قیمت زعفران

قیمت زعفران در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه زعفران و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های زعفران فله و بسته بندی به تومان می باشد.

جستجو نوع زعفران... وزن قیمت (تومان)
زعفران سوپرنگین اتویی 1 کیلوگرم 11,000,000
زعفران سوپر نگین 1 کیلوگرم 10,000,000
زعفران نگین 1 کیلوگرم 9,550,000
زعفران شبه نگین 1 کیلوگرم 7,500,000
زعفران سرگل درجه یک 1 کیلوگرم 8,500,000
زعفران سرگل درجه دو 1 کیلوگرم 8,000,000
زعفران پوشال قلمدار 1 کیلوگرم 7,200,000
زعفران پوشال معمولی 1 کیلوگرم 6,800,000
زعفران پوشال - درجه یک 1 کیلوگرم 7,200,000
زعفران پوشال - درجه دو 1 کیلوگرم 6,800,000
زعفران پوشال - درجه سه 1 کیلوگرم 6,500,000
زعفران دسته ( دختر پیچ ) 1 کیلوگرم 6,200,000
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه یک 1 کیلوگرم 700,000
زعفران نگین نو 1 کیلوگرم 8,500,000
زعفران پرچم 1 کیلوگرم 150,000
زعفران سرگل معمولی 1 کیلوگرم -
زعفران پوشال قلم‌ دار 1 کیلوگرم -
زعفران پوشال ضعیف هرگرم -
زعفران پوشال قلمدار هرگرم -
زعفران شبه نگین هرگرم -
زعفران نگین هرگرم -
زعفران سوپر نگین تاپ هرگرم -
زعفران ریشه سفید هرگرم -
زعفران پوشال آلنج 7 کیلوگرم -
زعفران پوشال صادراتی 1 کیلوگرم -
زعفران پوشال آلنج صادراتی (شبه نگین) 4 کیلوگرم -
زعفران پوشال معمولی 1 کیلوگرم -
زعفران پوشال معمولی هر مثقال -
زعفران دسته ( دختر پیچ ) 1 کیلوگرم -
زعفران دسته ( دختر پیچ ) هرگرم -
زعفران دسته ( دختر پیچ ) هر مثقال -
زعفران سرگل آلنج 6 کیلوگرم -
زعفران سرگل آلنج صادراتی 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل صادراتی 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز صادراتی 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات هرگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات هر مثقال -
زعفران سرگل ممتاز قائنات کیفیت B 1 کیلوگرم -
زعفران سفیدی ( ریشه ) 1 کیلوگرم -
زعفران سفیدی ( ریشه درجه 2 ) 2 کیلوگرم -
زعفران نگین آلنج صادراتی (سوپر) 3 کیلوگرم -
زعفران نگین پوشال 1 کیلوگرم -
زعفران نگین پوشال هرگرم -
زعفران نگین پوشال هر مثقال -
زعفران نگین 1 کیلوگرم -
زعفران نگین اعلاء صادراتی 1 کیلوگرم -
زعفران نگین صادراتی هر مثقال -
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه یک 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه دو 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه سه 1 کیلوگرم -
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه دو 1 کیلوگرم -
قیمت زعفران - درجه یک یک مثقال 1 -
قیمت زعفران - درجه یک نیم مثقال -
قیمت زعفران - درجه یک چهار گرم -
قیمت زعفران - درجه یک 1 گرم -
زعفران نگین پوشال 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 کیلوگرم -
زعفران پوشال 1 کیلوگرم -

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی