قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه ماهی فروشان و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت ماهی به تومان می باشد.
جستجو نوع ماهی...وزنقیمت (تومان)
اردک ماهی بالای 700گرم 24,000
سفید دریایی بالای 900گرم 30,000
سفید دریاییبین 700تا 900گرم 28,000
سفید دریایی بین 500تا 700گرم 25,000
ماهی سوف بالای 800گرم 26,000
ماهی سوف بین 400تا 800گرم 24,000
ماهی سیم بالای 900گرم 7,000
ماهی کفال بین 600تا 900گرم 25,000
ماهی کفال بالای 900گرم 29,000
ماهی کفال بین 300تا 600گرم 21,000
ماهی کیلکاهر کیلو 4,000
ماهی آمور کپور علفخوار سفید بالای1500گرم 14,000
ماهی آمور کپور علفخوار سفید 1200تا1500گرم 13,000
ماهی کپور سرگنده بیگ هدبالای 3000گرم 8,500
ماهی کپور سرگنده بیگ هد2000تا3000گرم 7,500
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشیبالای 1500گرم 8,500
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشیبین 1000تا1500گرم 7,500
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشیبین 800تا1000گرم 6,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان بالای300گرم 12,500
ماهی کپور پرورشی بالای 1500گرم 12,500
ماهی کپور پرورشی بین 1000تا1500گرم 11,500
ماهی بچه شیر با سر و دم بین 1000تا3000گرم 24,000
ماهی بچه شیر با سرو دم بین 700تا1000گرم 20,000
ماهی بیاح بالای 200گرم 10,000
ماهی پرستوبالای 500گرم 15,000
ماهی پرستوکمتر از 500 گرم 19,000
ماهی حلوا سیاه بالای 1000گرم 24,500
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000گرم 21,000
ماهی راشکو بین 1000تا 3000گرم 38,000
ماهی راشکو بالای 3000گرم 34,000
ماهی خامه ماهی زیبا بالای 3000گرم 9,500
ماهی خامه ماهی زیبا بین 1000تا 3000گرم 12,000
ماهی سارم بین 1000تا 3000گرم 9,000
ماهی سارم بین 3000تا 5000گرم 8,000
ماهی سرخو بالای 3000گرم 18,000
ماهی سرخو بین 1000تا 3000گرم 22,000
ماهی سکن با سرودم بالای 2000گرم 17,000
ماهی سنگسرطلایی بالای 1000گرم 19,500
ماهی سنگسر طلاییبین 700تا 1000گرم 17,000
ماهی سنگسر سایر انواع بالای 1000گرم 14,500
ماهی سیباسهر کیلوگرم 23,000
ماهی شانک بالای 400گرم 19,500
ماهی شوریده بالای 700گرم 25,000
ماهی شوریده بین 500 تا 700گرم 21,000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای3000گرم 27,000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای3000گرم 30,000
ماهی صافی موج داربلدرچینبالای 2000گرم 13,000
ماهی طوطی ماهیبالای 1000گرم 15,000
ماهی عروسبالای 700گرم 10,000
ماهی قبادبین 700تا 1000گرم 18,000
ماهی قباد بالای 1000گرم 24,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بالای3000گرم 16,500
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین000 1تا3000گرم 18,000
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بالای 3000گرم 14,000
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بین1000تا3000گرم 15,000
ماهی کتو بالای 500گرم 5,000
ماهی کفشک بالای 1000گرم 18,000
ماهی کفشک بین 700 تا 1000گرم 16,500
ماهی گیش بین 3000تا 5000گرم 14,000
ماهی گیش بین 1000تا 3000گرم 15,000
ماهی گیش بین 500تا 1000گرم 13,000
ماهی میش شکم پر بین 1000تا 3000گرم 21,000
ماهی میش شکم پر بین 3000تا 6000گرم 19,000
ماهی میش شکم خالی بین 3000تا 6000گرم 20,000
ماهی هامور بین 3000 تا 5000گرم 21,000
ماهی هامور بین 1000 تا 3000گرم 23,000
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000 تا 3000گرم 25,000
ماهی همامبین 1000تا 3000گرم 20,000
ماهی همامبالای 3000 گرم 17,000
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000گرم 27,000
ماهی بلووارهو منجمد وارداتی سایزl 17,000
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمدسایزS 18,500
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمدسایزm 19,500
ماهی حسون منجمدسایزL 5,500
ماهی حسون منجمدسایزM 4,500
ماهی حلوا سیاه منجمدسایزXL 22,000
ماهی حلوا سیاه منجمدسایزL 20,000
ماهی حلوا سیاه منجمدسایزM 18,500
ماهی راشگو منجمدسایزL,XL 25,000
ماهی ردکاد وارداتی منجمدسایزL 16,000
ماهی سارم صنعتی منجمدسایزXL 9,000
ماهی سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سرو دمهر کیلو 44,000
ماهی سرخو منجمدسایزL 21,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمدسایزL 7,500
ماهی سلطان ابراهیم منجمدسایزM 6,500
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم 8,500
ماهی سنگسر سایر انواع منجمدسایزL,M 14,000
ماهی سنگسر طلایی منجمدسایزL 16,000
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزXL 24,000
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزL 22,000
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزM 19,000
ماهی شیر منجمد با سرو دم بالای 2500گرم 27,000
ماهی شیر منجمد بی سرو دمهر کیلوگرم 30,000
ماهی طلال منجمدسایزL 8,000
ماهی کوتر دم سبز منجمدبالای 100 گرم 15,000
ماهی کوتر دم سیاه منجمدبالای 100 گرم 12,500
ماهی کفشک منجمدسایزXL 18,000
ماهی کفشک منجمدسایزL 16,000
ماهی گیش معمولی منجمدسایزL 10,000
ماهی گیش مقوایی منجمدسایزL 13,000
ماهی میش شکم خالی منجمد سایز x و,xl 20,000
میگوی دریایی با سرمنجمدسایز51-60 30,000
میگوی دریایی با سرمنجمدسایز41-50 34,000
میگوی دریایی با سرمنجمدسایز31-40 41,000
ماهی هامورسایزXL 19,000
ماهی هامور بین 1000 تا 3000گرم 23,000
ماهی هوکی منجمدوارداتیسایزL,XL 15,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان زندههر کیلو 16,000
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زندههر کیلو 16,000
ماهی کپور پرورشی زندهبالای 1000گرم 14,000
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای،آزاد پرورشی زندههر کیلو 10,000
ماهی کپور سرگنده بیگ هد زندههر کیلو 9,800
ماهی حسون بالای 400گرم 5,000
ماهی شهریهر کیلو 18,000
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبزهر کیلو 12,000
میگوی دریایی تازه مخلوط mix هر کیلو 26,000
ماهی سکن با سر و دم منجمدسایزL 16,000
ماهی شهری منجمدهر کیلو 14,000
میگوی پرورشی منجمدمخلوط mix هر کیلو 23,000
میگوی پرورشی مخلوط mixهر کیلو 24,000
ماهی گیش انواع خانجان ، لوله ای و...هر کیلو 9,000
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی -زندههر کیلو 17,000
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجیهر کیلو 14,000
ماهی سالمون منجمد اسلایس شده بدون سر و دمهر کیلو 53,000
منجمد سیلور وارهو سایزl 19,000
ماهی هیک منجمد وارداتیهر کیلو 18,000
میگوی دریایی تازه با سر سایز31-40هر کیلو 34,000
ماهی چام سالمون فیله شده (چینی)هر کیلو 33,000
ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم 17,000
قزل آلای شکم خالی شدههر کیلو 18,500
ماهی حلوا سفید بالای 350 گرم 39,000
ماهی قباد بالای 1000 گرم 22,000
ماهی همام بین 1000 تا 3000گرم 19,000
ماهی همام بالای 3000 گرم 16,000
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 8,000
منجمدسیلور وارهو سایزl 20,000
منجمد هیک فیله وارداتیهر کیلو 22,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000گرم 18,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم 21,000
پرورشی قزل آلای رنگین کمانبالای 1500 گرم 12,000
زنده قزل آلای رنگین کمان بالای 1500 گرم 15,000
قزل آلای شکم خالی شدههر کیلو 18,500
قزل آلای فیله شده (شکم خالی، سر و دم زده،استخوان گیری شده)هر کیلو 26,500
فیله قزل آلای طعم دار شدههر کیلو 27,200
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) شکم خالی شدههر کیلو 24,500
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) فیله شدههر کیلو 33,000
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) طعم دار شدههر کیلو 34,200
کپور پرورشی شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم)هر کیلو 18,000


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی