قیمت بلیط قطار

قیمت بلیط قطار در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از شرکت حمل و نقل ریلی رجا و مصوبه پاییز و زمستان 1396 اعلام شده است.
تمامی قیمت های اعلام شده بلیط قطار به ریال می باشد.شما همچنین برای دیدن اخبار معتبرترین آژانسها و تور استانبول می توانید به سایت سفر باتو مراجعه کنید.

استفاده از بخش قیمت بلیط قطار تنها با ذکر نام و لینک روزنامه فرصت امروز بلامانع است.

جستجو در مبدا...جستجو در مقصد...نوع قطارقیمتروزهای حرکت
تهرانمشهدپرديس (تندرو) 968,000 همه روزه
تهرانمشهدپرديس (تندرو) 968,000 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته كوير 680,000 همه روزه
تهرانمشهدصبا اتوبوسي 572,000 همه روزه
تهرانمشهدپرديس (تندرو) 968,000 همه روزه
تهرانمشهدلوكس چهار تخته توس 926,000 همه روزه
تهرانمشهدلوكس چهار تخته اكسپرس 962,000 همه روزه
تهرانمشهددرجه يك شش تخته كوثر 705,500 همه روزه
تهرانمشهدغزال ريل سير 843,000 همه روزه
تهرانمشهدپرستو 875,000 همه روزه
تهرانمشهدصبا اتوبوسي دو طبقه 572,000 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته كوير 680,000 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته لوكس مهتاب 740,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره ويژه فدك 2,054,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره بيزنس فدك 1,454,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره اكونومي فدك 1,355,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره فدك با عصرانه 1,200,000 همه روزه
تهرانمشهددرجه يك چهار تخته سروش 1,049,000 همه روزه
تهرانمشهدزندگي با شام ويژه 1,796,000 همه روزه
تهرانمشهدزندگي با شام 1,580,000 همه روزه
تهرانمشهدزندگي با عصرانه 1,337,000 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته پلور سبز 1,011,500 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته لوكس سپهر 1,124,000 همه روزه
تهرانمشهدپرستو 8,755,000 همه روزه
تهرانمشهدنور 919,000 همه روزه
تهرانمشهدنور(vip) 117,000 همه روزه
تهرانمشهدغزال بنياد 1,036,000 همه روزه
تهرانمشهدغزال بنياد(vip) 1,224,500 همه روزه
تهرانمشهدلوكس چهار نفري غدير 944,000 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته سيمرغ 962,000 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته سبز 962,000 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته سبز ويژه 1,371,500 همه روزه
تهرانسمناناتوبوسي(صبا) 85,000 همه روزه
سمنانمشهدپرديس سالني 585,000 همه روزه
تهرانطبسلوكس شش تخته پارسي 740,000 يكروز در ميان
تهرانطبسچهار تخته پلور سبز 1,035,500 يكروز در ميان
تهرانخوافلوكس شش تخته پارسي 601,000 يكروز در ميان
آزادورمشهداتوبوسي صبا 151,000 همه روزه
طبسمشهدلوكس چهار نفري سفير 2,865,000 يكروز در ميان
طبسمشهدكوپه اي مبله سفير 221,500 يكروز در ميان
طبسمشهداتوبوسي درجه يك سفير 178,000 يكروز در ميان
اصفهانمشهدچهار تخته غزال 1,141,000 همه روزه
اصفهانمشهدنور 1,261,000 همه روزه
اصفهانمشهدنور 1,261,000 همه روزه
اصفهانمشهدلوكس چهار نفري غدير 1,435,000 همه روزه
شيرازمشهدچهار تخته پلور سبز 1,171,500 يكروز در ميان
تبريزمشهدلوكس چهار تخته توس 1,291,000 همه روزه
تبريزمشهدلوكس چهار تخته اكسپرس 1,369,000 همه روزه
تبريزمشهدچهار تخته خليج فارس 1,117,000 همه روزه
تبريزمشهدشش تخته ميلاد 949,000 همه روزه
اهوازمشهدشش تخته لوكس مهتاب 930,000 يكروز در ميان
اهوازمشهدشش تخته پارسي 1,160,500 يكروز در ميان
اهوازمشهدچهار تخته پلور سبز 1,501,500 يكروز در ميان
زنجانمشهدپنج ستاره بيزنس فدك 1,823,500 يكروز در ميان
زنجانمشهدپنج ستاره اكونومي فدك 1,720,000 يكروز در ميان
زنجانمشهدچهارتخته اكسپرس 986,000 همه روزه
زنجانمشهدغزال بنياد 1,387,500 يكروز در ميان
قزوينمشهدپنج ستاره بيزنس فدك 1,639,000 يكروز در ميان
قزوينمشهدپنج ستاره اكونومي فدك 1,537,500 يكروز در ميان
قزوينمشهددرجه يك شش تخته ميلاد 776,000 يكروز در ميان
قزوينمشهددرجه يك چهار تخته خليج فارس 819,500 يكروز در ميان
قزوينمشهدغزال بنياد 123,800 يكروز در ميان
كرجمشهدشش تخته پارسي 717,500 همه روزه
كرجمشهدچهار تخته پلور سبز 957,500 همه روزه
كرجمشهدنور 1,146,500 يكروز در ميان
كرجمشهدپنج ستاره ويژه فدك 2,125,000 يكروز در ميان
كرجمشهدپنج ستاره بيزنس فذك 1,516,000 يكروز در ميان
كرجمشهدپنج ستاره اكونومي فدك 1,416,000 يكروز در ميان
كرجمشهدپنج ستاره فدك با عصرانه 1,258,000 يكروز در ميان
كاشانمشهدچهار تخته پلور سبز 940,500 يكروز در ميان
قممشهدلوكس شش تخته پارسي 812,000 همه روزه
قممشهدشش نفره 777,500 همه روزه
قممشهدپنج ستاره ويژه فدك 2,337,000 همه روزه
قممشهدپنج ستاره بيزنس فدك 1,700,500 همه روزه
قممشهدپنج ستاره اكونومي فدك 15,985,000 همه روزه
قممشهدپنج ستاره فدك با عصرانه 1,432,000 همه روزه
قممشهدسروش 1,152,500 همه روزه
قممشهدچهار تخته اكسپرس 950,000 همه روزه
ملاير-اراكمشهدسروش 1,410,500 همه روزه
ملاير-اراكمشهدچهار تخته پلور سبز 1,377,500 همه روزه
يزدمشهدغزال ريل سير 1,034,000 یکروز در میان
كرمانمشهدلوكس شش نفري 728,000 همه روزه
كرمانمشهدغزال بنياد 1,157,000 همه روزه
بندرعباسمشهدغزال ريل سير 1,306,000 همه روزه
بندرعباسمشهددرجه يك خواب-تهويه دار 1,188,500 همه روزه
ساريمشهدشش تخته پارسي 771,500 یکروز در میان
ساريمشهدچهار تخته پلور سبز 1,011,500 یکروز در میان
همدانمشهدچهار تخته پلور سبز 1,191,500 چهار روز در ميان
همدانمشهدشش تخته پارسي 783,500 چهار روز در ميان
تهراناهوازمعمولي صندلي 275,000 همه روزه
تهراناهوازدو اتوبوسي 220,000 همه روزه
تهراناهوازشش تخته لوکس مهتاب 656,000 همه روزه
تهراناهوازچهار تخته نگين 813,000 همه روزه
تهرانخرمشهرشش تخته لوکس مهتاب 740,000 همه روزه
تهرانانديمشكشش تخته لوكس مهتاب 553,500 یکروز در میان
تهرانتبريزشش نفره 372,500 همه روزه
تهرانتبريزدرجه يك سهند 516,000 همه روزه
تهرانتبريزچهار تخته خليج فارس 462,500 همه روزه
تهرانتبريزشش تخته ميلاد 432,500 همه روزه
تهرانتبريزچهار تخته لوكس البرز 513,500 همه روزه
تهرانمراغهدرجه يك شش تخته 296,500 يكروز در ميان
تهرانمراغهچهار تخته خليج فارس 445,500 همه روزه
تهرانمراغهشش تخته زاگرس 267,000 همه روزه
تهرانزنجانارم 195,500 همه روزه
تهرانميانهاتوبوسي نگين 231,000 همه روزه
تهرانميانهاتوبوسي نگين 231,000 همه روزه
تهرانميانهمعمولي صندلي 178,000 همه روزه
تهراناصفهانچهارتخته خليج فارس 454,500 یکروز در میان
تهرانشيرازچهارتخته پلور سبز 901,000 همه روزه
تهرانشيرازنور 889,000 همه روزه
تهرانشيرازپنج ستاره ويژه فدك 2,054,000 یکروز در میان
تهرانشيرازپنج ستاره بيزنس فدك 1,454,000 یکروز در میان
تهرانشيرازپنج ستاره اكونومي فدك 1,355,000 یکروز در میان
تهرانشيرازپنج ستاره فدك با عصرانه 1,200,000 یکروز در میان
تهرانيزدپرديس تندرو 459,500 همه روزه
تهرانيزدپرديس تندرو 459,500 همه روزه
تهرانیزدلوکس ۴نفری غدیر 764,500 همه روزه
تهرانيزداتوبوسي نگين 350,000 همه روزه
تهرانيزدشش تخته مهتاب 381,500 همه روزه
تهرانكرمانغزال بنياد 1,086,500 يكروز در ميان
تهرانكرمانلوكس شش نفري 584,000 همه روزه
تهرانزاهدانلوكس شش نفري 735,000 همه روزه
تهرانزاهدانچهار تخته البرز 1,179,000 همه روزه
تهرانزاهدانلوکس ۶ نفری 843,000 همه روزه
تهرانبندرعباسغزال بنياد 1,038,500 همه روزه
تهرانبندرعباسغزال بنياد(vip) 1,177,500 همه روزه
تهرانبندرعباسلوكس شش نفري 674,000 همه روزه
تهرانبندرعباسچهار تخته البرز 1,069,000 یکروز در میان
تهرانبندرعباسچهار تخته مهر البرز 1,069,000 یکروز در میان
اصفهانزاهدانلوكس چهار تخته البرز 971,000 یکروز در میان
اصفهانبندرعباسچهار تخته البرز 862,000 یکروز در میان
تهرانساريمعمولي صندلي 143,000 همه روزه
تهرانسارياتوبوسي 114,000 همه روزه
تهرانگرگانلوكس چهار نفري البرز 451,000 يكروز در ميان
تهرانگرگانلوكس شش تخته پارسي 335,500 يكروز در ميان
تهرانگرگانلوكس چهار نفري البرز 451,000 همه روزه
تهرانگرگانلوكس شش تخته پارسي 335,500 همه روزه
تهرانفيروزكوهدرجه ۲ اتوبوسي 35,000 همه روزه
مشهدتهرانصبا(اتوبوسي دو طبقه) 572,000 همه روزه
مشهدتهرانپرديس (تندرو) 968,000 همه روزه
مشهدتهرانپرديس (تندرو) 968,000 همه روزه
مشهدتهرانپرستو 875,000 همه روزه
مشهدتهرانپرديس (تندرو) 968,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته لوكس مهتاب 740,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته كوير 680,000 همه روزه
مشهدتهراندرجه يك چهار تخته سروش 1,049,000 همه روزه
مشهدتهراندرجه يك شش تخته كوثر 705,500 همه روزه
مشهدتهرانغزال ريل سير 843,000 همه روزه
مشهدتهرانپرستو 875,000 همه روزه
مشهدتهرانلوكس چهار نفري غدير 944,000 همه روزه
مشهدتهرانغزال بنياد 1,036,000 همه روزه
مشهدتهرانغزال بنياد(vip) 1,224,500 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره ويژه فدك 2,054,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره بيزنس فدك 1,454,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره اكونومي فدك 1,355,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره فدك با عصرانه 1,200,000 همه روزه
مشهدتهراننور 919,000 همه روزه
مشهدتهراننور(vip) 117,000 همه روزه
مشهدتهرانزندگي با شام ويژه 1,796,000 همه روزه
مشهدتهرانزندگي با شام 1,580,000 همه روزه
مشهدتهرانزندگي با عصرانه 1,337,000 همه روزه
مشهدتهرانلوكس چهار تخته توس 926,000 همه روزه
مشهدتهرانلوكس چهار تخته اكسپرس 962,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته كوير 680,000 همه روزه
مشهدتهرانچهارتخته سيمرغ 962,000 همه روزه
مشهدتهرانچهارتخته سبز 962,000 همه روزه
مشهدتهرانچهارتخته سبز ويژه 1,371,500 همه روزه
سمنانتهراناتوبوسي(صبا) 85,000 همه روزه
مشهدسمنانپرديس سالني 585,000 همه روزه
طبستهرانلوكس شش تخته پارسي 740,000 يكروز در ميان
طبستهرانچهار تخته پلور سبز 1,035,500 يكروز در ميان
خوافتهرانلوكس شش تخته پارسي 601,000 يكروز در ميان
مشهدآزادوراتوبوسي صبا 151,000 همه روزه
مشهدطبسلوكس چهار نفري سفير 2,865,000 يكروز در ميان
مشهدطبسكوپه اي مبله سفير 221,500 يكروز در ميان
مشهدطبساتوبوسي درجه يك سفير 178,000 يكروز در ميان
مشهداصفهانچهار تخته غزال 1,141,000 همه روزه
مشهداصفهاننور 1,261,000 همه روزه
مشهداصفهاننور 1,261,000 همه روزه
مشهداصفهانلوكس چهار نفري غدير 1,435,000 همه روزه
مشهدشيرازچهار تخته پلور سبز 1,171,500 يكروز در ميان
مشهدتبريزلوكس چهار تخته توس 1,291,000 همه روزه
مشهدتبريزلوكس چهار تخته اكسپرس 1,369,000 همه روزه
مشهدتبريزچهار تخته خليج فارس 1,117,000 همه روزه
مشهدتبريزشش تخته ميلاد 949,000 همه روزه
مشهداهوازشش تخته پارسي 1,160,500 يكروز در ميان
مشهداهوازچهار تخته پلور سبز 1,501,500 يكروز در ميان
مشهداهوازشش تخته لوكس مهتاب 930,000 يكروز در ميان
مشهدزنجانپنج ستاره بيزنس فدك 1,823,500 يكروز در ميان
مشهدزنجانپنج ستاره اكونومي فدك 1,720,000 يكروز در ميان
مشهدزنجانچهارتخته اكسپرس 986,000 همه روزه
مشهدزنجانغزال بنياد 1,387,500 يكروز در ميان
مشهدقزوينپنج ستاره بيزنس فدك 1,639,000 همه روزه
مشهدقزوينپنج ستاره اكونومي فدك 1,537,500 همه روزه
مشهدقزويندرجه يك شش تخته ميلاد 776,000 يكروز در ميان
مشهدقزويندرجه يك چهار تخته خليج فارس 819,500 يكروز در ميان
مشهدقزوينغزال بنياد 123,800 يكروز در ميان
مشهدكرجپنج ستاره ويژه فدك 2,125,000 يكروز در ميان
مشهدكرجپنج ستاره بيزنس فذك 1,516,000 يكروز در ميان
مشهدكرجپنج ستاره اكونومي فدك 1,416,000 يكروز در ميان
مشهدكرجپنج ستاره فدك با عصرانه 1,258,000 يكروز در ميان
مشهدكرجنور 1,146,500 يكروز در ميان
مشهدكرجشش تخته پارسي 717,500 همه روزه
مشهدكرجچهار تخته پلور سبز 957,500 همه روزه
مشهدكاشانچهار تخته پلور سبز 940,500 يكروز در ميان
مشهدقملوكس شش تخته پارسي 812,000 همه روزه
مشهدقمشش نفره 777,500 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره ويژه فدك 2,337,000 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره بيزنس فدك 1,700,500 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره اكونومي فدك 15,985,000 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره فدك با عصرانه 1,432,000 همه روزه
مشهدقمسروش 1,152,500 همه روزه
مشهدقمچهار تخته اكسپرس 950,000 همه روزه
مشهدملاير-اراكسروش 1,410,500 همه روزه
مشهدملاير-اراكچهار تخته پلور سبز 1,377,500 همه روزه
مشهديزدغزال ريل سير 1,034,000 یکروز در میان
مشهدكرمانلوكس شش نفري 728,000 همه روزه
مشهدكرمانغزال بنياد 1,157,000 همه روزه
مشهدبندرعباسغزال ريل سير 1,306,000 همه روزه
مشهدبندرعباسدرجه يك خواب-تهويه دار 1,188,500 همه روزه
مشهدساريشش تخته پارسي 771,500 یکروز در میان
مشهدساريچهار تخته پلور سبز 1,011,500 یکروز در میان
مشهدهمدانچهار تخته پلور سبز 1,191,500 چهار روز در ميان
مشهدهمدانشش تخته پارسي 783,500 چهار روز در ميان
اهوازتهرانمعمولي صندلي 275,000 همه روزه
اهوازتهراندو اتوبوسي 220,000 همه روزه
اهوازتهرانشش تخته لوکس مهتاب 656,000 همه روزه
اهوازتهرانچهار تخته نگين 813,000 همه روزه
خرمشهرتهرانشش تخته لوکس مهتاب 740,000 همه روزه
انديمشكتهرانشش تخته لوكس مهتاب 553,500 یکروز در میان
تبريزتهرانچهار تخته خليج فارس 462,500 همه روزه
تبريزتهرانشش تخته ميلاد 432,500 همه روزه
تبريزتهرانچهار تخته لوكس البرز 513,500 همه روزه
تبريزتهرانشش نفره 372,500 همه روزه
تبريزتهراندرجه يك سهند 516,000 همه روزه
مراغهتهرانچهار تخته خليج فارس 445,500 همه روزه
مراغهتهرانشش تخته زاگرس 267,000 همه روزه
مراغهتهراندرجه يك شش تخته 296,500 يكروز در ميان
زنجانتهرانارم 195,500 همه روزه
ميانهتهراناتوبوسي نگين 231,000 همه روزه
ميانهتهراناتوبوسي نگين 231,000 همه روزه
ميانهتهرانمعمولي صندلي 178,000 همه روزه
اصفهانتهرانچهارتخته خليج فارس 454,500 یکروز در میان
شيرازتهرانچهارتخته پلور سبز 901,000 همه روزه
شيرازتهراننور 889,000 همه روزه
شيرازتهرانپنج ستاره ويژه فدك 2,054,000 یکروز در میان
شيرازتهرانپنج ستاره بيزنس فدك 1,454,000 یکروز در میان
شيرازتهرانپنج ستاره اكونومي فدك 1,355,000 یکروز در میان
شيرازتهرانپنج ستاره فدك با عصرانه 1,200,000 یکروز در میان
يزدتهرانپرديس تندرو 459,500 همه روزه
يزدتهرانپرديس تندرو 459,500 همه روزه
یزدتهرانلوکس ۴نفری غدیر 764,500 همه روزه
یزدتهراناتوبوسي نگين 350,000 همه روزه
يزدتهرانشش تخته مهتاب 381,500 همه روزه
كرمانتهرانلوكس شش نفري 584,000 همه روزه
كرمانتهرانغزال بنياد 1,086,500 یکروز در میان
زاهدانتهرانلوكس شش نفري 735,000 همه روزه
زاهدانتهرانچهار تخته البرز 1,179,000 همه روزه
زاهدانتهرانلوکس ۶ نفری 843,000 همه روزه
بندرعباستهرانغزال بنياد 1,038,500 همه روزه
بندرعباستهرانغزال بنياد(vip) 1,177,500 همه روزه
بندرعباستهرانلوكس شش نفري 674,000 همه روزه
بندرعباستهرانچهار تخته البرز 1,069,000 یکروز در میان
بندرعباستهرانچهار تخته مهر البرز 1,069,000 یکروز در میان
زاهداناصفهانلوكس چهار تخته البرز 971,000 یکروز در میان
بندرعباساصفهانچهار تخته البرز 862,000 یکروز در میان
ساريتهرانمعمولي صندلي 143,000 همه روزه
ساريتهراناتوبوسي 114,000 همه روزه
گرگانتهرانلوكس چهار نفري البرز 451,000 یکروز در میان
گرگانتهرانلوكس شش تخته پارسي 335,500 یکروز در میان
گرگانتهرانلوكس چهار نفري البرز 451,000 همه روزه
گرگانتهرانلوكس شش تخته پارسي 335,500 همه روزه
فيروزكوهتهراندرجه ۲ اتوبوسي 35,000 همه روزه
تهرانمشهدحمل خودرو 1,494,000
تهرانتبریزحمل خودرو 1,077,500
تهرانشیرازحمل خودرو 1,494,000
اصفهانبندر عباسحمل خودرو 1,344,000
شیرازمشهدحمل خودرو 2,205,000
یزدمشهدحمل خودرو 1,094,000
تهرانزاهدانحمل خودرو 1,955,000
تهراناهوازحمل خودرو 1,527,500
تهرانبندرعباسحمل خودرو 2,344,000
بندرعباسمشهدحمل خودرو 2,155,000
تبریزمشهدحمل خودرو 2,255,000
اهوازمشهدحمل خودرو 2,355,000
تهرانیزدحمل خودرو 916,500
کرمانمشهدحمل خودرو 1,094,000
تهرانکرمانحمل خودرو 1,544,000


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی