قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه ماهی فروشان و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت ماهی به تومان می باشد.
جستجو نوع ماهی...وزنقیمت (تومان)
پرورشی قزل آلای رنگین کمانبالای 1500 گرم 18,500
زنده قزل آلای رنگین کمان بالای 1500 گرم 24,000
قزل آلای شکم خالی شدههر کیلو 21,400
قزل آلای استیکهر کیلو 41,500
قزل آلای فیله شده (شکم خالی، سر و دم زده،استخوان گیری شده)هر کیلو 43,000
فیله قزل آلای طعم دار شدههر کیلو 46,000
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) زندههر کیلو 25,000
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) شکم خالی شدههر کیلو 23,500
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) استیکهر کیلو 42,000
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) فیله شدههر کیلو 47,500
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) طعم دار شدههر کیلو 50,000
آمور زندهبالای 1200 گرم 23,000
آمور صید شدههر کیلو 22,000
آمور استیکهر کیلو 56,000
آمور فیلههر کیلو 60,000
آمور طعم دار شدههر کیلو 63,000
کپور زندهبالای 1000 گرم 21,000
کپور شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم)هر کیلو 18,200
کپور استیکهر کیلو 57,000
کپور فیله شدههر کیلو 61,000
کپور فیله طعم دار شدههر کیلو 63,000
ماهی سفید پرورشی آمور شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم)هر کیلو0
ماهی سفید پرورشی آمور فیله شده هر کیلو0
ماهی سفید پرورشی آمور فیله طعم دار شدههر کیلو0
ماهی سفید پرورشی آمور شکم پر وزن بالای 1.5 کیلوگرم (حاوی سبزیجات،گردو،رب انار)هر کیلو0
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ زندههر کیلو 14,000
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ شکم خالی شده ( بالای 1.5 کیلوگرم)هر کیلو 11,500
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ استیکهر کیلو 23,000
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ فیله شده هر کیلو 31,500
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ طعم دار شده ( بالای 1.5 کیلوگرم)هر کیلو 35,500
بیگ هد زندههر کیلو 15,000
بیگ هد شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم)هر کیلو 11,000
بیگ هد استیکهر کیلو 30,000
بیگ هد فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم )هر کیلو 37,000
بیگ هد فیله طعم دار شدههر کیلو 40,000
ماهی استروژن خاویاری زنده (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو0
ماهی استروژن خاویاری صید شده (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو0
فیله ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو0
استیک ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو0
ماهی خاویاری کباب طعم دار شده (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو0
فیله سوخاری ماهیان خاویاری خام (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو0
فیله سوخاری کپور ماهیان خامهر کیلو0
فیل ماهی (بلوگا) زندههر کیلو65000
فیل ماهی (بلوگا)شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم)هر کیلو 59,000
فیل ماهی (بلوگا) استیکهر کیلو 99,000
فیل ماهی (بلوگا)فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم )هر کیلو 147,000
بیگ هد فیله طعم دار شدههر کیلو 153,000
تیلاپیلا زندههر کیلو 18,500
تیلاپیلا شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم)هر کیلو 15,400
تیلاپیلا استیکهر کیلو 29,500
تیلاپیلا فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم )هر کیلو 31,000
تیلاپیلا فیله طعم دار شدههر کیلو 34,000
میگوی دریایی تازه مخلوط mix هر کیلو 45,000
ماهی سکن با سر و دم منجمدسایزL0
ماهی شهری منجمدهر کیلو0
میگوی پرورشی منجمدمخلوط mix هر کیلو0
میگوی پرورشی مخلوط mixهر کیلو0
ماهی گیش انواع خانجان ، لوله ای و...هر کیلو12,000
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی -زندههر کیلو0
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجیهر کیلو0
ماهی سالمون منجمد اسلایس شده بدون سر و دمهر کیلو0
منجمد سیلور وارهو سایزl20,000
ماهی هیک منجمد وارداتیهر کیلو25,000
میگوی دریایی تازه با سر سایز31-40هر کیلو0
ماهی چام سالمون فیله شده (چینی)هر کیلو0
ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم18,000
قزل آلای شکم خالی شدههر کیلو0
ماهی حلوا سفید بالای 200 گرم48,000
ماهی همام بین 1000 تا 3000گرم0
ماهی همام بالای 3000 گرم0
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000گرم20,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم17,000
اردک ماهی بالای 700گرم0
سفید دریایی بالای 900گرم0
سفید دریاییبین 700تا 900گرم0
سفید دریایی بین 500تا 700گرم0
ماهی سوف بالای 800گرم0
ماهی سوف بین 400تا 800گرم0
ماهی سیم بالای 900گرم0
ماهی کفال بین 600تا 900گرم0
ماهی کفال بالای 900گرم0
ماهی کفال بین 300تا 600گرم0
ماهی کیلکاهر کیلو0
ماهی منجمد کیلکاهر کیلو4,800
ماهی آمور کپور علفخوار سفید بالای1500گرم19,500
ماهی آمور کپور علفخوار سفید 1200تا1500گرم18,500
ماهی کپور سرگنده بیگ هدبالای 3000گرم11,500
ماهی کپور سرگنده بیگ هد2000تا3000گرم10,500
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشیبالای 1500گرم10,000
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشیبین 1000تا1500گرم8,500
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشیبین 800تا1000گرم7,500
ماهی قزل آلای رنگین کمان بالای300گرم15,500
ماهی کپور پرورشی بالای 1500گرم17,500
ماهی کپور پرورشی بین 1000تا1500گرم16,000
ماهی بچه شیر با سر و دم 1000تا3000گرم35,500
ماهی بچه شیر با سرو دم بین 700تا1000گرم29,500
ماهی بیاح بالای 200گرم10,500
ماهی حلوا سیاه بالای 1000گرم61,500
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000گرم60,500
ماهی راشکو بین 1000تا 3000گرم 0
ماهی راشکو بالای 3000گرم 0
ماهی خامه ماهی زیبا بالای 3000گرم0
ماهی خامه ماهی زیبا بین 1000تا 3000گرم0
ماهی سارم بین 1000تا 3000گرم18,500
ماهی سارم بین 3000تا 5000گرم16,000
ماهی سرخو بالای 3000گرم38,000
ماهی سرخو بین 1000تا 3000گرم42,000
ماهی سکن با سرودم بالای 2000گرم0
ماهی سنگسرطلایی بالای 1000گرم0
ماهی سنگسر طلاییبین 700تا 1000گرم0
ماهی سنگسر سایر انواع بالای 1000گرم0
ماهی سیباسهر کیلوگرم0
ماهی شانک بالای 400گرم0
ماهی شوریده بالای 700گرم0
ماهی شوریده بین 500 تا 700گرم0
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای3000گرم0
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای3000گرم0
ماهی صافی موج داربلدرچینبالای 2000گرم0
ماهی طوطی ماهیبالای 1000گرم0
ماهی عروسبالای 700گرم0
ماهی قبادبین 700تا 1000گرم0
ماهی قباد بالای 1000گرم26,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بالای3000گرم29,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین000 1تا3000گرم32,000
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بالای 3000گرم25,000
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بین1000تا3000گرم26,000
ماهی کتو بالای 500گرم0
ماهی کفشک بالای 1000گرم0
ماهی کفشک بین 700 تا 1000گرم0
ماهی گیش بین 3000تا 5000گرم0
ماهی گیش بین 1000تا 3000گرم0
ماهی گیش بین 500تا 1000گرم0
ماهی میش شکم پر بین 1000تا 3000گرم0
ماهی میش شکم پر بین 3000تا 6000گرم0
ماهی میش شکم خالی بین 3000تا 6000گرم0
ماهی هامور بین 3000 تا 5000گرم0
ماهی هامور بین 1000 تا 3000گرم0
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000 تا 3000گرم0
ماهی همامبین 1000تا 3000گرم21,000
ماهی همامبالای 3000 گرم17,500
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000گرم0
ماهی بلووارهو منجمد وارداتی سایزl0
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمدسایزS0
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمدسایزm0
ماهی حسون منجمدسایزL0
ماهی حسون منجمدسایزM0
ماهی حلوا سیاه منجمدسایزXL0
ماهی حلوا سیاه منجمدسایزL0
ماهی حلوا سیاه منجمدسایزM0
ماهی راشگو منجمدسایزL,XL0
ماهی ردکاد وارداتی منجمدسایزL0
ماهی سارم صنعتی منجمدسایزXL0
ماهی سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سرو دمهر کیلو0
ماهی سرخو منجمدسایزL0
ماهی سلطان ابراهیم منجمدسایزL0
ماهی سلطان ابراهیم منجمدسایزM0
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم8,000
ماهی سنگسر سایر انواع منجمدسایزL,M0
ماهی سنگسر طلایی منجمدسایزL0
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزXL0
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزL0
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزM0
ماهی شیر منجمد با سرو دم بالای 2500گرم0
ماهی شیر منجمد بی سرو دمهر کیلوگرم0
ماهی طلال منجمدسایزL0
ماهی کوتر دم سبز منجمدبالای 100 گرم0
ماهی کوتر دم سیاه منجمدبالای 100 گرم0
ماهی کفشک منجمدسایزXL0
ماهی کفشک منجمدسایزL0
ماهی گیش معمولی منجمدسایزL0
ماهی گیش مقوایی منجمدسایزL0
ماهی میش شکم خالی منجمد سایز x و,xl0
میگوی دریایی با سرمنجمدسایز51-6032,000
میگوی دریایی با سرمنجمدسایز41-500
میگوی دریایی با سرمنجمدسایز31-400
ماهی هامورسایزXL0
ماهی هامور بین 1000 تا 3000گرم0
ماهی هوکی منجمدوارداتیسایزL,XL0
ماهی قزل آلای رنگین کمان زندههر کیلو0
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زندههر کیلو0
ماهی کپور پرورشی زندهبالای 1000گرم0
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای،آزاد پرورشی زندههر کیلو0
ماهی کپور سرگنده بیگ هد زندههر کیلو0
ماهی حسون بالای 400گرم0
ماهی شهریهر کیلو0
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبزهر کیلو0


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی