قیمت زعفران - قیمت روز در فرصت امروز

قیمت زعفران

قیمت زعفران در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه زعفران و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های زعفران فله و بسته بندی به تومان می باشد.

جستجو نوع زعفران... وزن قیمت (تومان)
زعفران سوپرنگین اتویی 1 کیلوگرم 14,050,000
زعفران سوپر نگین 1 کیلوگرم 13,050,000
زعفران نگین 1 کیلوگرم 11,350,000
زعفران شبه نگین 1 کیلوگرم 10,350,000
زعفران سرگل درجه یک 1 کیلوگرم 10,450,000
زعفران سرگل درجه دو 1 کیلوگرم 9,950,000
زعفران پوشال قلمدار 1 کیلوگرم 9,850,000
زعفران پوشال معمولی 1 کیلوگرم 9,950,000
زعفران سرگل معمولی 1 کیلوگرم 13,120,000
زعفران پوشال قلم‌ دار 1 کیلوگرم 9,770,000
زعفران سرگل درجه یک 1 مثقال 48,500
زعفران پوشال معمولی هرگرم 8,850
زعفران پوشال ضعیف هرگرم 8,700
زعفران پوشال قلمدار هرگرم 9,100
زعفران شبه نگین هرگرم 9,500
زعفران نگین هرگرم 10,700
زعفران سوپر نگین هرگرم 12,000
زعفران سوپر نگین تاپ هرگرم 13,000
زعفران ریشه سفید هرگرم 750
زعفران پرشم هرگرم 120
زعفران پوشال آلنج 7 کیلوگرم -
زعفران پوشال صادراتی 1 کیلوگرم 10,500,000
زعفران پوشال آلنج صادراتی (شبه نگین) 4 کیلوگرم -
زعفران پوشال معمولی 1 کیلوگرم -
زعفران پوشال معمولی هر مثقال -
زعفران دسته ( دختر پیچ ) 1 کیلوگرم -
زعفران دسته ( دختر پیچ ) هرگرم -
زعفران دسته ( دختر پیچ ) هر مثقال -
زعفران سرگل آلنج 6 کیلوگرم -
زعفران سرگل آلنج صادراتی 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل صادراتی 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز صادراتی 1 کیلوگرم 14,000,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات هرگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات هر مثقال -
زعفران سرگل ممتاز قائنات کیفیت B 1 کیلوگرم -
زعفران سفیدی ( ریشه ) 1 کیلوگرم -
زعفران سفیدی ( ریشه درجه 2 ) 2 کیلوگرم -
زعفران نگین آلنج صادراتی (سوپر) 3 کیلوگرم -
زعفران نگین پوشال 1 کیلوگرم -
زعفران نگین پوشال هرگرم -
زعفران نگین پوشال هر مثقال -
زعفران نگین 1 کیلوگرم 13,000,000
زعفران نگین صادراتی هرگرم -
زعفران نگین صادراتی هر مثقال -
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه یک 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه دو 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه سه 1 کیلوگرم -
زعفران پوشال - درجه یک 1 کیلوگرم -
زعفران پوشال - درجه دو 1 کیلوگرم -
زعفران پوشال - درجه سه 1 کیلوگرم -
زعفران دسته ( دختر پیچ ) 1 کیلوگرم -
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه یک 1 کیلوگرم -
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه دو 1 کیلوگرم -
قیمت زعفران - درجه یک یک مثقال 1 -
قیمت زعفران - درجه یک نیم مثقال -
قیمت زعفران - درجه یک چهار گرم -
قیمت زعفران - درجه یک 1 گرم -
زعفران نگین پوشال 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 1 کیلوگرم -
زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 کیلوگرم -
زعفران پوشال 1 کیلوگرم -

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی