بالای 400 گرم

220,000

ماهی شوریده

بالای 700 گرم

270,000

ماهی شوریده

بین 500تا 700 گرم

250,000

ماهی شیر خلیج فارس با سرودم

بالای 3000 گرم

290,000

ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم

بالای 3000 گرم

330,000

ماهی صافی موج دار (بلدرچین)

بالای 1000 گرم

100,000

ماهی طوطی ماهی

بالای 1000 گرم

110,000

ماهی عروس

بالای 700 گرم

100,000

ماهی قباد

بین 700 تا 1000 گرم

220,000

ماهی کوتر دم سبز با سر و دم

بالای 3000 گرم

0

ماهی کوتر دم سبز با سر و دم

بین 1000تا 3000 گرم

180,000

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم

بالای 3000 گرم

0

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم

بین 1000تا 3000 گرم

150,000

ماهی کتو

بالای 500 گرم

45,000

ماهی کفشک

بالای 1000 گرم

220,000

ماهی کفشک

بین 700 تا 1000 گرم

210,000

ماهی گیش مقوا

بین 3000تا 5000 گرم

145,000

ماهی گیش مقوا

بین 1000تا 3000 گرم

155,000

ماهی گیش مقوا

بین 500 تا 1000 گرم

135,000

ماهی میش شکم پر

بین 1000تا 3000 گرم

0

ماهی میش شکم پر

بین 3000تا 5000 گرم

0

ماهی میش شکم خالی

بین 3000تا 5000 گرم

0

ماهی هامور

بین 3000تا 5000 گرم

235,000

ماهی هامور

بین 1000تا 3000 گرم

255,000

ماهی بچه شیر منجمد

بین 1000تا 3000 گرم

240,000

ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد

سایز S

410,000

ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد

سایز M و L

420,000

ماهی حسون منجمد

سایز L

45,000

ماهی حسون منجمد

سایز M

40,000

ماهی حلوا سیاه منجمد

سایزXL

270,000

ماهی حلوا سیاه منجمد

سایز L

260,000

ماهی حلوا سیاه منجمد

سایز M

240,000

ماهی راشگو منجمد

سایزL , XL

0

ماهی سارم صنعتی منجمد

سایزL , XL

82,000

ماهی سرخو منجمد

سایز L

170,000

ماهی سلطان ابراهیم منجمد

سایز L

65,000

ماهی سلطان ابراهیم منجمد

سایز M

60,000

ماهی سنگسر سایر انواع منجمد

سایز L , M

160,000

ماهی سنگسر طلایی منجمد

سایز L

185,000

ماهی شوریده داخلی منجمد

سایز XL

260,000

ماهی شوریده داخلی منجمد

سایز L

250,000

ماهی شوریده داخلی منجمد

سایز M

240,000

ماهی شیر با سرو دم منجمد

بالای 3000 گرم هرکیلو

250,000

ماهی شیر بی سرو دم منجمد

هرکیلو

290,000

ماهی طلال منجمد

سایز L

50,000

ماهی کوتر دم سبز منجمد

بالای 1000 گرم

165,000

ماهی کوتر دم سیاه منجمد

بالای 1000 گرم

140,000

ماهی کفشک منجمد

سایز XL

190,000

ماهی کفشک منجمد

سایز L

200,000

ماهی گیش معمولی منجمد

سایز L

130,000

ماهی گیش مقوایی منجمد

سایز L

130,000

ماهی میش منجمد

سایز x و سایز xl

0

میگوی دریایی با سر منجمد

سایز 91-100

210,000

میگوی دریایی با سر منجمد

سایز 60-41

300,000

میگوی دریایی با سر منجمد

سایز 40-31

370,000

ماهی هامور منجمد

سایز XL

220,000

ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده

بالای 300 گرم

205,000

ماهی آمور زنده

بالای 1200 گرم

160,000

ماهی پرورشی کپور زنده

بالای 1000 گرم

155,000

ماهی فیتوفاگ زنده

بالای 1000 گرم

105,000

ماهی بیگ هد زنده

بالای 2000 گرم

115,000

ماهی حسون

بالای 400 گرم

65,000

ماهی شهری

بالای 1000 گرم

0

ماهی کوتر دم سیا و دم سبز

زیره 1000 گرم

135,000

ماهی سکن با سر و دم منجمد

سایز L

170,000

ماهی شهری منجمد

سایز L

160,000

میگوی پرورشی مخلوط منجمد

سایز mix

0

ماهی گیش انواع

بالای 1000 گرم

150,000

ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده

بالای 500 گرم

205,000

ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده

بالای 300 گرم

185,000

ماهی پرستو

بین 500 تا 1500 گرم

115,000

ماهی قباد

بالای 1000 گرم

230,000

ماهی همام

بین 1000تا 3000 گرم

220,000

ماهی همام

بالای 3000 گرم

200,000

ماهی سلطان ابراهیم

بالای 250 گرم

75,000

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب

بین 700 تا 1000 گرم

140,000

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب

بالای 1000 گرم

150,000

ماهی زبان

هر کیلوگرم

105,000

میگوی منجمد پرورشی

سایز 51-60

0

میگوی منجمد پرورشی

سایز 61-70

0

ماهی کیلکا منجمد

هر کیلوگرم

43,000

ماهی سی بس منجمد

هر کیلوگرم

255,000

ماهی تیلاپیا پرورشی

هر کیلوگرم

95,000

ماهی اوزون برون صید شده پرورشی

هر کیلوگرم

340,000

ماهی اوزون برون زنده

بالای 3000 گرم

345,000

ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی

هر کیلوگرم

455,000

ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )

هر کیلوگرم

100,000

ماهی سی بریم پرورشی

هر کیلوگرم

0

ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه)

هر کیلوگرم

220,000

ماهی سرخو عینکی

بالای 1000 گرم

0

ماهی گالیت (خرک )

بالای 1000 گرم

115,000

ماهی حمام ( کبوتر )

بالای 1000 گرم

90,000

ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده

هر کیلوگرم

385,000

میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX)

هر کیلوگرم

295,000

ماهی ساردین جنوب

هر کیلوگرم

60,000

ماهی کپور شمال دریایی

بالای 400 گرم

135,000

ماهی زرده

هر کیلوگرم

100,000

ماهی پرورشی روهیتا

هر کیلوگرم

125,000

ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک

هر کیلوگرم

275,000

ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم

هر کیلوگرم

290,000

ماهی صبور

بالای 250 گرم

0

ماهی اوشین

هر کیلوگرم

0

آرشیو روزنامه
وبگردی
مشاوره کسب و کارنهال انگوروکیلقطعات لیفتراکدستگاه برش لیزرابزارآزمایشگاه تجهیزات اعلام حریق آریاکخرید فالوورخرید بلیط هواپیماماشین ظرفشویی بوشخرید لوازم ورزشیکیلید اجاره خانه در تهرانپرده پذیراییلیفتراکپرس لاین ساخت پرسشنامهرمان پرطرفدارسررسید 1403طراحی سایت فروشگاهشیر برقی گازتیزهوشان پایه ششمخرید نرم افزار حسابداریخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلتقویم رومیزیقیمت ورق گالوانیزهخرید قسطیتعمیر کاتالیزورخرید گوشی آیفون 13نهال گردومریم شفیعی مدیرعامل کانون ایران نوین و برگزارکننده نمایشگاه تهرانتخت خواب دو نفرهلایک اینستاگرام ارزانخرید از چینتور استانبولخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختآژانس تبلیغاتیچک صیادیتور اماراتدوره مذاکره استاد احمد محمدی
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه