قیمت بلیط قطار

قیمت بلیط قطار در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از شرکت حمل و نقل ریلی رجا و مصوبه تابستان 1396 اعلام شده است.
تمامی قیمت های اعلام شده بلیط قطار به ریال می باشد.

استفاده از بخش قیمت بلیط قطار تنها با ذکر نام و لینک روزنامه فرصت امروز بلامانع است.

جستجو در مبدا...جستجو در مقصد...نوع قطارقیمتروزهای حرکت
تهرانمشهدپردیس (تندرو) 968,000 همه روزه
تهرانمشهدپردیس (تندرو) 968,000 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته کویر 680,000 همه روزه
تهرانمشهدصبا اتوبوسی 572,000 همه روزه
تهرانمشهدپردیس (تندرو) 968,000 همه روزه
تهرانمشهدلوکس چهار تخته توس 926,000 همه روزه
تهرانمشهدلوکس چهار تخته اکسپرس 962,000 همه روزه
تهرانمشهددرجه یک شش تخته کوثر 705,500 همه روزه
تهرانمشهدغزال ریل سیر 843,000 همه روزه
تهرانمشهدپرستو 875,000 همه روزه
تهرانمشهدصبا اتوبوسی دو طبقه 572,000 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته کویر 680,000 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته لوکس مهتاب 740,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره ویژه فدک 2,054,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره بیزنس فدک 1,454,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره اکونومی فدک 1,355,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره فدک با عصرانه 1,200,000 همه روزه
تهرانمشهددرجه یک چهار تخته سروش 1,049,000 همه روزه
تهرانمشهدزندگی با شام ویژه 1,796,000 همه روزه
تهرانمشهدزندگی با شام 1,580,000 همه روزه
تهرانمشهدزندگی با عصرانه 1,337,000 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته پلور سبز 1,011,500 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته لوکس سپهر 1,124,000 همه روزه
تهرانمشهدپرستو 8,755,000 همه روزه
تهرانمشهدنور 919,000 همه روزه
تهرانمشهدنور(vip) 117,000 همه روزه
تهرانمشهدغزال بنیاد 1,036,000 همه روزه
تهرانمشهدغزال بنیاد(vip) 1,224,500 همه روزه
تهرانمشهدلوکس چهار نفری غدیر 944,000 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته سیمرغ 962,000 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته سبز 962,000 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته سبز ویژه 1,371,500 همه روزه
تهرانسمناناتوبوسی(صبا) 85,000 همه روزه
سمنانمشهد پردیس سالنی 585,000 همه روزه
تهرانطبسلوکس شش تخته پارسی 740,000 یکروز در میان
تهرانطبسچهار تخته پلور سبز 1,035,500 یکروز در میان
تهرانخوافلوکس شش تخته پارسی 601,000 یکروز در میان
آزادورمشهداتوبوسی صبا 151,000 همه روزه
طبسمشهدلوکس چهار نفری سفیر 2,865,000 یکروز در میان
طبسمشهدکوپه ای مبله سفیر 221,500 یکروز در میان
طبسمشهداتوبوسی درجه یک سفیر 178,000 یکروز در میان
اصفهانمشهدچهار تخته غزال 1,141,000 همه روزه
اصفهانمشهدنور 1,261,000 همه روزه
اصفهانمشهدنور 1,261,000 همه روزه
اصفهانمشهدلوکس چهار نفری غدیر 1,435,000 همه روزه
شیرازمشهدچهار تخته پلور سبز 1,171,500 یکروز در میان
تبریزمشهدلوکس چهار تخته توس 1,291,000 همه روزه
تبریزمشهدلوکس چهار تخته اکسپرس 1,369,000 همه روزه
تبریزمشهدچهار تخته خلیج فارس 1,117,000 همه روزه
تبریزمشهدشش تخته میلاد 949,000 همه روزه
اهوازمشهدشش تخته لوکس مهتاب 930,000 یکروز در میان
اهوازمشهدشش تخته پارسی 1,160,500 یکروز در میان
اهوازمشهدچهار تخته پلور سبز 1,501,500 یکروز در میان
زنجانمشهدپنج ستاره بیزنس فدک 1,823,500 یکروز در میان
زنجانمشهدپنج ستاره اکونومی فدک 1,720,000 یکروز در میان
زنجانمشهدچهارتخته اکسپرس 986,000 همه روزه
زنجانمشهدغزال بنیاد 1,387,500 یکروز در میان
قزوینمشهدپنج ستاره بیزنس فدک 1,639,000 یکروز در میان
قزوینمشهدپنج ستاره اکونومی فدک 1,537,500 یکروز در میان
قزوینمشهددرجه یک شش تخته میلاد 776,000 یکروز در میان
قزوینمشهددرجه یک چهار تخته خلیج فارس 819,500 یکروز در میان
قزوینمشهدغزال بنیاد 123,800 یکروز در میان
کرجمشهدشش تخته پارسی 717,500 همه روزه
کرجمشهدچهار تخته پلور سبز 957,500 همه روزه
کرجمشهدنور 1,146,500 یکروز در میان
کرجمشهدپنج ستاره ویژه فدک 2,125,000 یکروز در میان
کرجمشهدپنج ستاره بیزنس فذک 1,516,000 یکروز در میان
کرجمشهدپنج ستاره اکونومی فدک 1,416,000 یکروز در میان
کرجمشهدپنج ستاره فدک با عصرانه 1,258,000 یکروز در میان
کاشانمشهدچهار تخته پلور سبز 940,500 یکروز در میان
قممشهدلوکس شش تخته پارسی 812,000 همه روزه
قممشهدشش نفره 777,500 همه روزه
قممشهدپنج ستاره ویژه فدک 2,337,000 همه روزه
قممشهدپنج ستاره بیزنس فدک 1,700,500 همه روزه
قممشهدپنج ستاره اکونومی فدک 15,985,000 همه روزه
قممشهدپنج ستاره فدک با عصرانه 1,432,000 همه روزه
قممشهدسروش 1,152,500 همه روزه
قممشهدچهار تخته اکسپرس 950,000 همه روزه
ملایر-اراکمشهدسروش 1,410,500 همه روزه
ملایر-اراکمشهدچهار تخته پلور سبز 1,377,500 همه روزه
یزدمشهدغزال ریل سیر 1,034,000 یکروز در میان
کرمانمشهدلوکس شش نفری 728,000 همه روزه
کرمانمشهدغزال بنیاد 1,157,000 همه روزه
بندرعباسمشهدغزال ریل سیر 1,306,000 همه روزه
بندرعباسمشهددرجه یک خواب-تهویه دار 1,188,500 همه روزه
ساریمشهد شش تخته پارسی 771,500 یکروز در میان
ساریمشهد چهار تخته پلور سبز 1,011,500 یکروز در میان
همدانمشهدچهار تخته پلور سبز 1,191,500 چهار روز در میان
همدانمشهدشش تخته پارسی 783,500 چهار روز در میان
تهراناهوازمعمولی صندلی 275,000 همه روزه
تهراناهوازدو اتوبوسی 220,000 همه روزه
تهراناهوازشش تخته لوکس مهتاب 656,000 همه روزه
تهراناهوازچهار تخته نگین 813,000 همه روزه
تهرانخرمشهرشش تخته لوکس مهتاب 740,000 همه روزه
تهراناندیمشکشش تخته لوکس مهتاب 553,500 یکروز در میان
تهرانتبریزشش نفره 372,500 همه روزه
تهرانتبریزدرجه یک سهند 516,000 همه روزه
تهرانتبریزچهار تخته خلیج فارس 462,500 همه روزه
تهرانتبریزشش تخته میلاد 432,500 همه روزه
تهرانتبریزچهار تخته لوکس البرز 513,500 همه روزه
تهرانمراغهدرجه یک شش تخته 296,500 یکروز در میان
تهرانمراغهچهار تخته خلیج فارس 445,500 همه روزه
تهرانمراغهشش تخته زاگرس 267,000 همه روزه
تهرانزنجانارم 195,500 همه روزه
تهرانمیانهاتوبوسی نگین 231,000 همه روزه
تهرانمیانهاتوبوسی نگین 231,000 همه روزه
تهرانمیانهمعمولی صندلی 178,000 همه روزه
تهراناصفهانچهارتخته خلیج فارس 454,500 یکروز در میان
تهرانشیرازچهارتخته پلور سبز 901,000 همه روزه
تهرانشیرازنور 889,000 همه روزه
تهرانشیرازپنج ستاره ویژه فدک 2,054,000 یکروز در میان
تهرانشیرازپنج ستاره بیزنس فدک 1,454,000 یکروز در میان
تهرانشیرازپنج ستاره اکونومی فدک 1,355,000 یکروز در میان
تهرانشیرازپنج ستاره فدک با عصرانه 1,200,000 یکروز در میان
تهرانیزدپردیس تندرو 459,500 همه روزه
تهرانیزدپردیس تندرو 459,500 همه روزه
تهرانیزدلوکس ۴نفری غدیر 764,500 همه روزه
تهرانیزداتوبوسی نگین 350,000 همه روزه
تهرانیزدشش تخته مهتاب 381,500 همه روزه
تهرانکرمانغزال بنیاد 1,086,500 یکروز در میان
تهرانکرمان لوکس شش نفری 584,000 همه روزه
تهرانزاهدانلوکس شش نفری 735,000 همه روزه
تهرانزاهدانچهار تخته البرز 1,179,000 همه روزه
تهرانزاهدانلوکس ۶ نفری 843,000 همه روزه
تهرانبندرعباسغزال بنیاد 1,038,500 همه روزه
تهرانبندرعباسغزال بنیاد(vip) 1,177,500 همه روزه
تهرانبندرعباسلوکس شش نفری 674,000 همه روزه
تهرانبندرعباسچهار تخته البرز 1,069,000 یکروز در میان
تهرانبندرعباسچهار تخته مهر البرز 1,069,000 یکروز در میان
اصفهانزاهدانلوکس چهار تخته البرز 971,000 یکروز در میان
اصفهانبندرعباسچهار تخته البرز 862,000 یکروز در میان
تهرانساری معمولی صندلی 143,000 همه روزه
تهرانساری اتوبوسی 114,000 همه روزه
تهرانگرگانلوکس چهار نفری البرز 451,000 یکروز در میان
تهرانگرگانلوکس شش تخته پارسی 335,500 یکروز در میان
تهرانگرگانلوکس چهار نفری البرز 451,000 همه روزه
تهرانگرگانلوکس شش تخته پارسی 335,500 همه روزه
تهرانفیروزکوهدرجه ۲ اتوبوسی 35,000 همه روزه
مشهدتهرانصبا(اتوبوسی دو طبقه) 572,000 همه روزه
مشهدتهرانپردیس (تندرو) 968,000 همه روزه
مشهدتهرانپردیس (تندرو) 968,000 همه روزه
مشهدتهرانپرستو 875,000 همه روزه
مشهدتهرانپردیس (تندرو) 968,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته لوکس مهتاب 740,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته کویر 680,000 همه روزه
مشهدتهراندرجه یک چهار تخته سروش 1,049,000 همه روزه
مشهدتهراندرجه یک شش تخته کوثر 705,500 همه روزه
مشهدتهرانغزال ریل سیر 843,000 همه روزه
مشهدتهرانپرستو 875,000 همه روزه
مشهدتهرانلوکس چهار نفری غدیر 944,000 همه روزه
مشهدتهرانغزال بنیاد 1,036,000 همه روزه
مشهدتهرانغزال بنیاد(vip) 1,224,500 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره ویژه فدک 2,054,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره بیزنس فدک 1,454,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره اکونومی فدک 1,355,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره فدک با عصرانه 1,200,000 همه روزه
مشهدتهراننور 919,000 همه روزه
مشهدتهراننور(vip) 117,000 همه روزه
مشهدتهرانزندگی با شام ویژه 1,796,000 همه روزه
مشهدتهرانزندگی با شام 1,580,000 همه روزه
مشهدتهرانزندگی با عصرانه 1,337,000 همه روزه
مشهدتهرانلوکس چهار تخته توس 926,000 همه روزه
مشهدتهرانلوکس چهار تخته اکسپرس 962,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته کویر 680,000 همه روزه
مشهدتهرانچهارتخته سیمرغ 962,000 همه روزه
مشهدتهرانچهارتخته سبز 962,000 همه روزه
مشهدتهرانچهارتخته سبز ویژه 1,371,500 همه روزه
سمنانتهراناتوبوسی(صبا) 85,000 همه روزه
مشهدسمنانپردیس سالنی 585,000 همه روزه
طبستهرانلوکس شش تخته پارسی 740,000 یکروز در میان
طبستهرانچهار تخته پلور سبز 1,035,500 یکروز در میان
خوافتهرانلوکس شش تخته پارسی 601,000 یکروز در میان
مشهدآزادوراتوبوسی صبا 151,000 همه روزه
مشهدطبسلوکس چهار نفری سفیر 2,865,000 یکروز در میان
مشهدطبسکوپه ای مبله سفیر 221,500 یکروز در میان
مشهدطبساتوبوسی درجه یک سفیر 178,000 یکروز در میان
مشهداصفهانچهار تخته غزال 1,141,000 همه روزه
مشهداصفهاننور 1,261,000 همه روزه
مشهداصفهاننور 1,261,000 همه روزه
مشهداصفهانلوکس چهار نفری غدیر 1,435,000 همه روزه
مشهدشیرازچهار تخته پلور سبز 1,171,500 یکروز در میان
مشهدتبریزلوکس چهار تخته توس 1,291,000 همه روزه
مشهدتبریزلوکس چهار تخته اکسپرس 1,369,000 همه روزه
مشهدتبریزچهار تخته خلیج فارس 1,117,000 همه روزه
مشهدتبریزشش تخته میلاد 949,000 همه روزه
مشهداهوازشش تخته پارسی 1,160,500 یکروز در میان
مشهداهوازچهار تخته پلور سبز 1,501,500 یکروز در میان
مشهداهوازشش تخته لوکس مهتاب 930,000 یکروز در میان
مشهدزنجانپنج ستاره بیزنس فدک 1,823,500 یکروز در میان
مشهدزنجانپنج ستاره اکونومی فدک 1,720,000 یکروز در میان
مشهدزنجانچهارتخته اکسپرس 986,000 همه روزه
مشهدزنجانغزال بنیاد 1,387,500 یکروز در میان
مشهدقزوینپنج ستاره بیزنس فدک 1,639,000 همه روزه
مشهدقزوینپنج ستاره اکونومی فدک 1,537,500 همه روزه
مشهدقزویندرجه یک شش تخته میلاد 776,000 یکروز در میان
مشهدقزویندرجه یک چهار تخته خلیج فارس 819,500 یکروز در میان
مشهدقزوینغزال بنیاد 123,800 یکروز در میان
مشهدکرجپنج ستاره ویژه فدک 2,125,000 یکروز در میان
مشهدکرجپنج ستاره بیزنس فذک 1,516,000 یکروز در میان
مشهدکرجپنج ستاره اکونومی فدک 1,416,000 یکروز در میان
مشهدکرجپنج ستاره فدک با عصرانه 1,258,000 یکروز در میان
مشهدکرجنور 1,146,500 یکروز در میان
مشهدکرجشش تخته پارسی 717,500 همه روزه
مشهدکرجچهار تخته پلور سبز 957,500 همه روزه
مشهدکاشانچهار تخته پلور سبز 940,500 یکروز در میان
مشهدقملوکس شش تخته پارسی 812,000 همه روزه
مشهدقمشش نفره 777,500 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره ویژه فدک 2,337,000 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره بیزنس فدک 1,700,500 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره اکونومی فدک 15,985,000 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره فدک با عصرانه 1,432,000 همه روزه
مشهدقمسروش 1,152,500 همه روزه
مشهدقمچهار تخته اکسپرس 950,000 همه روزه
مشهدملایر-اراکسروش 1,410,500 همه روزه
مشهدملایر-اراکچهار تخته پلور سبز 1,377,500 همه روزه
مشهدیزدغزال ریل سیر 1,034,000 یکروز در میان
مشهدکرمانلوکس شش نفری 728,000 همه روزه
مشهدکرمانغزال بنیاد 1,157,000 همه روزه
مشهدبندرعباسغزال ریل سیر 1,306,000 همه روزه
مشهدبندرعباسدرجه یک خواب-تهویه دار 1,188,500 همه روزه
مشهدساریشش تخته پارسی 771,500 یکروز در میان
مشهدساریچهار تخته پلور سبز 1,011,500 یکروز در میان
مشهدهمدانچهار تخته پلور سبز 1,191,500 چهار روز در میان
مشهدهمدانشش تخته پارسی 783,500 چهار روز در میان
اهوازتهرانمعمولی صندلی 275,000 همه روزه
اهوازتهراندو اتوبوسی 220,000 همه روزه
اهوازتهرانشش تخته لوکس مهتاب 656,000 همه روزه
اهوازتهرانچهار تخته نگین 813,000 همه روزه
خرمشهرتهرانشش تخته لوکس مهتاب 740,000 همه روزه
اندیمشکتهرانشش تخته لوکس مهتاب 553,500 یکروز در میان
تبریزتهرانچهار تخته خلیج فارس 462,500 همه روزه
تبریزتهرانشش تخته میلاد 432,500 همه روزه
تبریزتهرانچهار تخته لوکس البرز 513,500 همه روزه
تبریزتهرانشش نفره 372,500 همه روزه
تبریزتهراندرجه یک سهند 516,000 همه روزه
مراغهتهرانچهار تخته خلیج فارس 445,500 همه روزه
مراغهتهرانشش تخته زاگرس 267,000 همه روزه
مراغهتهراندرجه یک شش تخته 296,500 یکروز در میان
زنجانتهرانارم 195,500 همه روزه
میانهتهراناتوبوسی نگین 231,000 همه روزه
میانهتهراناتوبوسی نگین 231,000 همه روزه
میانهتهرانمعمولی صندلی 178,000 همه روزه
اصفهانتهرانچهارتخته خلیج فارس 454,500 یکروز در میان
شیرازتهرانچهارتخته پلور سبز 901,000 همه روزه
شیرازتهراننور 889,000 همه روزه
شیرازتهرانپنج ستاره ویژه فدک 2,054,000 یکروز در میان
شیرازتهرانپنج ستاره بیزنس فدک 1,454,000 یکروز در میان
شیرازتهرانپنج ستاره اکونومی فدک 1,355,000 یکروز در میان
شیرازتهرانپنج ستاره فدک با عصرانه 1,200,000 یکروز در میان
یزدتهرانپردیس تندرو 459,500 همه روزه
یزدتهرانپردیس تندرو 459,500 همه روزه
یزدتهرانلوکس ۴نفری غدیر 764,500 همه روزه
یزدتهراناتوبوسی نگین 350,000 همه روزه
یزدتهرانشش تخته مهتاب 381,500 همه روزه
کرمانتهرانلوکس شش نفری 584,000 همه روزه
کرمان تهرانغزال بنیاد 1,086,500 یکروز در میان
زاهدانتهرانلوکس شش نفری 735,000 همه روزه
زاهدانتهرانچهار تخته البرز 1,179,000 همه روزه
زاهدانتهرانلوکس ۶ نفری 843,000 همه روزه
بندرعباستهرانغزال بنیاد 1,038,500 همه روزه
بندرعباستهرانغزال بنیاد(vip) 1,177,500 همه روزه
بندرعباستهرانلوکس شش نفری 674,000 همه روزه
بندرعباستهرانچهار تخته البرز 1,069,000 یکروز در میان
بندرعباستهرانچهار تخته مهر البرز 1,069,000 یکروز در میان
زاهداناصفهانلوکس چهار تخته البرز 971,000 یکروز در میان
بندرعباساصفهانچهار تخته البرز 862,000 یکروز در میان
ساری تهرانمعمولی صندلی 143,000 همه روزه
ساری تهراناتوبوسی 114,000 همه روزه
گرگانتهرانلوکس چهار نفری البرز 451,000 یکروز در میان
گرگانتهرانلوکس شش تخته پارسی 335,500 یکروز در میان
گرگانتهرانلوکس چهار نفری البرز 451,000 همه روزه
گرگانتهرانلوکس شش تخته پارسی 335,500 همه روزه
فیروزکوهتهراندرجه ۲ اتوبوسی 35,000 همه روزه
تهرانمشهدحمل خودرو 1,494,000
تهرانتبریزحمل خودرو 1,077,500
تهرانشیرازحمل خودرو 1,494,000
اصفهانبندر عباسحمل خودرو 1,344,000
شیرازمشهدحمل خودرو 2,205,000
یزدمشهدحمل خودرو 1,094,000
تهرانزاهدانحمل خودرو 1,955,000
تهراناهوازحمل خودرو 1,527,500
تهرانبندرعباسحمل خودرو 2,344,000
بندرعباسمشهدحمل خودرو 2,155,000
تبریزمشهدحمل خودرو 2,255,000
اهوازمشهدحمل خودرو 2,355,000
تهرانیزدحمل خودرو 916,500
کرمانمشهدحمل خودرو 1,094,000
تهرانکرمانحمل خودرو 1,544,000


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410

[email protected]

شبکه های اجتماعی فرصت امروز