قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی - قیمت روز انواع ماهی - قیمت روز در فرصت امروز

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه ماهی فروشان و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت ماهی به تومان می باشد.

جستجو نوع ماهی... وزن قیمت (تومان)
پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای 1500 گرم 29,500
زنده قزل آلای رنگین کمان بالای 1500 گرم -
قزل آلای شکم خالی شده هر کیلو 32,400
قزل آلای استیک هر کیلو 36,500
قزل آلای فیله شده (شکم خالی، سر و دم زده،استخوان گیری شده) هر کیلو 44,000
فیله قزل آلای طعم دار شده هر کیلو 47,000
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) زنده هر کیلو 31,000
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) شکم خالی شده هر کیلو 35,500
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) استیک هر کیلو 41,000
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) فیله شده هر کیلو 48,500
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) طعم دار شده هر کیلو 54,000
آمور زنده بالای 1200 گرم 23,000
آمور صید شده هر کیلو 30,000
آمور استیک هر کیلو 50,000
آمور فیله هر کیلو 60,000
آمور طعم دار شده هر کیلو 66,000
کپور زنده بالای 1000 گرم 21,000
کپور شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو 30,200
کپور استیک هر کیلو 50,000
کپور فیله شده هر کیلو 59,000
کپور فیله طعم دار شده هر کیلو 66,000
ماهی سفید پرورشی آمور شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو 31,000
ماهی سفید پرورشی آمور فیله شده هر کیلو 0
ماهی سفید پرورشی آمور فیله طعم دار شده هر کیلو 0
ماهی سفید پرورشی آمور شکم پر وزن بالای 1.5 کیلوگرم (حاوی سبزیجات،گردو،رب انار) هر کیلو 0
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ زنده هر کیلو 14,000
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ شکم خالی شده ( بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو 17,500
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ استیک هر کیلو 29,000
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ فیله شده هر کیلو 34,500
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ طعم دار شده ( بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو 40,500
بیگ هد زنده هر کیلو 15,000
بیگ هد شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو 21,000
بیگ هد استیک هر کیلو 33,000
بیگ هد فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو 39,000
بیگ هد فیله طعم دار شده هر کیلو 42,000
ماهی استروژن خاویاری زنده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو 0
ماهی استروژن خاویاری صید شده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو 0
فیله ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو 0
استیک ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو 0
ماهی خاویاری کباب طعم دار شده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو 0
فیله سوخاری ماهیان خاویاری خام (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو 0
فیله سوخاری کپور ماهیان خام هر کیلو 0
فیل ماهی (بلوگا) زنده هر کیلو -
فیل ماهی (بلوگا)شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو 92,000
فیل ماهی (بلوگا) استیک هر کیلو 129,000
فیل ماهی (بلوگا)فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو 171,000
بیگ هد فیله طعم دار شده هر کیلو 153,000
تیلاپیلا زنده هر کیلو 18,500
تیلاپیلا شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو 15,400
تیلاپیلا استیک هر کیلو 29,500
تیلاپیلا فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو 31,000
تیلاپیلا فیله طعم دار شده هر کیلو 34,000
میگوی دریایی تازه مخلوط mix هر کیلو 49,000
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایزL -
ماهی شهری منجمد هر کیلو 27,000
میگوی پرورشی منجمدمخلوط mix هر کیلو 32,000
میگوی پرورشی مخلوط mix هر کیلو 41,000
ماهی گیش انواع خانجان ، لوله ای و... هر کیلو 15,000
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی -زنده هر کیلو 27,500
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی هر کیلو 25,000
ماهی سالمون منجمد اسلایس شده بدون سر و دم هر کیلو 93,000
منجمد سیلور وارهو سایزl 20,000
ماهی هیک منجمد وارداتی هر کیلو 25,000
میگوی دریایی تازه با سر سایز31-40 هر کیلو 0
ماهی چام سالمون فیله شده (چینی) هر کیلو 34,000
ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم 34,000
ماهی پرستو کمتر از 500 گرم 33,000
قزل آلای شکم خالی شده هر کیلو 0
ماهی حلوا سفید بالای 200 گرم 48,000
ماهی همام بین 1000 تا 3000گرم 0
ماهی همام بالای 3000 گرم 0
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000گرم 20,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم 17,000
اردک ماهی بالای 700گرم 40,000
سفید دریایی بالای 900گرم 59,000
سفید دریایی بین 700تا 900گرم 50,000
سفید دریایی بین 500تا 700گرم 35,000
ماهی سوف بالای 800گرم 44,000
ماهی سوف بین 400تا 800گرم 39,000
ماهی سیم بالای 900گرم 12,000
ماهی کفال بین 400تا 800گرم 52,000
ماهی کفال بالای 800گرم 57,000
ماهی کفال زیر 400 گرم 36,000
ماهی کیلکا هر کیلو 8,000
ماهی منجمد کیلکا هر کیلو 4,800
ماهی آمور کپور علفخوار سفید بالای1500گرم 24,000
ماهی آمور کپور علفخوار سفید 1200تا1500گرم 25,000
ماهی کپور سرگنده بیگ هد بالای 3000گرم 22,000
ماهی کپور سرگنده بیگ هد 2000تا3000گرم 21,000
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بالای 1500گرم 21,000
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بین 1000تا1500گرم 19,000
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بین 800تا1000گرم 15,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان بالای300گرم 26,000
ماهی کپور پرورشی بالای 1500گرم 31,000
ماهی کپور پرورشی بین 1000تا1500گرم 29,000
ماهی بچه شیر با سر و دم 1000تا3000گرم 60,000
ماهی بچه شیر با سرو دم بین 700تا1000گرم 55,000
ماهی بیاح بالای 200گرم 17,000
ماهی حلوا سیاه بالای 1000گرم 62,000
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000گرم 57,000
ماهی راشکو بین 1000تا 3000گرم 77,000
ماهی راشکو بالای 3000گرم 71,000
ماهی خامه ماهی زیبا بالای 3000گرم 16,000
ماهی خامه ماهی زیبا بین 1000تا 3000گرم 19,000
ماهی سارم بین 1000تا 3000گرم 28,000
ماهی سارم بین 3000تا 5000گرم 25,000
ماهی سرخو بالای 3000گرم 55,000
ماهی سرخو بین 1000تا 3000گرم 63,000
ماهی سکن با سرودم بالای 2000گرم 45,000
ماهی سنگسرطلایی بالای 1000گرم 52,000
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000گرم 45,000
ماهی سنگسر سایر انواع بالای 1000گرم 43,000
ماهی سی باس هر کیلوگرم 35,000
ماهی شانک بالای 400گرم 43,000
ماهی شوریده بالای 700گرم 58,000
ماهی شوریده بین 500 تا 700گرم 54,000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای3000گرم 65,000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای3000گرم 70,000
ماهی صافی موج داربلدرچین بالای 2000گرم 23,000
ماهی طوطی ماهی بالای 1000گرم 25,000
ماهی عروس بالای 700گرم 20,000
ماهی قباد بین 700تا 1000گرم 53,000
ماهی قباد بالای 1000گرم 50,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بالای3000گرم 44,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین1000 تا3000گرم 47,000
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بالای 3000گرم 35,000
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بین1000تا3000گرم 38,000
ماهی کتو بالای 500گرم 12,000
ماهی کفشک بالای 1000گرم 48,000
ماهی کفشک بین 700 تا 1000گرم 45,000
ماهی گیش بین 3000تا 5000گرم 30,000
ماهی گیش بین 1000تا 3000گرم 33,000
ماهی گیش بین 500تا 1000گرم 26,000
ماهی میش شکم پر بین 1000تا 3000گرم 38,000
ماهی میش شکم پر بین 3000تا 6000گرم 35,000
ماهی میش شکم خالی بین 3000تا 6000گرم 21,000
ماهی هامور بین 3000 تا 5000گرم 45,000
ماهی هامور بین 1000 تا 3000گرم 53,000
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000 تا 3000گرم 53,000
ماهی همام بین 1000تا 3000گرم 30,000
ماهی همام بالای 3000 گرم 33,500
ماهی بلووارهو منجمد وارداتی سایزl 17,000
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد سایزS 44,000
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد سایزm 47,000
ماهی حسون منجمد سایزL 14,000
ماهی حسون منجمد سایزM 12,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL 54,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزL 52,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزM 47,000
ماهی راشگو منجمد سایزL,XL 0
ماهی ردکاد وارداتی منجمد سایزL 0
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزXL 0
ماهی سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سرو دم هر کیلو 0
ماهی سرخو منجمد سایزL 0
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایزL 0
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایزM 0
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم 8,000
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایزL,M 0
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایزL 0
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزXL 0
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزL 0
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزM 0
ماهی شیر منجمد با سرو دم بالای 2500گرم 0
ماهی شیر منجمد بی سرو دم هر کیلوگرم 0
ماهی طلال منجمد سایزL 0
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای 100 گرم 0
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای 100 گرم 0
ماهی کفشک منجمد سایزXL 0
ماهی کفشک منجمد سایزL 0
ماهی گیش معمولی منجمد سایزL 0
ماهی گیش مقوایی منجمد سایزL 0
ماهی میش شکم خالی منجمد سایز x و,xl 0
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز51-60 32,000
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز41-50 0
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز31-40 0
ماهی هامور سایزXL 0
ماهی هامور بین 1000 تا 3000گرم 0
ماهی هوکی منجمدوارداتی سایزL,XL 0
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده هر کیلو 0
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زنده هر کیلو 0
ماهی کپور پرورشی زنده بالای 1000گرم 0
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای،آزاد پرورشی زنده هر کیلو 0
ماهی کپور سرگنده بیگ هد زنده هر کیلو 0
ماهی حسون بالای 400گرم 0
ماهی شهری هر کیلو 0
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز هر کیلو 0

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی