جمعه, ۳۰ مهر(۷) ۱۴۰۰ / Fri, 22 Oct(10) 2021 /
           
فرصت امروز

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی - قیمت روز ماهی

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه ماهی فروشان و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت روز ماهی به تومان می باشد.

استفاده از بخش قیمت ماهی تنها با ذکر منبع به صورت forsatnet.ir بلامانع است.

عنوان وزن قیمت

ماهی اردک - شمال

بالای 700 گرم هرکیلو

88,000

ماهی سفید دریایی - شمال

بالای 800 گرم هرکیلو

110,000

ماهی سفید دریایی - شمال

بین 500 تا 800 گرم هرکیلو

100,000

ماهی سوف - شمال

بالای 800 گرم هرکیلو

85,000

ماهی سوف - شمال

بین 400 تا 800 گرم هرکیلو

78,000

ماهی سیم - شمال

هرکیلو

26,000

ماهی کفال - شمال

بالای 800 گرم هرکیلو

95,000

ماهی کفال - شمال

بین 400 تا 800 گرم هرکیلو

85,000

ماهی کیلکا - شمال

هرکیلو

15,000

ماهی پرورشی آمور

بالای 1500 گرم هرکیلو

52,000

ماهی پرورشی آمور

بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو

55,000

ماهی پرورشی بیگ هد

بالای 3000 گرم هرکیلو

33,000

ماهی پرورشی بیگ هد

بین 2000تا 3000 گرم هرکیلو

35,000

ماهی پرورشی فیتو فاگ

بالای 1500 گرم هرکیلو

33,000

ماهی پرورشی فیتو فاگ

زیر 1500 گرم هرکیلو

29,000

ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان

بالای 300 گرم هرکیلو

78,000

ماهی پرورشی کپور

بالای 1500 گرم هرکیلو

44,000

ماهی پرورشی کپور

بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو

39,000

ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم

بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو

119,000

ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم

بین 700تا 1000 گرم هرکیلو

110,000

ماهی بیاح

بالای 200 گرم هرکیلو

38,000

ماهی حلوا سیاه

بالای 1000 گرم هرکیلو

112,000

ماهی حلوا سیاه

بین 500تا 1000 گرم هرکیلو

100,000

ماهی راشکو

بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو

126,000

ماهی راشکو

بالای 3000 گرم هرکیلو

110,000

ماهی خامه ماهی - زیبا

بالای 3000 گرم هرکیلو

35,000

ماهی خامه ماهی - زیبا

بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو

39,000

ماهی سارم

بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو

45,000

ماهی سارم

بین 3000تا 5000 گرم هرکیلو

40,000

ماهی سرخو اصل

بالای 3000 گرم هرکیلو

90,000

ماهی سرخو اصل

بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو

95,000

ماهی سکن با سر و دم

بالای 2000 گرم هرکیلو

73,000

ماهی سنگسر طلایی

بالای 1000 گرم

88,000

ماهی سنگسر طلایی

بین 700تا 1000 گرم هرکیلو

82,000

ماهی سنگسر (انواع مختلف)

هرکیلو

65,000

ماهی سی بس

بالای 1000 گرم

120,000

ماهی شانک

بالای 400 گرم

79,000

ماهی شوریده

بالای 700 گرم

110,000

ماهی شوریده

بین 500تا 700 گرم

100,000

ماهی شیر خلیج فارس با سرودم

بالای 3000 گرم

118,000

ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم

بالای 3000 گرم

132,000

ماهی صافی موج دار (بلدرچین)

بالای 1000 گرم

60,000

ماهی طوطی ماهی

بالای 1000 گرم

60,000

ماهی عروس

بالای 700 گرم

49,000

ماهی قباد

بین 700 تا 1000 گرم

90,000

ماهی کوتر دم سبز با سر و دم

بالای 3000 گرم

78,000

ماهی کوتر دم سبز با سر و دم

بین 1000تا 3000 گرم

84,000

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم

بالای 3000 گرم

65,000

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم

بین 1000تا 3000 گرم

70,000

ماهی کتو

بالای 500 گرم

25,000

ماهی کفشک

بالای 1000 گرم

89,000

ماهی کفشک

بین 700 تا 1000 گرم

85,000

ماهی گیش مقوا

بین 3000تا 5000 گرم

54,000

ماهی گیش مقوا

بین 1000تا 3000 گرم

62,000

ماهی گیش مقوا

بین 500 تا 1000 گرم

50,000

ماهی میش شکم پر

بین 1000تا 3000 گرم

0

ماهی میش شکم پر

بین 3000تا 5000 گرم

0

ماهی میش شکم خالی

بین 3000تا 5000 گرم

0

ماهی هامور

بین 3000تا 5000 گرم

90,000

ماهی هامور

بین 1000تا 3000 گرم

95,000

ماهی بچه شیر منجمد

بین 1000تا 3000 گرم

105,000

ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد

سایز S

114,000

ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد

سایز M و L

121,000

ماهی حسون منجمد

سایز L

26,000

ماهی حسون منجمد

سایز M

21,000

ماهی حلوا سیاه منجمد

سایزXL

92,000

ماهی حلوا سیاه منجمد

سایز L

88,000

ماهی حلوا سیاه منجمد

سایز M

86,000

ماهی راشگو منجمد

سایزL , XL

125,000

ماهی سارم صنعتی منجمد

سایزL , XL

34,000

ماهی سرخو منجمد

سایز L

86,000

ماهی سلطان ابراهیم منجمد

سایز L

35,000

ماهی سلطان ابراهیم منجمد

سایز M

31,000

ماهی سنگسر سایر انواع منجمد

سایز L , M

58,000

ماهی سنگسر طلایی منجمد

سایز L

81,000

ماهی شوریده داخلی منجمد

سایز XL

88,000

ماهی شوریده داخلی منجمد

سایز L

73,000

ماهی شوریده داخلی منجمد

سایز M

69,000

ماهی شیر با سرو دم منجمد

بالای 3000 گرم هرکیلو

117,000

ماهی شیر بی سرو دم منجمد

هرکیلو

128,000

ماهی طلال منجمد

سایز L

36,000

ماهی کوتر دم سبز منجمد

بالای 1000 گرم

62,000

ماهی کوتر دم سیاه منجمد

بالای 1000 گرم

59,000

ماهی کفشک منجمد

سایز XL

78,000

ماهی کفشک منجمد

سایز L

76,000

ماهی گیش معمولی منجمد

سایز L

48,000

ماهی گیش مقوایی منجمد

سایز L

58,000

ماهی میش منجمد

سایز x و سایز xl

64,000

میگوی دریایی با سر منجمد

سایز 60-51

114,000

میگوی دریایی با سر منجمد

سایز 50-41

136,000

میگوی دریایی با سر منجمد

سایز 40-31

171,000

ماهی هامور منجمد

سایز XL

78,000

ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده

بالای 300 گرم

65,000

ماهی آمور زنده

بالای 1200 گرم

56,000

ماهی پرورشی کپور زنده

بالای 1000 گرم

43,000

ماهی فیتوفاگ زنده

بالای 1000 گرم

32,000

ماهی بیگ هد زنده

بالای 2000 گرم

35,000

ماهی حسون

بالای 400 گرم

18,000

ماهی شهری

بالای 1000 گرم

71,000

ماهی کوتر دم سیا و دم سبز

زیره 1000 گرم

48,000

ماهی سکن با سر و دم منجمد

سایز L

79,000

ماهی شهری منجمد

سایز L

58,000

میگوی پرورشی مخلوط منجمد

سایز mix

81,000

ماهی گیش انواع

بالای 1000 گرم

44,000

ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده

بالای 500 گرم

65,000

ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده

بالای 300 گرم

61,000

ماهی پرستو

بین 500 تا 1500 گرم

86,000

ماهی قباد

بالای 1000 گرم

96,000

ماهی همام

بین 1000تا 3000 گرم

83,000

ماهی همام

بالای 3000 گرم

68,000

ماهی سلطان ابراهیم

بالای 250 گرم

34,000

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب

بین 700 تا 1000 گرم

69,000

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب

بالای 1000 گرم

71,000

ماهی زبان

هر کیلوگرم

59,000

میگوی منجمد پرورشی

سایز 51-60

98,000

میگوی منجمد پرورشی

سایز 61-70

88,000

ماهی کیلکا منجمد

هر کیلوگرم

11,500

ماهی سی بس منجمد

هر کیلوگرم

79,000

ماهی تیلاپیا پرورشی

هر کیلوگرم

34,000

ماهی اوزون برون صید شده پرورشی

هر کیلوگرم

144,000

ماهی اوزون برون زنده

بالای 3000 گرم

147,000

ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی

هر کیلوگرم

186,000

ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )

هر کیلوگرم

38,000

ماهی سی بریم پرورشی

هر کیلوگرم

76,000

ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه)

هر کیلوگرم

84,000

ماهی سرخو عینکی

بالای 1000 گرم

61,000

ماهی گالیت (خرک )

بالای 1000 گرم

56,000

ماهی حمام ( کبوتر )

بالای 1000 گرم

49,000

ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده

هر کیلوگرم

225,000

میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX)

هر کیلوگرم

86,000

ماهی ساردین جنوب

هر کیلوگرم

26,000

با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه