قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه ماهی فروشان و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت ماهی به تومان می باشد.
جستجو نوع ماهی...وزنقیمت (تومان)
اردک ماهی بالای 700گرم 25,000
سفید دریایی بالای 900گرم 25,000
سفید دریاییبین 700تا 900گرم 19,000
سفید دریایی بین 500تا 700گرم 23,000
ماهی سوف بالای 800گرم 24,000
ماهی سوف بین 400تا 800گرم 20,000
ماهی سیم بالای 900گرم 5,000
ماهی کفال بین 600تا 900گرم 22,000
ماهی کفال بالای 900گرم 25,000
ماهی کفال بین 300تا 600گرم 19,000
ماهی کیلکاهر کیلو 4,000
ماهی آمور کپور علفخوار سفید بالای1500گرم 13,000
ماهی آمور کپور علفخوار سفید 1200تا1500گرم 12,000
ماهی کپور سرگنده بیگ هدبالای 3000گرم 7,500
ماهی کپور سرگنده بیگ هد2000تا3000گرم 6,500
ماهی فیتوفاگکپور نقره ای ، آزاد پرورشیبالای 1500گرم 7,500
ماهی فیتوفاگکپور نقره ای ، آزاد پرورشیبین 1000تا1500گرم 6,500
ماهی فیتوفاگکپور نقره ای ، آزاد پرورشیبین 800تا1000گرم 5,500
ماهی قزل آلای رنگین کمان بالای300گرم 12,500
ماهی کپور پرورشی بالای 1500گرم 12,500
ماهی کپور پرورشی بین 1000تا1500گرم 11,500
ماهی بچه شیر با سر و دم بین 1000تا3000گرم 23,500
ماهی بچه شیر با سرو دم بین 700تا1000گرم 19,500
ماهی بیاح بالای 100گرم 8,000
ماهی پرستوبالای 500گرم 16,000
ماهی حلوا سیاه بالای 1000گرم 24,000
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000گرم 22,000
ماهی راشکو بین 1000تا 3000گرم 32,000
ماهی راشکو بالای 3000گرم 28,000
ماهی خامه ماهی زیبا بالای 3000گرم 9,000
ماهی خامه ماهی زیبا بین 1000تا 3000گرم 11,000
ماهی سارم بین 1000تا 3000گرم 8,500
ماهی سارم بین 3000تا 5000گرم 7,500
ماهی سرخو بالای 3000گرم 17,000
ماهی سرخو بین 1000تا 3000گرم 21,000
ماهی سکن با سرودم بالای 2000گرم 17,000
ماهی سنگسرطلایی بالای 1000گرم 18,500
ماهی سنگسر طلاییبین 700تا 1000گرم 17,000
ماهی سنگسر سایر انواع بالای 1000گرم 15,000
ماهی سیباسهر کیلو 19,500
ماهی شانک بالای 400گرم 18,500
ماهی شوریده بالای 700گرم 24,500
ماهی شوریده بین 500 تا 700گرم 22,000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای3000گرم 24,500
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای3000گرم 27,000
ماهی صافی موج داربلدرچینبالای 2000گرم 14,000
ماهی طوطی ماهیبالای 1000گرم 15,000
ماهی عروسبالای 700گرم 10,000
ماهی قبادبین 700تا 1000گرم 19,500
ماهی کتر دم سبز با سر و دم بالای3000گرم 13,000
ماهی کتر دم سبز با سرودم بین000 1تا3000گرم 15,000
ماهی کتر دم سیاه با سرودم بالای 3000گرم 12,000
ماهی کتر دم سیاه با سرودم بین1000تا3000گرم 13,000
ماهی کتو بالای 500گرم 4,000
ماهی کفشک بالای 1000گرم 18,000
ماهی کفشک بین 700 تا 1000گرم 17,000
ماهی گیش بین 3000تا 5000گرم 13,000
ماهی گیش بین 1000تا 3000گرم 14,000
ماهی گیش بین 500تا 1000گرم 11,000
ماهی میش شکم پر بین 1000تا 3000گرم 19,000
ماهی میش شکم پر بین 3000تا 6000گرم 20,000
ماهی میش شکم خالی بین 3000تا 6000گرم 22,000
ماهی هامور بین 3000 تا 5000گرم 20,000
ماهی هامور بین 1000 تا 3000گرم 22,000
ماهی همامهر کیلو 17,000
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000گرم 21,000
ماهی بلووارهو منجمد وارداتی سایزl 14,500
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد-سایزS 17,500
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد-سایزm 18,500
ماهی حسون منجمد-سایزL 5,500
ماهی حسون منجمد-سایزM 4,500
ماهی حلوا سیاه منجمد-سایزXL 22,500
ماهی حلوا سیاه منجمد-سایزL 22,500
ماهی حلوا سیاه منجمد-سایزM 21,500
ماهی راشگو منجمد-سایزL,XL 26,000
ماهی ردکاد وارداتی منجمد-سایزL 16,000
ماهی سارم صنعتی منجمد-سایزXL 8,000
ماهی سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سرو دمهر کیلو 42,000
ماهی سرخو منجمدسایزL 19,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمدسایزL 7,500
ماهی سلطان ابراهیم منجمدسایزM 6,500
ماهی سنگسر سایر انواع منجمدسایزL,M 15,000
ماهی سنگسر طلایی منجمدسایزL 17,000
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزXL 22,000
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزL 20,000
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزM 18,500
ماهی شیر منجمد با سرو دم بالای 2500گرم 24,000
ماهی شیر منجمدبی سرو دم 26,500
ماهی طلال منجمدسایزL 7,000
ماهی کتر دم سبز منجمدهر کیلو 15,000
ماهی کتر دم سیاه منجمدهر کیلو 13,000
ماهی کفشک منجمدسایزXL 17,000
ماهی کفشک منجمدسایزL 16,000
ماهی گیش معمولی منجمدسایزL 9,000
ماهی گیش مقوایی منجمدسایزL 13,000
ماهی میش شکم خالی منجمدهر کیلو 18,000
ماهی میگوی دریایی با سرمنجمدسایز51-60 31,000
ماهی میگوی دریایی با سرمنجمدسایز41-50 34,000
ماهی میگوی دریایی با سرمنجمدسایز31-40 38,000
ماهی هامور منجمدسایزXL 18,000
ماهی هوکی منجمدوارداتیسایزL,XL 14,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان زندههر کیلو 15,800
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زندههر کیلو 13,000
ماهی کپور پرورشی زندههر کیلو 13,000
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای،آزاد پرورشی زندههر کیلو 8,700
ماهی کپور سرگنده بیگ هد زندههر کیلو 8,700
ماهی حسون بالای 400گرم 4,500
ماهی شهریهر کیلو 18,000
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبزهر کیلو 9,500
ماهی میگوی دریایی تازه مخلوط mix هر کیلو 27,500
ماهی سکن با سر و دم منجمدسایزL 17,000
ماهی شهری منجمدهر کیلو 15,000
ماهی میگوی پرورشی منجمدمخلوط mix هر کیلو 23,000
ماهی میگوی پرورشی مخلوط mixهر کیلو 22,000
ماهی گیش انواع خانجان ، لوله ای و...هر کیلو 7,000
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی -زندههر کیلو 16,800
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجیهر کیلو 14,500
ماهی سالمون منجمد اسلایس شده بدون سر و دمهر کیلو 45,000
ماهی هیک منجمد وارداتیهر کیلو 14,000


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز